GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Proračun - 2009.

Poruka gradonačelnika

Cijenjeni sugrađani,
pred Vama se nalazi Proračun Grada Kutine za 2009. godinu, temeljni dokument kojim Grad definira svoju financijsku, socijalnu, investicijsku, razvojnu i opću politku tijekom godine. Proračun Grada Kutine 2009. je konsolidirani Proračun, odnosno u Proračunu su prikazani svi prihodi i rashodi Gradske uprave i svih Gradskih ustanova u sustavu Grada, a to su kao što znate: Dječji vrtić, Pučko otvoreno učilište, Muzej, Knjižnica i čitaonica, Sportski centar i Javna vatrogasna postrojba. Pored navedenoga u Proračunu su prikazani prihodi i rashodi pet Osnovnih škola, i to: Mate Lovraka, Stjepana Kefelje, Zvonimira Franka, Banova Jaruga i Vladimira Vidrića. Dakle, konsolidirani Proračun Grada Kutine za 2009. godinu daje prikaz cjelokupnog poslovanja našega Grada kao jedinice lokalne samouprave.
Ove godine, kada usvajamo Proračun za slijedeću svjesni smo posebnih okolnosti u kojima moramo pripremati Proračun. Te okolnosti su projekcije Vlade RH, NBH i drugih financijskih institucija koje govore u prilog tezi da će se globalna financijska kriza i recesija u gospodarstvu odraziti i na Republiku Hrvatsku. U skladu s tim najavamo Vlada RH traži rješenja za odgovore na tu krizu u čemu naravno, kao odgovoran Grad, i Kutina mora prepoznati sve potencijalne opasnosti na loklanu ekonomiju i životni standard našega Grada.
Vezano na recesiju u RH i zemljama EU i najavu financijske krize, Grad Kutina kao grad čija je industrija vezana na izvoz sasvim sigurno je u takvom mogućem scenariju posebno osjetljiv. Analizom trenutačne situacije ne očekujemo do kraja tekuće godine veće poremećaje, no tijekom prve polovice slijedeće godine moći će se dati bolja prognoza o ekonomskim kretanjim na području Grada.
Sukladno navednom, a sa željom da se odgovorno upravlja sredstvima gradskog proračuna, Grad Kutina je izradio i pripremio za usvajanje Plan mjera i sustav upravljanja u slučaju kriznih situacija u lokalnoj ekonomiji za 2009. godinu. Predmetni plan biti će usvojen tijekom donošenja Proračuna 2009. odnosno najkasnije do kraja tekuće godine. Planom su, između ostaloga, izrađena i predviđena:

 • tri scenarija stanja Proračuna Grada u 2009. godini koji se planira na razini tekuće 2008. godine i koji prvenstveno završava sve ugovorene investicije, te nastavlja s investicijama prioritetno vezanim uz gospodarstvo, zaštitu okoliša, školstvo i stratešku komunalnu infrastrukturu
 • dinamika i vrste investicija
 • politika tekućeg i investicijskog održavanja
 • politika subvencija te
 • posebne mjere

Posebne mjere se odnose na:
 • U razdoblju 1.1. do 1.7.2009 godine zamrzava se plaća Gradonačelnika, Pročelnika odjela Gradske uprave, Ravanatelja gradskih ustanova, Direktorima tvrtki u većinskom vlasništvu Grada, te se naknade za rad u Nadzornim odborima i Upravnim vijećima isplaćuju samo do visine troškova dnevnica.
 • Plaće ostalih zaposlenika u Gradskoj upravi, ustanovama i gradskim tvrtkama biti će ugovorene sukladno kolektivnim pregovorima sa sindikatima i drugim socijalnim partnerima imajući u vidu da zaposlenici s manjim plaćama trebaju sukladno realnim mogućnostima imati veći stupanj socijalne i ekonomske zaštite.
 • Ukidaju se troškovi reprezentacije vezane za predstojeće blagdane u Gradskoj upravi, gradskim ustanovama i poduzećima u vlasništvu Grada, a dio određenih sredstava doznačit će se za rad Udruge OSI i drugim sličnim udrugama.
 • Ubrzat će se osnivanje Gospodarsko –socijalnog vijeća Grada Kutine
 • Rezervirati će se poseban fond sa početnim sredstvima u visini 1,0 mil kn, koji će temeljem preporuke GSV-a, na Prijedlog Gradskog poglavarstva Gradsko vijeće Grada Kutine koristiti u slučaju da dođe do znatnijih poremećaja na tržištu rada u svrhu potpora zaposlenicima i poduzetnicima.
 • Povećava se fond subvencija za socijalno osjetljve skupine (subvencije umirovljenicima, socijalno ugroženim građanima, subvencija prevoza učlenika i studenata, javni prijevoz za rubna naselja, zadržavanje cijena komunalnih usluga na sadašnjoj razini, odnosno bez poskupljenja i dr.)

Naprijed navedeno je kratki izvod iz Plana, koji je izrađen s ciljem da se pravovremeno analizira stanje, predvide ishodi te upravlja mogućom krizom, koju će dijelom Kutina kao industrijski i izvoznički Grad osjetiti, ukoliko dođe do realizacije negativnih projekcija Vlade RH, NBH i dr.
Dakle, odgovornim ponašanjem uvjeren sam da ćemo tijekom 2009 završiti sve strateške projekte, a posebno: započetu sanaciju komunlane deponije, rekonstukciju prometnica, početi gradnju magistralnog vodovoda Kutina –Ilova-B. Jaruga (Lipovljani), završti s osiguranjem novih izvora vode u Ravniku, pripremiti početak gradnje projekta POS 2 sa 150 stanova, završiti gradnju škole u K. Slatini, završiti rekosnstrukciju Sportskog centra, nastaviti sa značajnim investicijama u obnovi škola, nabaviti neophodna vozila za vatrogasnu zaštitu grada i stanovnika, početi s pripemama za dva nova strateška projekta u slijedećim godinama, a to su nova velika poslovna zona Krč i gradanja Doma za starije i nemoćne, izraditi kompletnu projektnu dokumentaciju i ishoditi građevne dozvole za gradnju novog gradskog trga, zatvorenog bazena i vrtića Brunkovac. Uz daljnje poticanje udruga i civilnog društva, te projekte za pomoć socijalno ugroženih skupina naših građana (pomoći umirovljenicima, subvenicje prijevoza đaka i studenata i dr.)
Uvjeren sam, da ćemo unatoč realno očekivanoj gospodarskoj krizi uspjeti kroz predstojeću 2009. i 2010. godinu proći sigurno i da ćemo ulaganjem u izradu velikog broja projektne dokumentacije biti spremni i konkurentni, da se s oporavkom globalne EU ekonomije uključimo u novi val inveasticjskog razvoja, kako smo to veoma uspješno radili proteklih nekoliko godina.
Uz navedene i druge mjere, realno procjenjujemo da ne bi trebalo doći do većih poremećaja u funkcioniranju gradskog sustava, iako ćemo predstojeću recesiju i financijsku nestabilnost svakako osjetiti, uz jasnu naznaku da se prije svega radi na potpori gospodarstvu Grada, koje je izvozno i proizvodno orijentirano i koje i nadalje ima prioritet u projektima razvoja Grada – što znači, da smo u slučaju većih i značajnijih finincijskih poremećaja i recesije u Državi, koja bi se odrazila i na naš Grad spremni prestrukturirati Proračun s ciljem maksimalne socijalne osjetljivosti i prije svega dodatnim ulaganjima u očuvanje postojećeg i razvoj novog gospodarstva, kao glavne osnove za dugoročni razvoj Kutine, te uz jasnu i nedvosmislenu odluku da se zaštiti standard svih građana, a posebno onih koji imaju manja primanja.
Cijenjeni sugrađani, uvjeren sam da ćemo Pročunom za 2009. godinu zaokružiti jedno izuzetno uspješno poglavlje u razvoju našega Grada na čemu nam je ove 2008. godine na Svečanoj sjednici Dana grada odao priznanje i Predsjednik RH gosp. Stjepan Mesić, Ministar finacnija RH Ivan Šuker i niz drugih uglednih ljudi iz javnog života naše Države. Naravno, svjesni smo i svih onih pitanja na koja još trebamo dati potpune ili bolje odgovore, no uz zajednički rad, toleranciju i poštivanje poteba svih građana, uvjeran sam da ćemo i nadalje moći odgovoriti na nove izazove koji su pred svima nama.

S poštovanjem,

Gradonačelnik Grada Kutine

mr. sc. Davor Žmegač