GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiJavni poziv za uvid u spis predmeta - PETROKEMIJA d.d.
5.12.2016. - E-Oglas


REPUBLIKA HRVATSKA

Sisačko-moslavačka županija
Grad Kutina
Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno uređenje
Odsjek za prostorno uređenje

KLASA: UP/I-361-03/16-01/000042
URBROJ: 2176/03-06/14-16-0008
Kutina, 05.12.2016.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

PETROKEMIJA, d.d. tvornica gnojiva , HR-44320 Kutina, Aleja Vukovar 4

- dostavlja se

  1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta investitora PETROKEMIJA, d.d. tvornica gnojiva , HR-44320 Kutina, Aleja Vukovar 4 u postupku izdavanja građevinske dozvole za
    • rekonstrukciju građevine gospodarske namjene, pretežito proizvodno industrijske djelatnosti - skladišni prostor za skladištenje sumporne kiseline, 2. skupine, na građevnoj čestici k.č.br. 2371/4 k.o. Husain (Kutina, ).
  2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 15.12.2016. sati u prostorijama Upravnog odjela za komunalni sustav i prostorno uređenje, Odsjek za prostorno uređenje Grada Kutine, Kutina, Trg kralja Tomislava 12, I kat, soba broj 11, u vremenu od 9,00 do 12,00 sati.
  3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
  4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

 

                      VODITELJ ODSJEKA

                       Eduard Gelešić, dipl.ing.građ.

 

DOSTAVITI:

  1. Oglasna ploča upravnog tijela,
  2. Mrežna stranica,
  3. Na katastarskoj čestici za koju se izdaje akt,
  4. U spis, ovdje. 

Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti