GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiPoništenju Oglasa za prijam u službu
10.1.2017. - E-Oglas


 

Na temelju članka 24. stavka 5.  i članka 29. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 86/08, 61/11), pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav i prostorno uređenje donosi

ODLUKU

o poništenju Oglasa

I.

Poništava se Oglas (KLASA: 112-03/16-30/2, URBROJ: 2176/03-04/04-16-1) za prijam u službu u Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno uređenje na radno mjesto – stručni suradnik – upravni referent za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja, 1 izvršitelj, na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice. 

Oglas je objavljen na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Grada Kutine, dana 5. prosinca 2016. godine.

 II.

Protiv ove Odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova sukladno članku 24. stavku 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 86/08 i 61/11).

 Odluka se dostavlja svim kandidatima prijavljenim na Oglas.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se na web stranici Grada Kutine.

 

KLASA: 112-01/16-30/2                                                              PROČELNIK

URBROJ: 2176/03-04/04-16-6                                            Mladen Lisak, dipl.ing.agr.

Kutina, 20. prosinca 2016.                                                                 


 


Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti