GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiNadmetanje za prodaju građevinskog zemljišta prikupljanjem pisanih ponuda
3.8.2017. - E-Oglas


Temeljem Zaključka Gradonačelnika Grada Kutine od 28. srpnja 2017. godine, GRAD KUTINA objavljuje 

 

Nadmetanje za prodaju građevinskog zemljišta prikupljanjem pisanih ponuda

  

Predmet prodaje: 

  1. neizgrađeno građevinsko zemljište u Kutini, k.č.br. 3682/1 ORANICA KOD KUĆE, površine 243 m2, upisana u zk.ul.br 1470, k.o. Kutina.

     

    Početna cijena: 71.000,00 kuna 

     

  2. neizgrađeno građevinsko zemljište u Kutini, dio k.č.br. 8393 KUĆA, DVORIŠTE I ORANICA SEČEVINE površine cca 3.976 m2, upisana u zk.ul.br 495, k.o. Kutina. Točna površina zemljišta bit će utvrđena parcelacijom. 

Početna cijena: 157.788,00 kuna

 

Nadmetati se mogu pravne i fizičke osobe koje na žiro-račun Grada Kutine HR3323400091822000008, model: HR68, poziv na broj: 7757 – OIB uplatitelja, uplate jamčevinu u iznosu 10 (deset) posto početne cijene i preslik naloga o plaćanju jamčevine dostave uz ponudu, zajedno sa ovjerenim preslikom Rješenja o upisu u sudski registar ili preslikom domovnice. 

Ponude se šalju  na adresu: GRAD KUTINA, Trg kralja Tomislava 12/I; s naznakom: PONUDA   ZA   KUPNJU   ZEMLJIŠTA,  ne  otvarati. Rok dostavljanja ponuda je 10 (deset) dana od dana objave nadmetanja u Moslavačkom listu.

Ponude za svaki predmet prodaje dostavljaju se zasebno.

Nepotpune ponude ili ponude zaprimljene izvan roka - neće se razmatrati. Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda koja uz ispunjavanje uvjeta iz ovog nadmetanja sadrži i najviši iznos kupovne cijene nekretnine. Prvi najpovoljniji ponuditelj koji odustane od ponude gubi pravo na povrat jamčevine. U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatrat će se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu, uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuditelja.

Prodavatelj pridržava pravo da odustane od prodaje u svako doba prije potpisivanja kupoprodajnog ugovora. 

Kupac snosi  troškove poreza, ovjere i  provedbe kupoprodajnog ugovora.

Ponuđaču koji ne uspije u nadmetanju, jamčevina će biti vraćena bez kamata. 

Informacije na telefon: (044) 692-025, 692-015.

 

OBJAVLJENO U MOSLAVAČKOM LISTU DANA 03. KOLOVOZA 2017. GODINE

Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti