GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Javnopravna tijela za posebne uvjete

1.   HEP - Operator  distribucijskog  sustava  d.o.o. Elektra Križ, Trg Sv. Križa 7

2.   Moslavina – plin d.o.o. Kutina, Trg kralja Tomislava 6

3.   Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije, Zagreb, Jurišićeva 13

4.   Moslavina d.o.o. Kutina, Zagrebačka 1

5.   MUP PU Sisačko moslavačka Odjel upravnih, inspekcijskih i poslova zaštite i spašavanja, Sisak, Lj. Posavskog 1

6.   Županijska uprava za ceste SMŽ, Sisak, A. Cuvaja 16

7.   Sanitarna inspekcija, Kutina, Trg kralja Tomislava 12

8.   HOPS – Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb, Kupska 4

9.   Sisačko-moslavačka Županija, Upravni odjel za zaštitu okoliša i prirode Sisak, Trg bana Josipa Jelačića 6

10 .  INA Naftaplin d.d., Sektor istraživanja nafte i plina, Služba za odnose sa državnom i lokalnom upravom, Zagreb, V. Holjevca 10

11. Plinacro d.o.o., Zagreb, Savska cesta 88a

12. Hrvatske ceste d.o.o., Ispostava Sisak, Sisak, Lađarska 28c

13. HŽ – Infrastruktura d.o.o., Zagreb, A. Mihanovića 38.

14. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Sisku, Sisak, I. Meštrovića 28

15. Hrvatske vode, VGI za slivno područje Lonja Trebež, Kutina, Radićeva 7b

16. Hrvatske šume, Uprava šuma, Podružnica Zagreb, Kutina, A.G.Matoša 40

17. JU Park prirode Lonjsko polje, Jasenovac, Trg kralja P. Svačića bb

18. JANAF Jadranski naftovod d.d., Zagreb, Miramarska 24

19. Hrvatske autoceste d.o.o., Zagreb, Širolina 4

20. Ministarstvo obrane, Uprava za materijalne resurse, Služba za nekretnine, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Zagreb, Trg kralja P.Krešimira IV 1

Povratak

Popis planova


Red.br.

Naziv plana

Izrađivač

SN Grada Kutine

1.1

Prostorni plan uređenja Grada Kutine

Arhitektonski fakultet

3/04

1.2

I. Izmjene i dopune PPU Grada Kutine

Arhitektonski fakultet

7/06

1.3

I. Izmjene i dopune PPU Grada Kutine

– ispravak

Arhitektonski fakultet

1/07

1.4

II. Izmjene i dopune PPU Grada Kutine

Arhitektonski fakultet

7/09

1.5

II. Izmjene i dopune PPU Grada Kutine

– ispravak

Arhitektonski fakultet

9/09

1.6.

III. Izmjene i dopune PPU Grada Kutine

Arhitektonski fakultet

2/13

1.7.

IV. izmjene i dopune PPUGrada Kutine

Grgurević & partneri d.o.o. Zagreb

2/16

1.8.

IV. izmjene i dopune PPU Grada Kutine - Odredbe za provođenje - pročišćeni tekst

Grgurević & partneri d.o.o. Zagreb

1/17

1.9

V.izmjene i dopune PPU Grada Kutine

Grgurević & partneri d.o.o. Zagreb

5/18

1.10

V. izmjene i dopune PPU Grada Kutine - Odredbe za provođenje - pročišćeni tekst

Grgurević & partneri d.o.o. Zagreb

8/18

 1.11  VI .izmjene i dopune PPU Grada Kutine  Grgurević & partneri d.o.o. Zagreb  1/21
 1.12  Prostorni plan uređenja Grada Kutine - Odredbe za provođenje - pročišćeni tekst  Grgurević & partneri d.o.o. Zagreb  2/21

 

 

 

 

2.1

GUP grada Kutine

UIH d.d. Zagreb

3/02

2.2

I. Izmjene i dopune

GUP-a grada Kutina

UIH d.d. Zagreb

2/03

2.3

II. Izmjene i dopune GUP-a grada Kutine

UIH d.d. Zagreb

7/04

2.4

III. Izmjene i dopune GUP-a grada Kutine

UIH d.d. Zagreb

7/06

2.5

IV. Izmjene i dopune GUP-a grada Kutine

UIH d.d. Zagreb

8/09

2.6

IV. Izmjene i dopune GUP-a grada Kutine

– ispravak

UIH d.d. Zagreb

1/10

2.7

IV. Izmjene i dopune GUP-a grada Kutine

– ispravak

UIH d.d. Zagreb

7/10

2.8

GUP-a grada Kutine

- pročišćeni tekst

UIH d.d. Zagreb

7/10

2.9.

V. Izmjene i dopune GUP-a grada Kutine

UIH d.d. Zagreb

2/13

2.10.

VI. izmjene i dopune GUP-a

UIH d.d. Zagreb

7/14

2.11.

VII. izmjene i dopune GUP-a

Grgurević i partneri d.o.o.

5/17

2.12.

VII. izmjene i dopune GUP-a - Odredbe za provođenje - pročišćeni tekst

Grgurević i partneri d.o.o.

3/18

2.13

VIII. izmjene i dopune GUP-a

Grgurević i partneri d.o.o.

8/18

2.14.

VIII. izmjene i dopune GUP-a - Odredbe za provođenje - pročišćeni tekst

Grgurević & partneri d.o..o. Zagreb

9/18 

 2.15. IX. izmjene i dopune GUP-a   Grgurević & partneri d.o..o. Zagreb  1/21
 2.16  Generalni urbanistički plan Grada Kutine - Odredbe za provođenje - pročišćeni tekst  Grgurević & partneri d.o..o. Zagreb  2/21

 

 

 

 

3.1

DPU središta grada Kutine

UIH d.d. Zagreb

9/05

3.2

Detaljni plan uređenja središta Grada Kutine IV. izmjene i dopune  - I. Izmjene i dopune

UIH d.d. Zagreb

2/07

3.3

Detaljni plan uređenja središta Grada Kutine IV. izmjene i dopune  - II. Izmjene i dopune

UIH d.d. Zagreb

8/09

3.4

Detaljni plan uređenja središta Grada Kutine IV. izmjene i dopune  - III. Izmjene i dopune

UIH d.d. Zagreb

7/14

3.5

Detaljni plan uređenja središta Grada Kutine IV. izmjene i dopune - IV. Izmjene i dopune

Grgurević & partneri d.o..o. Zagreb

8/18

 3.5.1  IV. Izmjene i dopune DPU središta grada Kutine    11/18

3.6.

IV. Izmjene i dopune DPU središta grada Kutine - Odredbe za provođenje - pročišćeni tekst

Grgurević & partneri d.o..o. Zagreb

9/18

 3.7 V. Izmjene i dopune DPU središta grada Kutine  Grgurević & partneri d.o..o. Zagreb  07/21
 3.8  V. Izmjene i dopune DPU središta grada Kutine - Odredbe za provođenje - pročišćeni tekst  Grgurević & partneri d.o..o. Zagreb  04/22

 

 

 

 

4.1

DPU trgovački centar Kutina - zapad

ARH 90 d.o.o. Zagreb

9/03

4.2

I. Izmjene i dopune

DPU trgovački centar Kutina - zapad

ARH 90 d.o.o. Zagreb

5/09

 

 

 

 

5.1

DPU 17 (Pevec)

UIH d.d. Zagreb

4/07

 

 

 

 

6.1

Detaljni plan uređenje gradskog groblja u Kutini

Arhitektonski fakultet

6/03

6.2

Detaljni plan uređenje gradskog groblja u Kutini - I. Izmjene i dopune

Arhitektonski fakultet

7/06

 6.3 Detaljni plan uređenje gradskog groblja u Kutini – II. izmjene i dopune  Arhitektonski fakultet 7/19
 6.4 Detaljni plan uređenje gradskog groblja u Kutini – II. izmjene i dopune
- Odredbe za provođenje - pročišćeni tekst
 Arhitektonski fakultet 2/20 

 

 

 

 

7.1

DPU novog groblja u Repušnici

Arhitektonski fakultet

2/05

 

 

 

 

9.1

DPU 11

Grgurević & partneri d.o.o. Zagreb

8/11

9.2

DPU 11 – I. izmjene i dopune

Grgurević & partneri d.o.o. Zagreb

5/18

9.3

DPU 11 - i. izmjene i dopune - Odredbe za provođenje - pročišćeni tekst

Grgurević & partneri d.o.o. Zagreb

8/18

 9.4  DPU 11 - II. izmjene i dopune   Grgurević & partneri d.o.o. Zagreb  1/21
 9.5  Detaljni plan uređenja 11 - Odredbe za provođenje - pročišćeni tekst  Grgurević & partneri d.o.o. Zagreb  2/21

 

 

 

 

10.1

DPU 12

Grgurević & partneri d.o.o. Zagreb

8/11

 11.1 UPU 18 Grgurević & partneri d.o.o. Zagreb 2/22

Povratak

II. Izmjene i dopune DPU središta grada Kutine

II. Izmjene i dopune DPU središta grada Kutine

 
 

Dokumenti

Detaljni plan uređenja središta V. izmjene i dopune

Detaljni plan uređenja 12

 NaslovVeličina (kB) 
Grafički dio4,11 MBPreuzmi
Obrazloženje137,91 KBPreuzmi
Tekstualni dio1,75 MBPreuzmi