GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiOglas za prijam u službu na radno mjesto – referent-administrativni tajnik gradonačelnika
29.6.2017. - E-Oglas


KLASA:  112-01/17-01/5

URBROJ: 2176/03-04/01-17-1

Kutina, 29. lipnja 2017.

 

 

                         Na temelju članka 19. stavka 1. i članka 29. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11) privremena pročelnica Stručne službe i općih poslova, objavljuje

 

OGLAS

 

za prijam u službu na radno mjesto – referent-administrativni tajnik gradonačelnika, 1 izvršitelj, na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice.

 

Opći uvjeti za prijam u službu:

 1. punoljetnost
 2. hrvatsko državljanstvo
 3. zdravstvena sposobnost

 

Posebni uvjeti za prijam u službu:

Srednja stručna sprema društvene struke, najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci, položen državni stručni ispit, poznavanje rada na računalu, poznavanje najmanje jednog stranog jezika.

 

Uz osobno potpisanu prijavu na oglas potrebno je priložiti:

 • životopis
 • presliku osobne iskaznice
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika)
 • dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (preslika)
 • dokaz o radnom stažu - elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • dokaz o traženom radnom iskustvu od najmanje 1 godine na odgovarajućim poslovima (potvrda dosadašnjih poslodavaca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa, preslika ugovora o radu, rješenja i sl. iz kojih mora biti vidljivo ostvareno radno iskustvo u trajanju od najmanje 1 godine na poslovima tražene stručne spreme i struke),
 • uvjerenje da osoba nije pod istragom i da se ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci)
 • -vlastoručno potpisanu izjavu o nepostojanju zapreka iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (izjavu nije potrebno ovjeravati)
 • dokaz iz kojega je vidljivo da osoba poznaje najmanje jedan strani jezik
 • dokaz iz kojega je vidljivo poznavanje rada na računalu

 

Potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidat dostavlja prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

 

Služba se zasniva na određeno vrijeme, radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice – do povratka odsutne službenice na posao. Probni rok je 2 mjeseca.

 

Na oglas se mogu javiti osobe oba spola.

Natjecati se mogu i osobe koje nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu da ga polože u zakonskom roku.

 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na oglas dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz da je nezaposlen.

 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.

 

S kandidatima koji ispunjavaju opće i posebne uvjete iz oglasa, Povjerenstvo za provedbu oglasa, obaviti će prethodnu provjeru znanja i sposobnosti, putem pisanog testiranja i intervjua.

 

Na web stranici Grada Kutine, www.kutina.hr, dostupni su podaci o području provjere znanja i sposobnosti, način provjere, pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata, podaci o plaći i opis poslova.

 

Na web stranici www.kutina.hr i oglasnoj ploči Gradske uprave objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti najmanje pet dana prije održavanja.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatra se da je povukao prijavu na oglas.

 

Prijave na oglas s potrebnim prilozima dostavljaju se na adresu: Grad Kutina, Povjerenstvo za provedbu oglasa, Trg kralja Tomislava 12, 44320 Kutina, u roku od 8 dana od dana objave oglasa u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područna služba u Kutini.

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj kuverti s naznakom „Ne otvaraj – prijava na oglas za prijam u službu – referent-administrativni tajnik“.

 

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijave.

 

 

GRAD KUTINA

 

 

Oglas je objavljen na web stanici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Kutina, dana 29. lipnja 2017. godine.Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti