GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiPoziv za prijavu prijedloga projekta udruga u okviru javnih potreba Grada Kutine za 2014. godinu
3.9.2013. - Društvene djelatnosti


GRAD KUTINA

Trg kralja Tomislava 12

Upravni odjel za društvene djelatnosti,

raspisuje

 

POZIV

za prijavu prijedloga projekta udruga u okviru javnih potreba Grada Kutine za 2014. godinu

 

Predmet Poziva

Predmet poziva je prikupljanje pisanih ponuda za projekte udruga građana koje djeluju na području Grada Kutine koji će se financirati iz proračuna za 2014. godinu.

 

Opći uvjeti za prijavu

Projekte mogu prijaviti udruge koje su registrirane u Republici Hrvatskoj, imaju sjedište na području Grada Kutine, te se aktivnosti predloženog projekta provode na području sjedišta udruge.

Predloženi projekti se moraju temeljiti na potrebama građana prema načelima djelovanja za opće dobro, te moraju pokrivati jedno ili više od sljedećih programskih područja:

1.      zaštita i promicanje ljudskih prava

2.      socijalna skrb

3.      potpora djeci i mladima

4.      izvaninstitucionalno obrazovanje i inovacije u obrazovanju

5.      demokratizacija i razvoj civilnog društva

6.      unapređenje kvalitete življenja, zaštita i očuvanje zdravlja

7.      zaštita i promicanje kulturne i prirodne baštine te zaštita okoliša

8.      promicanje i prezentacija umjetnosti i tehnike

9.      programi udruga proisteklih iz Domovinskog rata.

 

Projekte mogu prijavljivati i neformalne inicijative, no kao partnera moraju imati registriranu udrugu s područja Grada Kutine kako bi preko njezinog žiro računa primile novac za izvođenje projekata.

 

Broj prijedloga projekata po udruzi ili neformalnoj inicijativi je ograničen. Jedna udruga može prijaviti najviše 3 (tri) projekta, uključujući i partnerske projekte s neformalnim inicijativama. Ukoliko ponuditelj nudi više od jednog prijedloga projekta, potrebno je svaki dostaviti u zasebnoj omotnici sa svom potrebnom dokumentacijom.

 

Udruga koja predlaže projekt mora biti odgovorna za provedbu projekta, preuzeti odgovornost za tijek projekta, imati osigurane resurse za provedbu projekta, te mora transparentno voditi financijsko poslovanje.

Sredstva dobivena po natječaju mogu se koristiti isključivo za namjenu za koju su odobrena, osim u slučaju izmijenjenih uvjeta što mora biti odobreno od strane nadležnog Upravnog odjela Grada Kutine.

 

Sadržaj prijave:

Prijava se sastoji od obveznog i neobveznog dijela.

Obvezni dio prijave mora sadržavati:

1.      Ispunjen, potpisan i ovjeren Obrazac za prijavu projekata, RNO broj obvezan u prijavnici

2.      Ispunjen Obrazac prijedloga proračuna troškova projekta

3.      Životopis voditelja projekta

4.      Dokaz o registraciji: Presliku Rješenja o registraciji udruge sa svim kasnijim izmjenama u registraciji – ne starija od 6 mjeseci (samo za novoosnovane udruge, udruge koje se prvi puta prijavljuju i udruge koje su imale izmjene u upisniku/registru od prethodnih natječaja)

5.      Za obveznike dvojnog knjigovodstva presliku financijskog izvješća za prethodnu godinu (račun prihoda i rashoda i Bilanca), a za obveznike jedinstvenog knjigovodstva presliku Odluke o nesastavljanju financijskih izvješća usvojenu od upravljačkog tijela udruge

6.      Financijsko izvješće o utrošenim sredstvima dobivenim na prethodnom natječaju.

Neobvezni dio prijave može sadržavati:

1.      materijali, publikacije, novinski članci, fotografije koji ilustriraju rad udruge.

 

Točke 1 i 2 (Obrazac za prijavu projekata i Obrazac prijedloga proračuna troškova projekta) predaju se kao ovjereni i potpisani izvornik uz koji je potrebno priložiti i 1 presliku.

 

Način prijave:

§  Prijava projekta mora sadržavati svu prethodno navedenu dokumentaciju (Sadržaj prijave)

§  Ponude se dostavljaju isključivo u zatvorenim omotnicama, jer se u protivnom neće razmatrati i biti će vraćeni podnositelju.

§  Prijedloge projekata Udruga koje su na natječaju u 2013. godini dobile sredstva, a za ista nisu dostavile financijsko izvješće, povjerenstvo neće razmatrati.

 

Svi projekti moraju biti prijavljeni na propisanim obrascima. Obrazac za prijavu projekta može se dobiti u:

§  Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, Trg kralja Tomislava 12, Kutina ili

§  Na internetskoj stranici www.kutina.hr/natjecaju.asp

 

Popunjene obrasce s prilozima treba poslati poštom ili donijeti osobno u pisarnicu Grada Kutine;

u zatvorenoj kuverti

uz napomenu;

„Za prijavu projekata udruga građana“

Grad Kutina

Upravni odjel za društvene djelatnosti

Trg kralja Tomislava 12

44320 Kutina

 

Prijave se podnose do 15. listopada 2013. godine u 12.00 sati, bez obzira na način dostave. Prijedlozi projekata pristigli nakon tog datuma neće se razmatrati i neotvoreni će biti vraćeni pošiljatelju.

 

Trajanje i visina financijske potpore

Financijska potpora planirana ovim Pozivom odnosi se prvenstveno na projekte koji će se provoditi tijekom 2014. godine, ili na aktivnosti u sklopu dugoročnih projekata koje se održavaju u tom periodu.

 

Procjena projekata

Gradonačelnik grada Kutine osnovao je posebno povjerenstvo za provođenje procjene te utvrđivanje prijedloga za financiranje projekata pristiglih na natječaj. Povjerenstvo ima pet (5) članova/ica. Tri člana/ice povjerenstva se imenuje iz redova Gradskog vijeća i ustanova kojima je Grad Kutina osnivač. Dva člana/ice povjerenstva imenuju se iz redova organizacija civilnog društva i institucija koje djeluju na području grada Kutine.

 

Gradonačelnik Grada Kutine, na prijedlog povjerenstva donosi konačnu odluku o projektima odabranim za financiranje te o namjeni i visini pojedine potpore.

 

Povjerenstvo za procjenu prijedloga projekata vodit će se sljedećim kriterijima:

§  Projekt se provodi na području grada Kutine

§  Jasno definiran problem/potreba za provođenje predloženog projekta/programa

§  Jasnoća projekta, mogućnosti za uspješnu realizaciju predloženih projektnih aktivnosti

§  Mogući realni učinak projektnog cilja, aktivnosti i rezultata

§  Sudjelovanje volontera/članova zajednice u provedbi predloženog projekta

§  Utjecaj/korist projekta na širu zajednicu

§  Stupanj suradnje i partnerstva s lokalnim vlastima i drugim ustanovama i organizacijama lokalne zajednice tijekom provedbe projekata

§  Vjerojatnost da se korist od projekta nastavi i nakon isteka financijske potpore

§  Sposobnost udruge da provede predloženih projekt

§  Realnost očekivanih troškova projekata

§  Osigurano sufinanciranje projekta iz drugih izvora

§  Učinkovitnost projekta u odnosu na traženi iznos financijske potpore.

 

Način objave rezultata

Rezultati procjene projektnih prijedloga za financiranje bit će objavljeni na internetskoj stranici www.kutina.hr najkasnije 31.12.2013. godine. Sve udruge ili neformalne inicijative koje predaju prijavu primit će pisanu obavijest o rezultatima.

 

Dodatne informacije vezane za natječaj mogu se dobiti radnim danom od 07.00 do 15.00 h na broj telefona 692 043.

Obrasci:
Financijsko izvješće (.doc 33KB) Udruge prijavnica (.doc 66KB) Kopija proračun (.xls 31KB)


Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti