GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiJAVNI POZIV UDRUGAMA KOJE KORISTE POSLOVNE PROSTORE I ZEMLJIŠTE U VLASNIŠTVU GRADA KUTINE
15.9.2016. - Društvene djelatnosti


Pozivaju se udruge koje koriste poslovni prostor/zemljište u vlasništvu Grada Kutine sa ili bez pravne osnove (ugovor o korištenju i ostalo), da nam u roku od 30 dana od dana objave ovog poziva dostavite dokaze kojima dokazujete da ispunjavate mjerila i kriterije za dodjelu nekretnine  u vlasništvu Grada Kutine radi sklapanja ugovora o korištenju nekretnina s Gradom Kutina (ili aneksa ugovora koji su na snazi).

       Riječ je o slijedećim dokazima:

 

 1. izvadak iz matičnog registra u koji je udruga upisana (ispis internetske stranice);
 2. dokaz o upisu u Registar neprofitnih organizacija (ispis internetske stranice RNO-a);
 3. presliku statuta, sa svim izmjenama i dopunama;
 4. potvrdu Grada Kutine o podmirenim dospjelim obvezama prema Gradu Kutini;
 5. potvrdu Porezne uprave o stanju duga po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava, ne starija od 30 dana od zaprimanja obavijesti;

 6. presliku  financijskog izvješća  za prethodnu  godinu  (za  obveznike dvojnog knjigovodstva)  odnosno presliku  knjige prihoda i rashoda  (za obveznike  jednostavnog knjigovodstva);

 7. popis zaposlenih osoba;

 8. Izjavu o postojanju partnerskog odnosa u slučaju korištenja nekretnine u partnerstvu-OBRAZAC;

 9. Izjava da se protiv udruge, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje udruge ne vodi kazneni postupak i da nije pravomoćno osuđena za prekršaj ili kazneno djelo iz članka 48. Uredbe-OBRAZAC

 10. Izjava o dostatnim organizacijskim kapacitetima i ljudskim resursima potrebnima za provedbu aktivnosti udruge-OBRAZAC

 11. Izjava o provođenju aktivnosti na području grada Kutine-OBRAZAC

 

Uz navedene dokaze, korisnik je dužan u prijavi navesti u posjedu kojega je poslovnog prostora/zemljišta i pravnu osnovu korištenja (ili navesti da poslovni prostor/zemljište koristi bez pravne osnove).

Slanjem prijave za dodjelu na korištenje nekretnine u vlasništvu Grada Kutine, korisnik prihvaća plaćati naknadu za korištenje poslovnog prostora u mjesečnom iznosu od 7 kn/m2+PDV, odnosno naknade za korištenje gradskog zemljišta u mjesečnom iznosu od 1 kn/m2+PDV i mjesečnog paušalnog iznosa za korištenje komunalnih usluga i drugih režijskih troškova u iznosu od 10 kn/m2, sve sukladno čl. 16. Odluke.

Ova obavijest bit će također objavljena na Oglasnoj ploči Grada Kutine.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

GRAD KUTINA

UO ZA GOSPODARSTVO I FINANCIJE

 

 

 

 

 Kutina, 15.9.2016.

 

KLASA: 372-01/16-01/16

UR.BROJ: 2176/03-05/04-16-2Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti