GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiPoziv na uvid u spis predmeta
24.4.2017. - E-Oglas


REPUBLIKA HRVATSKA
Sisačko-moslavačka županija
Grad Kutina
Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno uređenje
Odsjek za prostorno uređenje

KLASA: UP/I-361-03/16-01/000022
URBROJ: 2176/03-06/14-17-0007
Kutina, 24.04.2017.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

EKO MOSLAVINA d.o.o. za komunalno gospodarstvo , HR-44320 Kutina, Trg kralja Tomislava 10I

- dostavlja se

  1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna građevinske dozvole za
    građenje građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa pristupna cesta i most prema odlagalištu komunalnog otpada, 2. skupine, na katastarskim česticama k.č.br. 9710/2, dio 9712/2, 9713/3, 9714/2, 9846/2, dio 9677, 9833/2, 9835/2, 9628, dio 9832/2, 9806/3, dio 9831, 9606/3, dio 9816, 9806/4. k.o. Kutina (Kutina, S. Radića).
  2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 04.05.2017. godine u prostorijama Upravnog odjela za komunalni sustav i prostorno uređenje, Odsjek za prostorno uređenje Grada Kutine, Kutina, Trg kralja Tomislava 12, I kat, soba broj 11, u vremenu od 9,00 do 12,00 sati.
  3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Izmjene i dopune građevinske dozvole može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
  4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

 

                          VODITELJ ODSJEKA

                             Eduard Gelešić, dipl.ing.građ.

 

DOSTAVITI:

  1. Oglasna ploča upravnog tijela,
  2. Mrežna stranica,
  3. Na katastarskoj čestici za koju se izdaje akt,
  4. U spis, ovdje. 


Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti