GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Program razvoja poduzetništva

Grad Kutina je na Gradskom vijeću 2001. godine usvojio prvi PROGRAM POTICANJA RAZVOJA U GRADU KUTINA kao temeljni dokument s ciljevima, smjernicama i poticajnim mjerama za razvoj gospodarstva na području Grada Kutine („Službene novine Grada Kutine“ broj: 9/2001.). Od tog vremena do danas bilo je nekoliko izmjena i dopuna većim djelo zbog usklađivanja s promjenama zakona, kao na primjer usklađivanje s Zakonom o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba („Narodne novine“ broj: 109/07. i 125/08.), odnosno preciznije s odredbama o ukidanju županijskih, gradskih i općinskih poglavarstava.

SVRHA PROGRAMA

Ovaj Program donosi se u cilju poticanja razvoja gospodarstva na području Grada Kutine.
Programom se utvrđuju smjernice razvoja gospodarstva, prioriteti, poticajne mjere, kriteriji za dodjelu određenog oblika pomoći, te iznosi i izvori sredstava namijenjenih poticanju razvoja gospodarstva.

MISIJA I CILJ GRADA U RAZVOJU GOSPODARSTVA

Misija
Grad Kutina mora biti mjesto pozitivnog gospodarskog ozračja i povoljnog ekonomskog i infrastrukturnog okruženja sposobno da u najkraćem vremenu prepozna i omogući razvoj ciljanih gospodarskih aktivnosti za sve poduzetnike zainteresirane za ostvarivanje poduzetničkog poduhvata.

Ciljevi

Srednjoročni cilj - Osigurati zakonske i infrastrukturne uvjete, te servisne usluge koje će omogućiti razvoj ciljanih gospodarskih aktivnosti na području Grada.

Dugoročni cilj - Stvoriti i osmišljeno razvijati zakonske i infrastrukturne uvjete, te servisne usluge koje će omogućiti razvoj ciljanih gospodarskih aktivnosti na području Grada uz stalno praćenje gospodarskog okruženja i implementiranje novih spoznaja u proces gospodarskog razvoja Grada.

SMJERNICE RAZVOJA GOSPODARSTVA

U sveukupnom razvoju gospodarstva osnovne smjernice razvoja su:
- obrt,
- malo i srednje poduzetništvo,
- poljoprivreda,
- turizam,
- osmišljavanje skupa dugoročnih mjera i aktivnosti usmjerenih u stvaranje
okruženja poticajnog za ostvarenje poduzetničkog pothvata.

PRIORITETNE GOSPODARSKE DJELATNOSTI

Prioritetnim djelatnostima u provedbi ovog
Programa utvrđuju se:
- proizvodnja i prerada,
- obrtničke usluge,
- poljoprivredna i turistička obiteljska gospodarstva,
- poslovne i intelektualne usluge vezane uz proizvodnju,
- programi poduzetnika početnika,
- inovacije u funkciji gospodarstva,
- ekološki programi.

POTICAJNE MJERE

Grad Kutina će na način i prema uvjetima utvrđenim ovim Programom, poticati razvoj gospodarstva sa slijedećim mjerama:
- Upravno-političko okruženje: Donošenje odluka i programa sa ciljem omogućavanja poticanja poduzetništva, maksimalna transparentnost i fleksibilnost u radu gradske uprave, gradonač elnika i gradskog vijeća, uključivanje u lokalne i međunarodne programe i organizacije na svim razinama , osiguranje stabilno g političko g okruženja.
- Servisno okruženje: osnivanje posebnih centra- agencija za pomoć u vođenju poslovnih projekata, sustavna prezentacija sveukupnih gradskih potencijala,
digitalizacija i automatizacija katastarskih podloga i uređenje vlasničkih odnosa, izrada svih dokumenata prostornog uređenja Grada, maksimalno stavljanje u funkciju gradskih odjela i službi za potrebe poduzetnika odnosno osiguranje svih oblika institucionalne podrške.
- Infrastrukturno okruženje : održavanje i izgradnja infrastrukture za potrebe razvoja gospodarstva (poduzetnički inkubatori, poslovne zone, slobodne bescarinske
zone, izgradnja kapitalne komunalne infrastrukture i dr.).
- Financijsko okruženje: stvaranje povoljnih kreditnih linija za razvoj gospodarstva, proračunske, porezne i druge financijske pogodnosti na lokalnoj razini.

Više možete pročitati iz dokumenata.