GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Upravni odjel za gospodarstvo

Pročelnik

Hrvoje Krmelić, dipl. ing. agr.
Tel
. 044/692-015
Fax. 044/692-029
Email: gospodarstvo@kutina.hr

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ

Upravni odjel za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj obavlja poslove koji se odnose na:

 • usklađivanje, usmjeravanje i praćenje ukupnog gospodarskog i društvenog razvoja na području Grada;
 • poduzetništvo i obrtništvo;
 • poslovne zone;
 • poslovanje u gradskim tvrtkama i trgovačkim društvima u kojima Grad ima udjele u vlasništvu;
 • unapređivanje i razvoj poljoprivrede i zaštitu poljoprivrednog zemljišta;
 • poslove vezane uz koncesije;
 • upravljanje gradskom imovinom (upravljanje gradskim zemljištem, stambenim prostorom, poslovnim prostorom te nematerijalnom imovinom)
 • pravne, savjetodavne i stručno-administrativne poslove vezano za imovinsko-pravna pitanja (utvrđivanje prijedloga, planova, akata i ugovora koji se odnose na stjecanje nekretnina te na upravljanje i raspolaganje gradskom imovinom)
 • vođenje registra gradske imovine;
 • zaštitu na radu, protupožarnu zaštitu i civilnu zaštitu;
 • zaštitu osoba i imovine, osiguranje objekata i opreme gradske uprave, osiguranje službenika i namještenika;
 • zaštitu potrošača;
 • pravne, savjetodavne i stručno-administrativne poslove vezane za pripremu i provedbu projekata;
 • sudjelovanje u pripremi i provedbi strateških, programskih i ostalih operativnih dokumenata Grada te praćenje istih;
 • suradnja s institucijama nadležnim za provedbu programa i projekata Europske unije u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji te institucijama nadležnim za druge međunarodne i nacionalne programe; 
 • vođenje baze projekata Grada, gradskih tvrtki, ustanova te ostalih projekata od interesa za Grad;
 • stručne, administrativne i ostale poslove praćenja i obrade natječaja fondova Europske unije te drugih međunarodnih i nacionalnih izvora financiranja te predlaganje projekata za prijavu;
 • stručne, administrativne i ostale poslove upravljanja projektima sufinanciranih iz raznih izvora financiranja;
 • pružanje stručne pomoći ostalim upravnim odjelima, gradskim ustanovama i tvrtkama u pripremi i provedbi projekata;
 • praćenje i koordiniranje rada Razvojne agencije MRAV;
 • i druge poslove određene posebnim zakonom, drugim propisima te odlukama gradonačelnika i Gradskog vijeća.

ZAKONSKI OKVIR:


SLUŽBENICI:

Djelatnici gospodarskog odsjeka 
Pomoćnik pročelnika za razvoj i upravljanje projektima
Tel. 044/692-033
Fax. 044/692-029


Viši savjetnik za infrastrukturne projekte i civilnu zaštitu
Tel. 044/692-022
Fax. 044/692-029

Viši savjetnik za pravne poslove i javnu nabavu
Tel. 044/692-027
Fax. 044/692-029

Savjetnik za poljoprivredu 
Tel. 044/692-028
Fax. 044/692-029
Savjetnik za imovinsko-pravne poslove i upravljanje imovinom grada
Tel. 044/692-025
Fax. 044/692-029


Referent za održavanje imovine grada 
Tel. 044/692-023
Fax. 044/692-029