Javno izlaganje prijedlogu V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja
Početno vrijeme:
8. ožujka 2018. 11:00
Vrijeme završetka:
8. ožujka 2018. 12:00
Opis:

Na osnovu članka 96. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17; dalje Zakon), Odluke o izradi V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Kutine (Službene novine Grada Kutine 5/17; dalje: Plan), Zaključku o utvrđivanju Prijedloga Plana za javnu raspravu (Klasa: 350-02/17-01/2, Urbroj: 2176/03-09-01/02-18-27), Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Kutine objavljuje

JAVNU RASPRAVU

o prijedlogu V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Kutine

1. Javni uvid u trajanju od 12 dana započinje 05. ožujka 2018. godine, a završava 16. ožujka 2018. godine. Prijedlog Plana, tijekom javnog uvida, bit će izložen u prostorijama Grada Kutine, svakog radnog dana od 08,00 sati do 14,00 sati. Uvid u Prijedlog Plana u vrijeme trajanja javnog uvida moguć je i na mrežnim stranicama Grada Kutine – www.kutina.hr.

2. Javna rasprava započinje 05. ožujka 2018. godine.

3. Javno izlaganje održat će se u četvrtak 08. ožujka 2018. godine u Gradskoj vijećnici Grada Kutine u Kutini, Trg kralja Tomislava 12, s početkom u 11,00 sati.

4. Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi propisan je člankom 100. Zakona, na slijedeći način:

    · da imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog Plana,

    · da postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganja,

    · da daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,

    · da upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe u roku određenom u ovoj objavi. Javnopravno tijelo koje je dalo, odnosno trebalo dati zahtjeve za izradu Plana u javnoj raspravi sudjeluje davanjem mišljenja o prihvaćanju tih zahtjeva, odnosno mišljenja o primjeni posebnog propisa i/ili dokumenta koji je od utjecaja na Plan.

 

5. Pozivaju se svi zainteresirani da u propisanom roku sudjeluju u javnoj raspravi. Rok za dostavu pisanih očitovanja, mišljenja, prijedloga i primjedbi na prijedlog Plana je do zaključno 16. ožujka 2018. godine na adresu Grad Kutina, Trg kralja Tomislava 12. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

      PROČELNICA:

Snježana Šlabek Ohman, dipl.ing.arh.

 

Planovi