GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiPoziv za prijavu prijedloga projekata udruga u okviru javnih potreba Grada Kutine za 2013. godinu
25.7.2012. - Društvene djelatnosti


GRAD KUTINA

Upravni odjel za društvene djelatnostii opće poslove, raspisuje

 

POZIV

za prijavu prijedloga  projekata udruga u okviru

javnih potreba Grada Kutine za 2013. godinu

 

Predmet Poziva

Predmet poziva je prikupljanje pisanih ponuda za projekte udruga građana koje dijeluju na području Grada Kutine koji će se financirati iz proračuna za 2013. godinu

Opći uvjeti za prijavu

Projekte mogu prijaviti udruge koje su registrirane u Republici Hrvatskoj, imaju sjedište na području Grada Kutine, te se aktivnosti predloženog projekta provode na području sjedišta udruge.

Predloženi projekti se moraju temeljiti na potrebama građana prema načelima djelovanja za opće dobro, te moraju pokrivati jedno ili više od slijedećih programskih područja:

1.       zaštita i promicanje ljudskih prava

2.       socijalna skrb

3.       potpora djeci i mladima

4.       izvaninstitucionalno obrazovanje i inovacije u obrazovanju

5.       demokratizacija i razvoj civilnog društva

6.       unapređenje kvalitete življenja, zaštita i očuvanje zdravlja

7.       zaštita i promicanje kulturne i prorodne baštine te zaštita okoliša

8.       promicanje i prezentacija umjetnosti i tehnike

9.       programi udruga proisteklih iz Domovinskog rata

Projekte mogu prijavljivati i neformalne inicijative, no kao partnera moraju imati registriranu udrugu s područja Grada Kutine kako bi preko njezinog žiro računa primile novac za izvođenje projekta.

 

Broj prijedloga projekata po udruzi ili neformalnoj inicijativi je ograničen. Jedna udruga može prijaviti najviše 3 (tri) projekta, uključujući i partnerske projekte s neformalnim inicijativama. Ukoliko ponuditelj nudi više od jednog prijedloga projekata, potrebno je svaki dostaviti u zasebnoj omotnici sa svom potrebnom dokumentacijom.

 

Udruga koja predlaže projekt mora biti odgovorna za provedbu projekta, preuzeti odgovornost za tijek projekta, imati osigurane resurse za provedbu projekta, te mora transparantno voditi financijsko poslovanje.

Sredstva dobivena po natječaju mogu se koristiti isključivo za namjenu za koju su odobrena.

Sadržaj prijave

Prijava se sastoji od obveznog i neobveznog dijela.

Obvezni dio prijeve mora sadržavati:

1.       Ispunjen, potpisan i ovjeren Obrazac za prijavu projekta

2.       Ispunjen Obrazac prijedloga proračuna troškova projekta

3.       Fotokopije ponuda ili predračuna koji su prikazani kao stavke proračuna projekta.

4.       Životopis voditelja projekta

5.       Dokaz o registraciji: Presliku Rješenja o registraciji udruge sa svim kasnijim izmjenama u registraciji- ne starije od 6 mjeseci

6.       za obveznike dvojnog knjigovodstva presliku financijskog izvješća za prethodnu goodinu (račun prihoda i rashoda i Bilanca), a za obveznike jednostavnog knjigovodstva presliku Odluke o nesastavljanju financijskih izvješća usvojenu od upravljačkog tijela udruge

7.       financijsko izvješće o utrošenim sredstvima dobivenim na prethodnom natječaju

Neobvezni dio prijave može sadržavati:

1.     materijali, publikacije, novinski članci, fotografije koji ilustriraju rad udruge

Točke 1 i 2. (Obrazac za prijavu projekta i Obrazac prijedloga proračuna troškova projekta) predaju se  kao ovjereni i potpisani izvornik uz koji je potrebno priložiti i 5 preslika.

Način prijave

§  Prijava projekta mora sadržavati svu prethodno navedenu dokumentaciju (Sadržaj prijave)

§  Ponude se dostavljaju isključivo u zatvorenim omotnicama, jer se u protivnom neće razmatrati i biti će vraćeni podnositelju.

§  prijedloge projekata  Udruga koje su na natječaju u 2012. godini dobile sredstva, a za ista nisu dostavile financijsko izvješće, povjerenstvo  neće razmatrati.

Svi projekti moraju biti prijavljeni na propisanim obrascima.
Obrazac za prijavu projekta može se dobiti u:

§  Upravnom odjelu za društvene djelatnosti i opće poslove, Trg Kralja Tomislava 12, Kutina ili

§  na internetskoj stranici www.kutina.hr/natjecaji.asp

Popunjene obrasce s prilozima treba poslati poštom ili donijeti osobno u pisarnicu Grada Kutine;

u zatvorenoj kuverti

 uz napomenu;

 «Za prijavu projekata udruga građana»

Grad Kutina

Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće poslove

Trg Kralja Tomislava 12

44320 Kutina


Prijave se podnose do 10.rujna.2012.godine u 12.00 sati, bez obzira na način dostave.
Prijedlozi projekata pristigli nakon tog datuma neće se razmatrati i neotvoreni će biti vraćeni pošiljatelju.

Trajanje i visina financijske potpore

Financijska potpora planirana ovim Pozivom odnosi se prvenstveno na projekte koji  će se provoditi tijekom 2013. godine, ili na aktivnosti u sklopu dugoročnih projekata koje se održavaju u tom periodu.

Procjena projekata
Gradonačelnik grada Kutine osnovao je posebno povjerenstvo za provođenje procjene te utvrđivanje prijedloga za financiranje projekata pristiglih na natječaj. Povjerenstvo ima pet (5) članova/ica. Tri člana/ice povjerenstva se imenuju iz redova Gradskog vjeća i ustanova kojima je Grad Kutina osnivač. Dva člana/ice povjerenstva imenuju se iz redova organizacija civilnog društva i institucija koje djeluju na području grada Kutine.

Gradonačelnik Grada Kutine, na prijedlog povjerenstva donosi konačnu odluku o projektima odabranim za financiranje te o namjeni i visini pojedine potpore.

Povjerenstvo za procjenu prijedloga projekata vodit će se slijedećim kriterijima:
• Projekt se provodi na području grada Kutine
• Jasno definiran problem/potreba za provođenje predloženog projekta/programa.
• Jasnoća projekta, mogućnosti za uspješnu realizaciju predloženih projektnih aktivnosti.
• Mogući realni učinak projektnog cilja, aktivnosti i rezultata.
• Sudjelovanje volontera/članova zajednice u provedbi predloženog projekta.
• Utjecaj/korist projekta na širu zajednicu.
• Stupanj suradnje i partnerstva s lokalnim vlastima i drugim ustanovama i organizacijama
lokalne zajednice tijekom provedbe projekta.
• Vjerojatnost da se korist od projekta nastavi i nakon isteka financijske potpore.
• Sposobnost udruge da provede predloženi projekt.
• Ralnost očekivanih troškova projekta
• Osigurano sufinanciranje projekta iz drugih izvora
• Učinkovitost projekta u odnosu na traženi iznos financijske potpore

Način objave rezultata
Rezultati izbora projektnih prijedloga za financiranje biti će objavljeni na internetskoj stanici www.kutina.hr najkasnije 31.12.2012. godine. Sve udruge ili neformalne inicijative koje predaju prijavu primit će pisanu obavijest o rezultatima izbora.

Dodatne informacije vezane za natječaj mogu se dobiti radnim danom od 07,00 – 15,00 h na broj telefona 692 043.

Potrebni dokumenti za prijavu i proračun projekta nalaze se u prilogu:
1. Obrazac za prijavu prijedloga projekta za financijsku potporu sa stavki proračuna (.doc)
2. Izvješće o utrošenim sredstvima (.doc)
3. Dokument za proračun projekta (.xls)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti