GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiOdluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Kutine
21.10.2016. - Vijeća mjesnih odbora


Temeljem članka 61.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 19/2013-pročišćeni tekst i 137/15), članka 4. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Kutine („Službene novine Grada Kutine br. 4/2016.i 5/16) i članka 71. stavak 5. Statuta Grada Kutine („Službene novine Grada Kutine“ br. 6/09., 3/13. i 4/13.-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Kutine na  31. sjednici održanoj 20. listopada 2016.g., donijelo je

 

O d l u k u

o raspisivanju izbora  za članove vijeća mjesnih odbora na području

Grada Kutine

 

Članak 1.

Ovom Odlukom raspisuju se izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Kutine.

Članak 2.

U vijeće mjesnog odbora  sukladno članku 71. stavku 8. Statuta Grada Kutine bira se slijedeći broj članova:

 

 

Red. br.

Naziv vijeća mjesnog odbora

Broj članova vijeća mjesnog odbora koji se bira

1.

Banova Jaruga

7

2.

Batina

5

3.

Brinjani

5

4.

Čaire

5

5.

Gojlo

5

6.

Husain

7

7.

Ilova

7

8.

Jamarice

5

9.

Janja Lipa

5

10.

Kletište

5

11.

Katoličke Čaire

5

12.

Kutinska Slatina

7

13.

Međurić

5

14.

Mišinka

5

15.

Repušnica

9

16.

Stupovača

5

17.

Šartovac

5

18.

Kraiška Kutinica

5

19.

Kutinica

5

20.

Mikleuška

5

21.

Selište

5

22.

Zbjegovača

5

23.

Kutina, Radićeva ul.

9

24.

Kutina, Radničko naselje

5

25.

Kutina

11

                                                              

Članak 3.

      Za dan provođenja izbora određuje se nedjelja, 27. studenoga 2016. godine.

      Izbori će se održati u vremenu od 7,00 do 19,00 sati. 

Članak 4.

      Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenim novinama Grada Kutine“ i objavit će se na oglasnoj ploči mjesnog odbora, Moslavačkom listu i na web stranici Grada Kutine.

 

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD KUTINA
GRADSKO VIJEĆE

   

KLASA: 021-01/16-01/3
URBROJ:  2176/03-04/05-16-31-5
Kutina, 20. listopada  2016.                                              

Predsjednik
Gradskog vijeća
Drago Bojić, dipl. ing. građ., v.r.

                                     


Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti