GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijesti34. sjednica Gradskog vijeća Grada Kutine
16.2.2017. - Gradsko vijeće


Temeljem članka 71. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kutina („Službene novine Grada Kutine“ br. 9/09., 3/13. i 4/13.-pročišćeni tekst), Predsjednik Gradskog vijeća Grada Kutine, 

S A Z I V A

34. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kutine za dan 23. veljače 2017. godine s početkom u  14,00 sati u gradskoj vijećnici, Trg kralja Tomislava 12, Kutina 

Za sjednicu Gradskog vijeća predlaže slijedeći 

D N E V N I  R E D 

1.   Aktualni sat

2.   Prijedlog Odluke o  novčanoj pomoći povodom rođenja i posvojenja  djeteta

      Predlagatelj: Gradonačelnik

      Izvjestitelj:  v.d. pročelnika Andrija Vdović

      Prilog: Prijedlog Odluke 

3.   Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi ciljanih VII. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Kutine

      Predlagatelj: Gradonačelnik

      Izvjestitelj: pročelnik Mladen Lisak

      Prilog: prijedlog Odluke               

 4.  Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za povjeravanje obavljanja  komunalnih  poslova temeljem ugovora za: 

  1. pojačano održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Kutine za 2017. godinu 
  2. održavanje i obnovu horizontalne prometne signalizacije na nerazvrstanim cestama Grada Kutine u 2017. godini 
  3. održavanje vertikalne signalizacije, održavanje sustava za odvodnju atmosferskih voda i ograda mostova na nerazvrstanim cestama Grada Kutine
  4. provođenje preventivne sustavne deratizacije

             Predlagatelj: Gradonačelnik

             Izvjestitelj: pročelnik Mladen Lisak (a,b,c),pročelnica Radmila Pavličić(d)

               Prilog: dopisi upravnih  odjela i prijedlozi Odluka 

5. Izvješća i odluke u području gospodarenja otpadom na području Grada Kutine

     a) Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera za sprječavanje nepropisno odbačenog otpada na području Grada Kutine tijekom 2016.godine

    b) prijedlog Odluke o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada na području Grada Kutine

    c) Izvješće o radu tvrtke Eko Moslavina d.o.o. za 2016. godinu 

    d) Obavijest o planu kapitalnih investicija u razvoju sustava gospodarenja otpadom na području Grada Kutine 

        Predlagatelj: Gradonačelnik

        Izvjestitelji: Gradonačelnik, pročelnik Mladen Lisak, direktor Slavko Sokol

        Prilog: Izvješća i prijedlog Odluke - pod toč. d) naknadno 

6. Prijedlozi programa razvoja i poticanja poljoprivrede i gospodarstva

     a) prijedlog 2. Izmjena i dopuna Programa potpora poljoprivredi i ruralnom  razvoju na  području Grada Kutine za razdoblje 2016 -2018 godine 

     b) Program sufinanciranja novog zapošljavanja/samozapošljavanja,   potpora za usavršavanje i/ili dodatno obrazovanje i sezonskog zapošljavanja u   poljoprivredi u 2017. godini na području Grada Kutine 

     c) Program dodjele bespovratnih sredstava poduzetništvu i obrtništvu kao potpora za opremu, nove tehnologije i konkurentnost poduzetništva i obrta u 2017. godini  na području Grada Kutine  

    d) Program dodjele bespovratnih sredstava poduzetnicima i obrtnicima za ulaganje u turističke projekte u 2017. godini na području Grada Kutine 

        Predlagatelj: Gradonačelnik

        Izvjestitelj: Gradonačelnik i pročelnica Radmila Pavličić

        Prilog: prijedlozi Programa 

  7.  Prijedlog ugovora:

a)  o povratu sredstava i načinu financiranja Moslavine d.o.o. Kutina za kreditno  zaduženje Moslavine d.o.o. Kutina od 3.182.089,96 kuna

b) o povratu sredstava i načinu financiranja Moslavine d.o.o. Kutina za kreditno zaduženje Moslavine d.o.o. Kutina od 2.800.000,00 kn

           Predlagatelj: Gradonačelnik

           Izvjestitelj: pročelnica Radmila Pavličić

            Prilog: prijedlozi ugovora

 8. Prijedlog Odluke o:

     a) suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt Rekonstrukcija društvenog doma   Banova Jaruga sa dogradnjom dječjeg vrtića unutar mjere 07 „Temeljne  usluge i   obnova sela u ruralnim područjima“ iz programa ruralnog razvoja Republike  Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. 

    b) suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt Rekonstrukcija dječjeg vrtića i društvenog doma Repušnica unutar mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

    c) predaji na upravljanje društvenog doma u Repušnici, Dječjem vrtiću  Kutina

    d) suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt Građenje građevine javne i društvene namjene - mrtvačnica u naselju Ilova unutar mjere 07 „Temeljne usluge  i  obnova sela u ruralnim područjima“ iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. 

    e)  o osnivanju prava građenja građevine javne i društvene namjene – mrtvačnica u naselju Ilova na zemljištu u vlasništvu Grada Kutine u korist trgovačkog društva Komunalni servisi Kutina d.o.o.

        Predlagatelj: Gradonačelnik

       Izvjestitelj: Gradonačelnik i pročelnica Radmila Pavličić

       Prilog: prijedlozi odluka - dostaviti će se naknadno          

 9.  Usvajanje koncepcijskog rješenja sustava odvodnje i počišćivanja aglomeracije Kutina

      Izvjestitelj: pročelnik Mladen Lisak i direktor Moslavine d.o.o. Mijo Šepak

      Prilog: Dopis i prijedlog Zaključka 

10.  Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje  političkih  stranaka koje imaju vijećnike u Gradskom vijeću Grada Kutine

        Predlagatelj: Gradonačelnik

       Izvjestitelj: v.d.pročelnik Andrija Vdović

       Prilog: Prijedlog Odluke 

 11. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Vijeća za komunalnu prevenciju  kriminaliteta za Grad Kutinu

        Predlagatelj: Gradonačelnik

        Izvjestitelj: zamjenik gradonačelnika Damir Petravić   

        Prilog: prijedlog Odluke 

 12.  Informacija o ishodu sudskog spora povodom tužbe  obitelji Kvrgić

        Izvjestitelj: pročelnica Radmila Pavličić

 

                                                                                                 P r e d s j e d n i k

                                                                                                  Gradskog vijeća

                                                                                        Drago Bojić, dipl. ing. građ.

Javnost rada:

Javnost rada gradskog vijeća propisana je člankom 104. i s 105. poslovnika rada Gradskog vijeća Grada Kutine i Odlukom predsjednika Gradskog vijeća Grada Kutine  kojom se zbog tehničkih mogućnosti propisuje najveći broj građana koji mogu pratiti sjednicu.


Službeni dio

Popis službenih obavijesti