GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Općenito

Na portalu kutina.hr i na ovom posebnom dijelu tog portala posvećenom isključivo gospodarstvu nalazi se velik broj informacija koje Vam mogu poslužiti kako bi stvorili kvalitetniju predodžbu o Gradu Kutini, potencijalima Grada za poduzetničke pothvate, te institucijama i ljudskim resursima koji Vam stoje na raspolaganju. Ukoliko ipak imate dodatnih pitanja slobodno se obratite našim službenicima koji su Vam na raspolaganju. (vidi Kontaktirajte nas)


1.1 Kutina - sadašnjost

 • industrijsko, trgovačko i administrativno središte mikroregije Moslavine (Moslavina 100.000 stanovnika)
 • 24.597 stanovnika (Popis 2001.)
 • 25Mjesnih odbora
 • 2 komunalna i 1 energetsko poduzeća
 • 6 gradskih ustanova
 • konsolidirani Proračun Grada - 100mil. kn u sustavu Gradske riznice
1.2 Kutina - budućnost
 • Usvojen Program kapitalnih ulaganja 2006. - 2010. (projekcija 2010. - 2014.)
 • Novi brand Grada: Kutina -Grad tehnologije
 • Stvaranje poduzetničkog okruženja na svim razinama
 • Osmišljavanje suvremenog kulturnog identiteta
 • Socijalna osjetljivost uravnotežena sa uređenim tržištem rada
 • Korištenje komparativnih prednosti
 • znanje i vještine
 • educirana radna snaga
 • geoprometni položaj
 • postojeći kapaciteti kao lokomotive daljnjeg razvoja

1.3 Kutina –Gospodarstvo


MisijaGrada u razvoju gospodarstva:

 

Grad Kutina mora biti mjesto pozitivnog gospodarskog ozračja i povoljnog ekonomskog i infrastrukturnog
okruženja sposobno da u najkraćem vremenu prepozna i omogući razvoj ciljanih gospodarskih aktivnosti za sve
poduzetnike zainteresirane za ostvarivanje poduzetničkog poduhvata.


1.3.1 Industrija

 • Petrokemija d.d. - 2650 zaposlenih, kemijska industrija, 70% izvoz na svjetska tržišta
 • SELK d.d. - 1800 zaposlenih, elektronička industrija, 100% izvoz na svjetska tržišta

1.3.2 Obrt, malo i srednje poduzetništvo
 • Udruženje obrtnika Grada Kutine broji oko 480 aktivnih obrta
 • Oko 150 malih i srednjih poduzetnika od kojih oko 50% aktivno izvozi više od 75% svojih proizvoda (primjer: ALMOS d.o.o. – ljevaonica aluminija, 120 zaposlenih 100% izvoz; TURBO-MEHANIKA d.o.o., strojarski inženjering na tržištu EU...)

1.3.3 Poljoprivreda
 • Vinarstvo i vinogradarstvo glavni pravci razvoja
 • ŠKRLET autohtono vino Moslavine, razvoj robnemarke ŠKRLET kao brand
 • Izložba vina Moslavine MoslaVINA – manifestacija od državnog značenja
 • Državno zemljište preko 90% privatizirano (Zakup, prodaja i koncesije)

1.4 Prednosti ulaganja u Kutinu
 • Razvijena postojeća industrija, obrt, malo i srednje poduzetništvo
 • Educirana radna snaga – znanje i vještine radne snage
 • Povoljan geoprometni položaj
 • Poduzetničko okruženje – iskustvo u realizaciji poduzetničkih projekata
 • Pogodnosti Grada Kutine za ulaganje u proizvodnju


1.5 Pogodnosti Grada Kutine za ulaganje u proizvodnju

Grad Kutina u svojim programima poticanja gospodarstva daje niz pogodnosti za poduzetnike koji ulažu na
području Grada Kutine, a navedene su u slijedećim dokumentima:
 • Program poticanja razvoja gospodarstva u Gradu Kutina (možete preuzeti ovdje)
 • Program razvoja poslovnih zona Grada Kutine za razdoblje 2017. – 2021. i projekcija 2022. – 2026. (možete preuzeti ovdje)
 • Informacije o ulaganju u Kutinu možete vidjeti u prezentaciji na hrvatskom i na engleskom
Neki od gradskih poticaja za ulagače:
 • kod plaćanja komunalnog doprinosa (djelomično oslobađanje i obročno plaćanje odnosno i oslobađanje u potpunosti zavisno o visini investicije)
 • komunalna naknada (oslobađanje od plaćanja za određeni period uključivo i višegodišnje odgode)
 • naknada za priključenje na infrastrukturu (djelomično umanjenje troškova i obročno plaćanje)
 • za zemljište u Poslovnimi Slobodnoj zoni poticajna i posebno povoljna početna cijena
 • servis ulagačima pri ishođenju potrebne dokumentacije (lokacijske i građevne dozvole, pravne usluge i dr. –
 • ulagaču se dodjeljuje tim gradskih službenika koji s ulagačem vode brigu o brzini procesa ishođenja dozvola...)
 • zavisno o dinamici, visini i kvaliteti investicije Grad Kutina je spreman direktno pregovarati i u veoma kratkom
 • roku i realizirati i druge potrebne poticajne uvjete za realizaciju investicije
Visoka urbaniziranost prostora, središte bankarskih, kulturnih, političkih i drugih ustanova, prometna
povezanost, uređena komunalna infrastruktura, stručni i obrazovani radnici svih profila komparative su prednosti
Kutine, a svi detalji oko gospodarskih potencijala Grada mogu se dobiti u Odjelu za razvoj, gospodarstvo i
upravljanje imovinom Grada Kutine.

Nastavno se nalazi kratki prikaz podataka i osnovnih informacija vezanih uz: stanovništvo i i komunalni sustav
Grada u funkciji razvoja gospodarstva.

A. Stanovništvo
Stanje i kretanje stanovništva na području Grada Kutine prikazano je u tablici nastavno.

 

B. Komunalna opremljenost

Vodoopskrba


Grad Kutina uključen je na magistralni - regionalni vodovod Moslavačka Posavina kojim je opskrbljen sa dovoljnim količinama kvalitetne pitke vode. Regionalni vodovod Moslavačka Posavina u svojoj završnoj izvedbi trebao bi objedinjavati potrošače sa područja od IvanićGrada, preko V.Ludine, Popovače, Lipovljana iNovske do Jasenovca.

Regionalnim vodovodom upravlja MOSLAVINAd.o.o., komunalno društvo u većinskom vlasništvu Grada Kutine.
Društvo ima stabilno poslovanje, ulaže znatna sredstva u razvoj i ovog trenutka izvodi radove na spajanju novih
220 l vodeu u sek čime bi Grad Kutina i ova regija imali nastavak sigurne opskrbe vodom u slijedećeih 25 i vi
godina. Uz gubitke vode koji su trenutačno na razini 25%(RH prosjek 40%) i stalna ulaganju u smanjenje svim
korisnicima društvo MOSLAVINA d.o.o. jamči sigurnu i urednu vodoopskrbu.

Odvodnja

Kod promatranja odvodnje otpadnih i zagađenih otpadnih voda na području grada Kutine možemo razlikovati
otpadne vode industrije i tehnološke otpadne vode. Obje ove vrste otpadnih voda ulijevaju se u Savu odakle
odlaze dalje Crnomorskim slivom.

Komunalne vode sastoje se od fekalnih, sanitarnih voda, voda sa ulica, dvorišta i drugo. Ove otpadne vode
skupljaju se u dijelom izgrađen mješovit sistem kanalizacije, te se u uređaju za mehaničku preradu otpadnih voda
vrši prepumpavanje, aeracija, odstranjivanje masti, ulja i mulja. Prema današnjim saznanjima otpadne vode
naselje Repušnica, Kutina, Krč, Husain i Batinamogu se ekonomski isplativo usmjeriti na ovaj Gradski uređaj za
pročišćavanje otpadnih voda. Ostala naselja mogu se rješavati sa svojim lokalnim uređajem za pročišćavanje
otpadnih voda, a gdje ni to nije isplativo izvoditi će se septičke jame.

Centralni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda je smješten u Sisačkoj ulici u Kutini i treba se proširiti sa
biološkom obradom što je u planu izvesti do 2014. godine. Otpadne vode Petrokemije upuštaju se u lateralni
kanal južno od tvornice. Manji dio sanitarnih voda i oborinskih voda ulijevaju se na uređaj za pročišćavanje
otpadnih voda. Mulj sa uređaja odvozi se na komunalnu deponiju.

Opskrba plinom

Opskrba plinom ima dugu tradiciju na ovim područjima i cijela jedinica lokalne samouprave je kvalitetno opskrbljena prirodnim plinom. Plinska mreža je novo rekonstruirana, ima gubitke manje od 6% što jamči sigurnu opskrbu koju
organizira tvrtkaMoslavina Plin d.o.o.

Komunalni otpad

Sa područja općina Popovača, V.Ludina, i Grada Kutine komunalni otpad se prikuplja, odvozi kamionima, te
sabija na gradskoj deponiji komunalnog otpada. Osim komunalnog na ovu deponiju se odlaže i dio tehnološki
neopasnog otpada sa Petrokemije (otpadna čađa i dr.), te otpadni mulj sa uređaja za pročišćavanje otpadnih
voda.

Odvoz komunalnog otpada se u Kutini odvija sa cijelog područja. Tijekom godine na deponiju se deponira cca
23.000 t komunalnog otpada i 6.000 t tehnološkog.

Depopnijom upravlja MOSLAVINA d.o.o. komunlano društvo u većinskom vlasništvu Grada Kutine i do kraja
2009. godine bit će završeni svi radovi koji su u tijeku, a vezani su na sanaciju depoinije po najvišim EU i RH
standardima.

Električna energija

Cijelo područje kvalitetno je pokrivenom električnom mrežom sa dovljnim brojem trafo stanica i ostalih
energetskih postrojenja. HEP d.d. je dodatno osigurao urednu ospkrbu električnom energijom Garda Kutine
putem kupnje rasklopišta od Petrokemije d.d čime Grad Kutina dobiva sigurnu i besprekidnu opskrbu
električnom energijom.

Dokumenti prostornog uređenja

Grad Kutina ima izrađene i usvojene sve planove prostornog uređenja što omogućava brzo i efikasno
izadavanje svih dozvola u procesu gradnje poduzetničkih objekata

Investirajte u Kutinu