GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Poticajna stanogradnja

ANKETA O INTERESU GRAĐANA
Ispitivanje o mogućnostima sudjelovanja građana u
“Programu društveno poticane stanogradnje - POS”

        U cilju zadovoljavanja stambenih potreba i poboljšanja kvalitete stanovanja što šireg kruga građana te unapređenja graditeljstva, donesen je Zakon o društveno poticanoj stanogradnji (NN 109/01, 82/04 76/07, 38/09, 86/12 , 07/13, 26/15 i 57/18).

      Pod društveno poticanom stanogradnjom u smislu spomenutog Zakona podrazumijeva se izgradnja stanova uz sudjelovanje tzv. javnih sredstava (države i jedinica lokalne samouprave), a što za posljedicu ima reduciranje troška za vlasnika stana.

     Izgrađeni stanovi u pravilu u višestambenim zgradama i zgradama u nizu biti će isključivo namijenjeni za prodaju uz mogućnost obročnog plaćanja i to:
-    građanima – državljanima RH, radi rješavanja njihovih stambenih potreba i
-    jedinicama lokalne samouprave i drugim pravnim osobama sa sjedištem u RH, radi davanja stanova u najam.

       U okviru tog modela izgradnje stanova iniciran je projekt koji bi se realizirao u Gradu Kutina te se za informaciju građanima iznose osnovne postavke i relevantni podaci odlučni za ocjenu njihovog interesa kao potencijalnih kupaca stanova:
-    stanovi su namijenjeni građanima koji nemaju riješeno svoje stambeno pitanje
-    pravnim osobama sa sjedištem u RH radi davanja stanova u najam
-    stanovi će biti isključivo tzv. “vlasnički stanovi” – predviđeni za kupnju
-    površina stana ovisi o broju članova obiteljskog domaćinstva
-    cijena stana iznosi u protuvrijednosti do 1.204.00 EURA po m2 neto površine
-    kupnja se odobrava na dugoročni kredit, uz obvezno učešće kupca
-  kod utvrđivanja i plaćanja cijene stana, za novčane vrijednosti primjenjuje se valutna klauzula vezana uz EURO, u skladu s odredbama ugovora o kupoprodaji
-    kupci odmah po sklapanju predugovora o kupoprodaji plaćaju učešće od 15% predračunske vrijednosti stana (učešće ne moraju osigurati hrvatski branitelji - dragovoljci iz Domovinskog rata, osobe s invaliditetom, obitelj s troje ili više djece)
-    rok otplate preostalog iznos cijene je ukupno 31 godina (1 godina počeka + 30 godina otplate mjesečnih obroka)
-    predviđena mjesečna rata kredita po 1 m2 stana iznosi u protuvrijednosti cca 4 EURA
-    način osiguranja otplate kredita je putem osnivanja založnog prava na nekretnini (hipoteka)
-    kupac po sklapanju ugovora, odnosno upisom u gruntovnicu postaje vlasnikom nekretnine, s upisanom hipotekom na teretnom listu
-    u tijeku obročne otplate stana kupac može, ovisno o uvjetima banke, izvršiti prekid otplate i platiti odjednom ukupni preostali iznos cijene stana s pripadajućom kamatom na javna sredstva za razdoblje do prekida otplate
-    uvjete, mjerila i postupak za određivanje reda prvenstva na kupnju stana, u skladu sa Zakonom, uređuje Gradsko vijeće Grada Kutine ovisno o lokalnim potrebama i prilikama
-    Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama – APN – prodaje stanove u skladu s redom prvenstva utvrđenim temeljem prethodne alineje.

      Radi sagledavanja i ocjene stvarnih potreba i financijskih mogućnosti potencijalnih kupaca te za potrebe razrade svih drugih elemenata vezanih za realizaciju projekta u Gradu Kutina kao i cjelokupnog Programa društveno poticane stanogradnje – POS-a, ocijenjeno je nužnim prikupiti odgovarajuće podatke od građana. 

      Slijedom iznijetog, Upravni odjel za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj Grada Kutine poziva građane Grada Kutine koji nemaju na odgovarajući način riješeno svoje stambeno pitanje da se odazovu na ovu ANKETU, te anketni listić u nastavku ovog Poziva ispune i dostave na adresu: 

GRAD KUTINA
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ
Trg kralja Tomislava 12/I, 44320 Kutina 

ili 

putem online ankete 

        Zainteresirani građani mogu predmetni listić dobiti na gornjoj adresi i u uredu Upravnog odjela za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj, Trg kralja Tomislava 12/I u Kutini, a isto tako ga mogu i ispunjenog predati na tom mjestu po mogućnosti najkasnije do 06. kolovoza 2018. godine. Uz rečeno, skrećemo pozornost zainteresiranim građanima da sve o anketi mogu saznati i na internet stranici www.kutina.hr , te da s te adrese mogu preuzeti i sam Upitnik.

       Ova ankete će se provoditi do 06. kolovoza 2018. godine. Popunjeni anketni upitnici dostavljeni poslije 06. kolovoza 2018. godine bit će obrađivani naknadno. 

        Pri tome se ističe da je ova anketa nije podloga za konkretni odabir, odnosno izradu bilo kakvih listi prioriteta. 

        Upravni odjel za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj Grada Kutina poziva i sve zainteresirane pravne osobe da dostave svoje podatke o svojim potrebama za stanovima koji bi bili namijenjeni za davanje u najam. 

        Informacije prikupljene ovom anketom služiti će isključivo za dobivanje pregleda relevantnih podataka i elemenata u cilju izrade što kvalitetnije snimke stvarnih potreba i financijskih mogućnosti potencijalnih kupaca, a kako bi se na što primjereniji način pristupilo operativnoj razradi predmetnog projekta Programa društveno poticane stanogradnje (POS-a) u Gradu Kutini, te se u drugu svrhu neće koristiti.         

      Obzirom da o prikupljenim podacima ovise daljnje aktivnosti i ocjena dugoročnog interesa Grada Kutina u budućem sudjelovanju u Programu društveno poticane stanogradnje  -POS-a, u okviru kojeg se građanima omogućava da lakše riješe svoje stambene probleme, molimo sve zainteresirane građane Grada Kutina da se odazovu na ovu anketu, odnosno da popune anketni listić traženim podacima i dostave ga na gore navedene adrese. 

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ

Ankerni upitnik (.pdf)

POS anketa