GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijesti35. sjednica Gradskog vijeća Grada Kutine
16.3.2017. - Gradsko vijeće


 

Na temelju članka 71. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kutina („Službene novine Grada Kutine“ br. 9/09, 3/13 i 4/13 - pročišćeni tekst), Predsjednik Gradskog vijeća Grada Kutine,
S A Z I V A

35. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kutine za dan 23. ožujka 2017. godine (četvrtak) s početkom u 15:00 sati u gradskoj vijećnici, Trg kralja Tomislava 12, Kutina.
Za sjednicu Gradskog vijeća predlaže sljedeći

D N E V N I  R E D

1. Aktualni sat
2. Prijedlog Plana gospodarenja otpadom Grada Kutine 2017. do 2022. godine
3. Izvješće o kvaliteti zraka Grada Kutine za 2016. godine
4. Izvješće: 
a) o stanju sigurnosti na području Grada Kutine u 2016. godini
b) o stanju sigurnosti prometa na području Grada Kutine u 2016. godini 
5. Izvješće o stanju nezaposlenosti i zapošljavanju za područje Grada Kutine u 2016. godini
6. Prijedlog:
a) Odluke o Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Kutine za 2017. godinu
b) 1. Izmjena programa javnih potreba
c) Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
d) Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture
7. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Sportskom centru Kutina za zaduženje
8. Prijedlog:
a) Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja rashoda osnovnih škola Grada Kutine u 2017  godini 
b) Odluke o kriterijima za financiranje Vatrogasne postrojbe Grada Kutine u 2017. godini
9. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti koje se mogu obavljati na temelju ugovora o povjeravanju komunalnih poslova
10. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za povjeravanje obavljanja komunalnih poslova temeljem ugovora za tekuće održavanje nerazvrstanih cesta - asfaltnih i makadamskih prometnica, nogostupa i parkirališta na području Grada Kutine
11. Izvješće o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture te  programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Kutine za 2016. godinu
12. Prijedlog Odluke o gradskim porezima Grada Kutine   
13. Prijedlog Odluke o:
a) I. izmjenama i dopunama Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Kutine
b) II. izmjenama i dopunama Odluke o upravljanju imovinom u vlasništvu Grada Kutine
14. Prijedlog Odluke o:
a) suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Rekonstrukcija društvenog doma Banova Jaruga sa dogradnjom dječjeg vrtića“ unutar mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

b) suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Rekonstrukcija dječjeg vrtića i društveno kulturnog centra u Repušnici“ unutar mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.
c) suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Građenje građevine javne i društvene namjene – mrtvačnica u naselju Ilova“ unutar mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.
15. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnije ponude za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Kutine
16. Prodaja dionica trgovačkog društva PEVEC d.d.- Prijedlog Odluke o početnoj cijeni i načinu prodaje dionica Grada Kutine u trgovačkom društvu Pevec d.d.
17. Prijedlog Odluke o kupoprodaji plinske mreže-ST ulični plinovod d 160 u Slavonskoj ulici
18. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na dopunu djelatnosti trgovačkog društva EKO MOSLAVINE d.o.o.
19. Obavijest o pristiglim prijedlozima po Javnom pozivu za predlaganje imena novog gradskog trga u Kutini

P r e d s j e d n i k
Gradskog vijeća
Drago Bojić, dipl. ing. građ.

 

Javnost rada:

Javnost rada gradskog vijeća propisana je člankom 104. i s 105. poslovnika rada Gradskog vijeća Grada Kutine i Odlukom predsjednika Gradskog vijeća Grada Kutine  kojom se zbog tehničkih mogućnosti propisuje najveći broj građana koji mogu pratiti sjednicu.
Službeni dio

Popis službenih obavijesti