GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Proračun za 2019.

Proračun Grada Kutine za 2019. godinu napravljen je na temelju odredbi Zakona o proračunu, Pravilnika o proračunskim klasifikacijama te drugih propisa koji reguliraju područje financiranja funkcija jedinica lokalne samouprave.

Prihodi i primici te rashodi i izdaci proračunskih korisnika u potpunosti su uključeni u proračun. Vlastiti prihodi osnovnih škola, kao i rashodi koji se financiraju iz tih prihoda planirati će se u proračunu uz izuzeće rashoda za zaposlene u osnovnim školama.

Za 2019. godinu predlažu se prihodi i primici u iznosu od 154.914.000,00 kuna.

Prihode od poreza i prireza na dohodak predlažemo u iznosu od 41.850.000,00 kuna, sukladno projekcijama Ministarstva financija.

Ostali porezni prihodi predlažu se na osnovu ostvarenja Proračuna Grada Kutine za  2018.  godinu.

Prihode od pomoći predlažemo u iznosu od 49.219.000,00 kuna. Unutar ove skupine prihoda planirane su i pomoći proračunu iz drugih proračuna u iznosu od 11.054.000,00 kuna, pomoći od izvanproračunskih korisnika u iznosu 151.000,00 kuna, pomoći za proračunske korisnike u iznosu 19.788.000,00 kuna, kao i pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije koje planiramo u iznosu 7.427.000,00 kuna te pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu 10.799.000,00 kuna.

Prihode od imovine predlažemo u iznosu od 7.089.000,00 kuna. Najznačajniji prihodi iz ove skupine su naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih objekata koju planiramo u iznosu od 1.500.000,00 kuna i prihod od zakupa plinske mreže koji planiramo u iznosu od 1.000.000,00 kuna te prihod od DTK mreže u iznosu od 405.000,00 kuna i prihod od naknade za eksploataciju mineralnih sirovina koji planiramo u iznosu od 2.400.000,00 kuna.    

Prihode od administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima predlažemo u iznosu od 30.703.000,00 kuna. Najznačajniji prihodi iz ove skupine prihoda su komunalna naknada koju planiramo u iznosu 20.000.000,00 kuna, komunalni doprinos kojeg planiramo u iznosu 1.500.000,00 kuna te prihod od komunalnih usluga u iznosu od 2.700.000,00 kuna.

Prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihode od donacija predlažemo u iznosu od 969.000,00 kuna.

Prihode od prodaje nefinancijske imovine predlažemo u iznosu od 5.830.000,00 kuna. Najznačajniji prihod unutar ove skupine je prihod od prodaje zemljišta kojeg planiramo u iznosu od 5.595.000,00 kuna

Primitke od financijske imovine i zaduživanja predlažemo u iznosu od 17.593.000,00 kuna. Planira se novo kreditno zaduženje u ukupnom iznosu 6.073.000,00 kuna za sufinanciranje projekata energetske učinkovitosti i refinanciranje postojećih kredita Grada u iznosu od 10.205.000,00 kuna.

Prihode i primitke proračunskih korisnika predlažemo u iznosu od 28.151.000,00 kuna. Ovi se prihodi planiraju unutar skupina prihoda po posebnim propisima, prihoda od poreza, pomoći, prihoda od imovine, prihoda od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, kazni, prihoda od prodaje nefinancijske imovine i primitaka od zaduživanja.

Rashodi i izdaci predlažu se u iznosu 154.914.000,00 kuna.

Rashodi za zaposlene predlažu se u iznosu 27.583.000,00 kuna.

Materijalni rashodi predlažu se u iznosu 36.439.000,00 kuna, na bazi ostvarenja Proračuna za 2018. godinu.

Financijski rashodi predlažu se u iznosu 863.000,00 kuna.

Subvencije se predlažu u iznosu 2.154.000,00 kuna.

Pomoći unutar općeg proračuna predlažu se u iznosu 5.412.000,00 kuna. Najznačajniji rashodi unutar ove skupine su rashodi za sufinanciranje održavanja cesta Županijskoj upravi za ceste u iznosu od 1.500.000,00 kuna, rashodi za povećanje zdravstvenog standarda u iznosu od 420.000,00 kuna i rashodi za sufinanciranje nabavke komunalne opreme u iznosu od 3.000.000,00 kuna.

Naknade građanima i kućanstvima predlažu se u iznosu 2.835.000,00 kuna.

Ostali rashodi predlažu se u iznosu 14.715.000,00 kuna. Najznačajniji rashodi iz ove skupine su rashodi za tekuće donacije koje predlažemo u iznosu od 11.780.000,00 kuna i rashodi za kapitalne pomoći koje predlažemo u iznosu od 2.785.000,00 kuna.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine predlažu se u iznosu 400.000,00 kuna.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine predlažu se u iznosu 32.474.000,00 kuna.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini predlažu se u iznosu 17.426.000,00 kuna.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova predlažu se u iznosu od 14.613.000,00 kuna. Najznačajniji izdatak unutar ove skupine je izdatak za refinanciranje kredita Grada u iznosu od 10.205.000,00 kuna.

            U posebnom dijelu proračuna rashodi i izdaci razvrstani su u programe, projekte i aktivnosti, prema izvorima financiranja. Unutar posebnog dijela prikazani su i planovi rashoda i izdataka proračunskih korisnika.