GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiJavni poziv za uvid u spis predmeta - MOSLAVINA d.o.o
23.5.2017. - E-Oglas


REPUBLIKA HRVATSKA
Sisačko-moslavačka županija
Grad Kutina

Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno uređenje
Odsjek za prostorno uređenje

KLASA: UP/I-361-03/16-01/000038
URBROJ: 2176/03-06/14-17-0008
Kutina, 22.05.2017.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

MOSLAVINA d.o.o. HR-44320 Kutina, Zagrebačka 1

- dostavlja se

 1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
  • građenje građevine  infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda - faza 8 Aglomeracije Kutina - kanalizacijska mreža grada Kutine i naselja Repušnica, 2. skupine,

   na katastarskim česticama k.č.br. 7827, 8041, 8049/5, 7827, 7839, 7959/1, 7839, 1964/1, 1964/2, 7838, 1350/4, 1350/5, 1351, 1354, 1356/1, 1356/5, 1356/4, 1356/3, 1363/1, 1363/8, 1373, 1381/2, 1382/1, 1382/2, 1382/3, 1382/4, 1382/5, 1386, 1743/2, 1742, 1741, 1761, 1765, 1773/2, 1774, 1777, 1784, 1786/2, 1786/3, 1789/1, 1789/4, 1789/3, 1789/2, 1790/1, 1791/2, 1791/1, 1792/1, 1792/2, 1792/3, 1794, 1795/1, 1798/1, 1799, 1800, 1804/5, 1805/2, 2390, 2388, 7837/1, 2934/6, 7915/1, 9802, 7831/1, 4272, 4277, 4281/1, 4282/3, 4282/2, 4287/2, 7947, 4287/4, 4286/1, 4284/2, 7831/2, 7814/2, 4290, 4291, 4294/3, 4317, 7839, 7959/1, 7959/2, 7833/1, 7942, 9834, 9839 k.o. Kutina i k.č.br. 3292., 3291. i 3997 k.o. Repušnica

 2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 31.05.2017. godine u prostorijama Upravnog odjela za komunalni sustav i prostorno uređenje, Odsjek za prostorno uređenje Grada Kutine, Kutina, Trg kralja Tomislava 12, I kat, soba broj 11, u vremenu od 9,00 do 12,00 sati.
 3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
 4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

                                      VODITELJ ODSJEKA

                                       Eduard Gelešić, dipl.ing.građ.

DOSTAVITI:

 1. Oglasna ploča upravnog tijela,
 2. Mrežna stranica,
 3. Na katastarskoj čestici za koju se izdaje akt,
 4. U spis, ovdje. 


Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti