GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Program potpora u poljoprivredi

Javni poziv za „Program dodjele bespovratnih sredstava poljoprivrednim proizvođačima na području Grada Kutine povezanih s učincima epidemije COVID-19“

Programom potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Kutine za razdoblje 2016. - 2019. godine (dalje Program) utvrđuju se aktivnosti u poljoprivredi za koje će Grad Kutina, u razdoblju od 2016. do 2019. godine dodjeljivati potpore male vrijednosti te kriteriji i postupak istih.

Potpore podrazumijevaju dodjelu bespovratnih novčanih sredstava iz Proračuna Grada Kutine.

 

SVRHA PROGRAMA

Ovaj Program donosi se u cilju poticanja razvoja poljoprivrede na području Grada Kutine.
Program je izrađen u svrhu davanja potpora u što više segmenata i grana poljoprivredne proizvodnje. U ovaj Program spadaju potpore čijim će se provođenjem nastojati utjecati na brži, kvalitetniji i suvremeniji razvoj poljoprivrede na području Grada Kutine, odnosno pokušati usmjeriti u kvalitetniju poljoprivrednu proizvodnju i pružiti mogućnost poljoprivrednicima za njihovo uključivanje u suvremene tokove u poljoprivredi.
Ovim Programom se utvrđuje za koje grane u poljoprivredi će se isplaćivati potpore, uvjeti za ostvarivanje potpora, te prava i obveze korisnika predmetnih potpora.

CILJEVI I MJERE GRADA U RAZVOJU POLJOPRIVREDE

Ciljevi

Najvažniji ciljevi ovog Programa su:

 1. bolje korištenje poljoprivrednih površina u svrhu povećanja primarne poljoprivredne proizvodnje i podizanja stupnja prerade poljoprivrednih proizvoda kroz proizvodnju hrane
 2. povećanje konkurentnosti obiteljskih gospodarstava
 3. podizanje kvalitete života i proširenje gospodarskih programa na cijelom (ruralnom) području Grada Kutine.

Mjere

Kao prioritetne mjere za ostvarivanje najvažnijih ciljeva iz prethodnog članka utvrđuju se:

 1. održivo korištenje poljoprivrednog zemljišta na cijelom području gospodarenja putem poticanja ekološke proizvodnje i kultiviranja poljoprivrednog zemljišta,
 2. poticanje interesnog povezivanja poljoprivrednih proizvođača kroz klastere, zadruge, proizvođačke organizacije, udruge i lokalnu akcijsku grupu radi povećanja njihove konkurentnosti, zajedničkog nastupa na tržištima i podizanje kvalitete poljoprivrednih proizvoda,
 3. poboljšanje kvalitete života na cijelom ruralnom području putem potpora razvoju malom gospodarstvu iz poljoprivrede, razvoju seoskog turizma i poboljšanju poljoprivredne infrastrukture.

POTPORE U POLJOPRIVREDI

Potpore iz ovoga Programa dodjeljivati će se u razdoblju od 2016. do 2019. godine kako slijedi:

Sukladno Uredbi 1408/2013:

 • Mjera 1.1 Okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta
 • Mjera 1.2. Uzorkovanje tla i kalcifikacija poljoprivrednog zemljišta
 • Mjera 1.3. Podizanje protugradnih mreža
 • Mjera 1.4. Navodnjavanje i zaštita od mraza
 • Mjera 1.5. Ekološka proizvodnja u poljoprivredi
 • Mjera 1.6. Proizvodnja gljiva
 • Mjera 2.1. Umjetno osjemenjivanje
 • Mjera 2.2. Kupnja vode za OPG
 • Mjera 2.3. Nabava goveda i vlastiti uzgoj junica
 • Mjera 2.4. Pčelarska proizvodnja
 • Mjera 3.1. Plastenici i staklenici
 • Mjera 5.1. Premija osiguranja biljne i stočarske proizvodnje
 • Mjera 6.1. Legalizacija objekata za poljoprivrednu namjenu
 • Mjera 7.1. Nabavka loznih cijepova i voćnih sadnica
 • Mjera 10.1. Raspolaganje državnim poljoprivrednim zemljištem
 • Mjera 10.3. Naknade šteta od elementarne nepogode

Sukladno Uredbi 1407/2013:

 • Mjera 2.5. Higijeničarska služba i troškovi azila za životinje
 • Mjera 4.1. Poticanje poljoprivrednih proizvođača za područje distribucije vlastitih      proizvoda
 • Mjera 4.2. LAG Moslavina
 • Mjera 8.1. Edukacija i stručno osposobljavanje poljoprivrednih proizvođača
 • Mjera 8.2. Poticanje razvoja udruga
 • Mjera 9.1. Poticanje razvoja zadruga
 • Mjera 10.2. Uklanjanje ambrozije
 • Mjera 10.4. Održavanje poljskih puteva
 • Mjera 10.5. Ostali nespomenuti troškovi

Više možete pročitati iz dokumenata.