GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Vijesti savjeta mladih

Aktualno | Arhvirano

Savjet mladih: Izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih 15.2.2018.
Tags: -
Rating: Nema ocjene

Gradsko vijeće Grada Kutine, objavljuje Javni poziv za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Kutine.

Pročitajte više...


Savjet mladih

Savjet mladih je savjetodavno tijelo Gradskog vijeća Grada Kutine koje se osniva u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život Grada Kutine, koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih u Gradu Kutini, a osniva se i s ciljem  sudjelovanja mladih u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade.

            U Gradu Kutini, 24. ožujka 2014. godine, konstituiran je Savjet mladih Grada Kutine. Savjet mladih broji pet članova s područja Grada Kutine u dobi od 15-30 godina, među kojima su: predsjednik Zlatko Podhraški, zamjenik Jakov Rakić, te članovi Lucija Zelenković, Petra Abramović i Matko Matković. Savjet mladih brojio je 7 članova, ali zbog obaveza dva člana napustila su Savjet mladih Grada Kutine, Željko Sović i Marko Abramović.

U okviru svoga djelokruga Savjet mladih:

  • raspravlja o pitanjima značajnim za rad Savjeta mladih,
  • raspravlja o pitanjima iz djelokruga rada Gradskog vijeća koji su od interesa za mlade,
  • u suradnji s predsjednikom Gradskog vijeća inicira u Gradskom vijeću donošenje odluka od značaja za mlade, donošenje programa i drugih akata od značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na području Grada Kutine, raspravu o pojedinim pitanjima od značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na području Grada Kutine, te način rješavanja navedenih pitanja,
  • putem svojih predstavnika sudjeluje u radu Gradskog vijeća prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na području Grada Kutine davanjem mišljenja, prijedloga i preporuka o pitanjima i temama od interesa za mlade,
  • sudjeluje u izradi, provedbi i praćenju provedbe lokalnih programa za mlade, daje pisana očitovanja i prijedloge nadležnim tijelima o potrebama i problemima mladih, a po potrebi predlaže i donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje položaja mladih,
  • potiče informiranje mladih o svim pitanjima značajnim za unaprjeđivanje položaja mladih, međusobnu suradnju savjeta mladih u Republici Hrvatskoj, te suradnju i razmjenu iskustava s organizacijama civilnoga društva i odgovarajućim tijelima drugih zemalja,
  • predlaže i daje na odobravanje Gradskom vijeću program rada popraćen financijskim planom radi ostvarivanja programa rada Savjeta mladih,
  • po potrebi poziva predstavnike tijela Grada Kutine  na sjednice Savjeta mladih,
  • potiče razvoj financijskog okvira provedbe politike za mlade i podrške razvoju organizacija mladih i za mlade, te sudjeluje u programiranju prioriteta natječaja i određivanja kriterija financiranja organizacija mladih i za mlade,
  • podnosi godišnje izvješće o svom radu;

-     obavlja i druge savjetodavne poslove od interesa za mlade.

 

Pratite nas na Facebook stranici:

www.facebook.com/savjetmladihkutina