GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiJavni poziv za uvid u spis predmeta
10.3.2017. - E-Oglas


REPUBLIKA HRVATSKA
Sisačko-moslavačka županija
Grad Kutina
Upravni odjel za komunalni sustav
i prostorno uređenje
Odsjek za prostorno uređenje

KLASA: UP/1-361-03/17 -01/000007
URBROJ: 2176/03-06/15-17-0009
Kutina, 09.03.2017.

Mirjana Giakes
(nepoznatog boravišta)

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
Katica i Manuel Brković , Kutina, M. Gupca 174


l. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna građevinske dozvole za građenje građevine stambene namjene , 4. skupine građevina na građevnoj čestici koja sadrži k.č.br. 1303/2 k.o. Kutina (KUTINA, M.GUPCA 174).

ll. U spis je priložen glavni projekt zajedničke oznake TD 27-12/16 od 12.2016. godine, glavni projektant Zrinka Fabijanec, dipl.ing.arh. , broj ovlaštenja A 488 (ARTIS projektiranje i građenje, d.o.o. HR-44320 Kutina, Tržna 8, OIB 55450144941) na temelju kojeg se izdaje izmjena i dopuna građevinske dozvole.

III. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 17. 03. 2017. godine u 09:00 sati, na lokaciji - Kutina,· Trg kralja Tomislava 12, 1. kat, soba br.11. 

IV. Ukoliko se uvidu u spis predmeta ne možete osobno odazvati, za uvid u spis predmeta možete odrediti punomoćnika koji će zastupati vaše interese.

V. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnoga tijela za uvid, dužna je dokazati da  ima svojstvo stranke. Stranci koja se nije odazvala pozivu na uvid, izmjene i dopune građevinske dozvole dostaviti će se izlaganjem na oglasnoj ploči ovog Upravnog odjela u trajanju od 8 dana.

Vl. Izmjene i dopune građevinske dozvole mogu se izdati i ukoliko se stranka ne odazove ovom pozivu.

Viša savjetnica:

Snježana Šlabek Ohman, dipl.ing.arh.

DOSTAVITI:
1. Oglasna ploča upravnog tijela,
2. Mrežna stranica,
3. Na katastarskoj čestici za koju se izdaje akt,
4. Katica i Manuel Brković, HR-44320 Kutina, M. Gupca 174Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti