GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Druga faza sustava gradske riznice


U Gradskoj vijećnici Grada Kutine održan je radni sastanak čelnika Grada Kutine i ravnatelja osnovnih škola povodom uvođenja II faze sustava gradske riznice.

Na sastanku su nazočili gradonačelnik Grada Kutine Zlatko Babić, pročelnik UO za financije, Ivan Crnac, pročelnik UO za društvene djelatnosti Željko Tomičić i njegova pomoćnica Kornelija Marošević, te ravnatelji osnovnih škola Mate Lovraka, Zvonimira Franka, Stjepana Kefelje, Banove Jaruge, Vladimira Vidrića i ravnatelj Osnovne glazbene škole Borisa Papandopula Kutina.

Grad Kutina je među prvim gradovima u Republici Hrvatskoj koji je uspostavio Gradsku riznicu. Gradska riznica uspostavljena je 1. siječnja 2005. godine i bila je pilot projekt riznice tvrtki Libusoft Cicom d.o.o. iz Zagreba koji su skupa sa zaposlenicima Grada izradili informatičko rješenje Gradske riznice. Tvrtka LC sada sa tim projektom pokriva više od 50% općina, gradova i županija u RH.

„U I. fazi uspostave Gradske riznice uključeni su svi proračunski korisnici osim osnovnih škola, sada u II. fazi želimo imati potpunu riznicu sa svim proračunskim korisnicima što znači da informatički želimo pratiti priljeve i odljeve proračunskih sredstava kod svih proračunskih korisnika u gradu, a sve je jasno temeljeno na Zakonu o proračunu, Uputama za izradu proračuna JLP(R) i Nalazu i preporukama Državnog ureda za reviziju. To je novi modul upravljanja javnim sredstvima koji se temelji na principu postojanja jednog računa preko kojeg se obavljaju financijske transakcije proračuna Grada Kutine, a sve u cilju efikasnijeg korištenja javnog novca i osiguravanje financijske discipline. Takav način upravljanja javnim novcem podrazumijeva potpunu autonomiju proračunskih korisnika u korištenju sredstava“, rekao je Ivan Crnac, pročelnik UO za financije.

Mjerljive koristi od uvođenja riznice su direktne uštede, trošak platnog prometa, trošak plaća, trošak održavanja softvera kod svakog od korisnika i trošak uredskog materijala.

Nemjerljive koristi su kvalitetnija kontrola na prihodima i trošenje sredstava, nema zadržavanja novca na posebnim računima, izbjegavanje plaćanja s računa na račun, izbjegavanje višestrukog unosa istih podataka i samim tim s manje mogućnosti pogreške, transparentno raspolaganje sredstvima proračunskih korisnika, oslobođenje sredstava za druge projekte gradske uprave, jednoobraznost računovodstvenog planiranja, praćenja i i izvještavanja, jednostavnija konsolidacija te zadovoljstvo građana uslugama grada.

II faza ili potpuna riznica započinje s radom 1. siječnja 2019. godine u koju je uključeno svih 11 proračunskih korisnika, a to su: Dječji vrtić Kutina, Pučko otvoreno učilište Kutina, Muzej Moslavine Kutina, Knjižnica i čitaonica Kutina, Vatrogasna postrojba Kutina, Osnovne škole Banova Jaruga, Mate Lovraka, Vladimira Vidrića, Stjepana Kefelje te Osnovna glazbena škola Borisa Papandopula Kutina.

Gradonačelnik Zlatko Babić zahvalio je ravnateljima osnovnih škola na zahtjevnom radu u samom procesu pripreme koji je trajao posljednjih šest mjeseci što je uključivalo veliku promjenu za sustav računovodstva samih osnovnih škola.

„Kako se moglo vidjeti kroz praksu naših ustanova, neće doći do značajnijih promjena u autonomiji i financijskog upravljanja osnovnim školama. Zatvaranjem ovih žiro-računa po pojedinim osnovnim školama i prebacivanjem svih financijskih transakcija preko jedinstvenog žiro računa koji je u riznici, dobit ćemo uštede od kojih će se neke vidjeti odmah kao direktne, a neke kao indirektne. Izbjeći će se niz transakcija koje do sada nisu bile vidljive i odvijale su se na razini između Grada Kutine i osnovnih škola, a ono što će biti dobro svima, imat ćemo jednu kvalitetnu kontrolu prihoda i rashoda osnovnih škola preko niza pokazatelja koji nam omogućuje Libusoft kao program, a koja se u određenim slučajevima može nadograđivati i uskladiti sa svakom zakonskom potrebom koja će možda nastupiti u budućnosti. Želja nam je da imamo transparentno raspolaganje naših sredstava prema proračunskim korisnicima“ istaknuo je gradonačelnik Babić te dodao da će se II fazom omogućiti bolji pristup analizi samih troškova iz kojih će se moći planirati i buduće uštede što je i konačan cilj“, rekao je gradonačelnik Zlatko Babić.

„Sve ima svrhu, smanjenje potrošnje gradskog novca i usmjeravanje tog novca u nekakve druge pravce koji će omogućiti otvaranje novih radnih mjesta i stvaranje boljih uvjeta za naše gospodarstvo. Prihode dobivamo od naših poreznih obveznika, naših građana i našeg gospodarstva tako da trebamo racionalno voditi našu blagajnu i nastojati čim više tih sredstava vratiti nazad prema gospodarstvu da ono bude jače i čvršće na tržištu“, poručio je gradonačelnik Zlatko Babić.

Gradsko vijeće Grada Kutine na zadnjoj sjednici održanoj 4. prosinca 2018. godine donijelo je Odluku o uvođenju Riznice Grada Kutine kojom je obvezalo sve gore navedene proračunske korisnike da svoje poslovanje obavljaju putem Lokalne riznice. Sva plaćanja unutar Lokalne riznice prema dobavljačima proračunskih korisnika izvršavaju se izravno sa jedinstvenog računa grada Kutine i sve uplate prihoda od korisnika uplaćuju se na jedinstveni račun.

Snježana Coha, ravnateljica OŠ Vladimira Vidrića i voditeljica aktiva ravnatelja Grada Kutine, izrazila je zadovoljstvo na dosadašnjoj suradnji s gradom koja je na zavidnoj razini. „Ravnatelji su s punim povjerenjem pristali na prijedlog Grada da škole uđu u riznicu i smatram da će i ubuduće rad škola ostati na istoj razini i da ćemo odlično surađivati, jer naravno da je svima u interesu da učenici svih naših škola žive i uče u nekim maksimalno dobrim uvjetima. Do sada se pokazalo da idemo u tom smjeru što dokazuje i to da će uskoro sve škole biti energetski obnovljene, radimo na opremanju škole i na poboljšanju uvjeta rada života u školi, pa se nadam da će ulaskom škola u riznice Gradu biti olakšana i kontrola i vođenje troškova sredstava“, istaknula je Snježana Coha.

Svi gore spomenuti proračunski korisnici dužni su zatvoriti svoje žiro račune najkasnije do 31. ožujka 2018. godine, a sredstva koja se nalaze na računu obvezni su uplatiti u Proračun Grada.21.12.2018. - DruštvoBroj čitanja: 643 ... Autor: Martina ...