GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiJAVNI POZIV - za kandidiranje događanja za dodjelu potpora iz Programa rada ¨Potpore manifestacijama“ u 2016. godini
14.1.2016. - Društvene djelatnosti


Na temelju Programa rada Turističke zajednice Grada Kutine za 2016. god., u cilju poticanja razvoja turizma i povećanja prihoda od turističkog prometa, zamjenica direktorice Turističkog ureda Turističke zajednice grada Kutine objavljuje slijedeći

 

JAVNI POZIV
za kandidiranje događanja za dodjelu potpora iz Programa rada ¨Potpore manifestacijama“
u 2016. godini

 

I. PREDMET JAVNOG POZIVA
Dodjela bespovratnih novčanih sredstava Turističke zajednice grada Kutine (TZGK) za događanja na području grada Kutine koja su motiv dolaska turista i posjetitelja u Grad Kutinu, te koja doprinose slijedećim ciljevima:
- unapređenje i obogaćivanje turističkog proizvoda,
- povećanje ugostiteljskog i drugog turističkog prometa,
- stvaranje prepoznatljivog imidža turizma Kutine i Moslavine.

II. NAMJENA SREDSTAVA POTPORE
Sredstva potpore odobravati će se za organizaciju i realizaciju događanja/manifestacija slijedećeg karaktera:
- zabavne
- kulturne
- sportske
- tradicijske -etno
- eno- gastronomske.

Sredstva potpore mogu se dodijeliti i koristiti jedino i isključivo za događanja koja se održavaju u 2016. godini, za sufinanciranje troškova potrebnih za neposrednu realizaciju događanja (trošak promidžbe, najam opreme, nabava potrošnog materijala, najam prostora i prijevoznih sredstava, honorara smještaja izvođača, usluge zaštite i druge troškove dozvoljene po mišljenju TZGK).

III. KORISNICI SREDSTAVA
Za sredstva potpore mogu se kandidirati slijedeći Organizatori:
- neprofitne organizacije (udruge, KUD-ovi i sl.)

Za organizaciju istog događanja može se kandidirati samo jedan organizator, ako ih je više potporu može dobiti samo jedan.

IV. POTPORA SE NEĆE ODOBRITI
- organizatorima koji su financijski dužnici prema državi
- organizatorima koji nisu izvršili obveze prema TZGK ili su nenamjenski trošili sredstva potpore i koji nisu podnijeli izvješća i obračune za dodijeljene potpore.
- manifestacijama koje su uvrštene u Financijski plan TZGK za 2016.

V. DOKUMENTACIJA KOJU JE POTREBNO PRILOŽITI
1. Propisani obrazac za dodjelu potpora,
2. Dokaz o pravnom statusu organizatora događanja (RNO),
3. Potvrda nadležne porezne uprave o nepostojanju duga prema Republici Hrvatskoj s osnova poreza, doprinosa i drugih obveza (ne starija od 30 dana od dana objave ovog natječaja).

VI. KRITERIJI ZA ODOBRAVANJE POTPORA

KRITERIJ Broj bodova
1. doprinos razvoju turističke ponude grada i regije
(proširenje ponude, lokacija događanja, suradnja s lokalnom
zajednicom, valoriziranje prirodne i kulturne baštine, povećanje
broja dolazaka i noćenja gostiju, poboljšanje imidža grada i
regije)
0-20
2. sadržaj i kvaliteta događanja
(originalnost i kvaliteta sadržaja, broj sudionika, popratna
ponuda, prostor održavanja –otvoreni ili zatvoreni, trajanje
događanja –jedan ili više dana)
0-20
3. kontinuitet održavanja
- jedna godina
- više godina (tradicionalno)
0-10
4. odnos ulaganja organizatora, grada ili općine i TZGKT 0-10
5. oglašavanje i medijska pokrivenost
- područje grada Kutine
- šire područje
- radio
- tv
0-10

 

VII. POSTUPAK ODOBRAVANJA POTPORA
Pristigle kandidature ocjenjivati će Povjerenstvo koje će svojom odlukom imenovati Predsjednik turističke zajednice - Gradonačelnik Grada Kutine.
Zadaće Povjerenstva su: obrada, ocjena valjanosti, bodovanje sukladno kriterijima iz ovog Natječaja, kao i prijedlog iznosa potpore.
O poduzetim radnjama Povjerenstvo je dužno izraditi zapisnik i pripremiti prijedlog Odluke o odabiru događanja kojima se dodjeljuju potpore. Odluku o dojeli potpora donosi Turističko vijeće.

VIII. ROK I NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE
Javni poziv je otvoren od 07.01.2016. do 21.01.2016. godine.
Kandidature pristigle istekom navedenog roka ili s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

Kandidature se dostavljaju poštom ili osobno na adresu:
TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA KUTINE
Tržna 8
44320 KUTINA
s naznakom - Prijava za potporu


S organizatorima odabranih događanja biti će potpisani Ugovori o dodjeli potpore kao i o svim obvezama organizatora o podnošenju izvješća i dokaza o održanom događanju.
TZGK može od organizatora zatražiti dodatna obrazloženja i dokumente o događanju, a posebno o izvorima i načinu namjenskog utroška sredstava. Potpore će biti isplaćene nakon održane manifestacije i po dostavljenom izvješću.

 

XI. OBJAVA
Izabrana događanja biti će obavljena na web stranici Turističke zajednice grada Kutine: www.turizam-kutina.hr.
Dodatne informacije mogu se dobiti putem mail-a: ured@turizam-kutina.hr u roku od 8 dana od dana objave ovog poziva, odnosno na tel: 044 681 004 (pon-pet od 11 do 13 sati).

 

 

U Kutini, 07.01.2016.

Turistički ured
Zamjenica direktorice
Marijana Musij, oec.za turizam


Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti