GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu
Služba za opće poslove

Služba za opće poslove

Pročelnik

Pročelnica Martina Vazdar, dipl. iur.
Tel. 044/692-014
Fax. 044/692-029
Email: vazdar@kutina.hr

SLUŽBA ZA OPĆE POSLOVE

Služba za opće poslove obavlja poslove koji se odnose na:

 • pravne, savjetodavne i stručno-administrativne poslove za potrebe gradonačelnika, njegovih zamjenika i njihovih radnih tijela;
 • pravne, stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela;
 • koordinaciju poslova vezanih za sudske sporove u kojima  je Grad stranka;
 • poslove odnosa s javnošću, prezentaciju i promidžbu Grada, protokolarna i prigodna primanja;
 • -ostvarivanje prava na pristup informacijama;
 • -ostvarivanje prava nacionalnih manjina;
 • zaštitu osobnih podataka;
 • suradnju s državnim tijelima i jedinicama lokalne i područne samouprave u zemlji i inozemstvu;
 • suradnju s tijelima mjesne samouprave i druge poslovi u svezi s neposrednim sudjelovanjem građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana;
 • političke stranke;
 • upravljanje ljudskim potencijalima (kadrovska politika, stručno osposobljavanje i usavršavanje, radni odnosi gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika te službenika i namještenika);
 • poslove pisarnice (prijem, otpremu i dostavu pošte, uredsko poslovanje i briga o čuvanju arhivske građe te ostali poslovi pisarnici);
 • razvoj, nadzor i održavanje informacijskog sustava;
 • čišćenje i održavanje poslovnih prostorija;
 • -obavljanje ostalih tehničkih poslova
 • i druge poslove određene posebnim zakonom, drugim propisima te odlukama gradonačelnika i Gradskog vijeća.


ZAKONSKI OKVIR

SLUŽBENICI I NAMJEŠTENICI

Savjetnik za informacijske sustave
Tel. 044/692-026
Fax. 044/692-029 

Stručni suradnik za protokol i odnose s javnošću
Tel. 044/692-049 
Fax. 044/692-029 

Referent u pisarnici i pismohrani
Tel. 044/692-042
Fax. 044/692-029 

Administrativni tajnik gradonačelnika
Tel. 044/692-010
Fax. 044/692-029 

Spremačica - Dostavljač