GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Završeno dubinsko snimanje Petrokemije, Nadzorni odbor predložio smanjenje temeljnog kapitala


Zainteresirani investitori završili su dubinsko snimanje Petrokemije DD Rok za dostavu obvezujućih ponuda traje do 22. rujna. Jučer, odmah po završetku dubinskog snimanja Nadzorni odbor Petrokemije DD održao je sjednicu na kojoj je predloženo smanjenje temeljnog kapitala i izmjene statuta Petrokemije DD  te je sazvana izvanredna skupština Petrokemije DD koja jedina može donijeti te odluke.
Odluke sa sjednice Nadzornog odbora i poziv za izvnrednu Skupštinu, sukladno zakonu, objavljene su na stranicama Zagrebačke burze

Na temelju odredaba članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 13. Statuta Petrokemije d.d., Uprava Petrokemije d.d. je 31.8.2017. godine donijela

Odluku o sazivanju izvanredne glavne skupštine Društva te Vas poziva da sudjelujete u radu

IZVANREDNE GLAVNE SKUPŠTINE
PETROKEMIJE d.d. Kutina, Aleja Vukovar 4, OIB: 24503685008

koja će se održati 11.10.2017. godine (srijeda) u 12,00 sati
u sjedištu Petrokemije d.d. u Kutini, Aleja Vukovar 4.

Za izvanrednu Glavnu skupštinu se predlaže slijedeći dnevni red:

1. Otvaranje izvanredne Glavne skupštine društva i utvrđivanje kvoruma

2. Donošenje odluke o pojednostavnjenom smanjenju temeljnog kapitala spajanjem dionica
Društva

3. Donošenje odluke o izmjeni Statuta

PRIJEDLOZI ODLUKA

Ad 2.
Donosi se
Odluka o pojednostavnjenom smanjenju temeljnog kapitala Društva spajanjem dionica

Članak 1.
Utvrđuje se da je Društvo Petrokemija d.d. Kutina, Aleja Vukovar 4, OIB: 24503685008 upisano u
sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa 080004355.
Utvrđuje se da temeljni kapital Društva iznosi 386.135.400,00
(tristoosamdesetišestmilijunastotridestipettisućaičetiristo) kuna i podijeljen je na 12.871.180
(dvanaestmilijunaosamstosedamdesetijednutisućuistoosamdeset) nematerijaliziranih redovnih
dionice nominalne vrijednosti svake od 30,00 (trideset) kuna.
Temeljni kapital Društva uplaćen je u cijelosti.

Članak 2.
Utvrđuje se da preneseni gubitak Društva iz prethodnih razdoblja 2014. godine i 2015. godine iznosi
251.797.101,46(dvjestopedestjedanmilijunsedamstodevedesetsedamtisućastojednukunuičetrdeset
šestlipa) kuna, gubitak Društva od 01. siječnja 2016. godine do 31. prosinca 2016. godine iznosi
87.310.399,21
(osamdesetsedammilijunatristodesettisućatristodevedetdevetkunaidvadesetjednulipu) kuna i da
kapitalni gubitak Društva iznosi 200.000,00 (dvjestotisuća) kuna, te se utvrđuje da ukupni gubitak
Društva na dan 31. prosinca 2016. godine iznosi 339.307.500,67
(tristotridesetdevetmilijunatristosedamtisućapetstokunaišezdesetisedamlipa) kuna.
Utvrđuje se da su ispunjeni uvjeti iz članka 349. stavka 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima te se
temeljni kapital Društva pojednostavnjeno smanjuje isključivo radi pokrića gubitaka Društva i
izravnavanja niže vrijednosti u svrhu saniranja Društva, a sve sukladno članku 342. stavku 4. u vezi s
člankom 349. stavkom 3. Zakona o trgovačkim društvima i članku 163. stavku 2. istog Zakona.

Članak 3.
Temeljni kapital Društva smanjuje se na pojednostavnjeni način sa iznosa od 386.135.400,00
(tristoosamdesetišestmilijunastotridestipettisućaičetiristo) kuna za iznos od 343.231.470,00
(tristočetrdesettrimilijunadvjestotridesetjednatisućaičetiristosedamdeset) kuna na iznos od
42.903.930,00 (četrdesetdvamilijunadevetstotritisućeidevetstotrideset) kuna pri čemu će nominalni
iznos redovne dionice sa 30,00 (trideset) kuna biti smanjen ispod nominalnog iznosa propisanog
člankom 163. stavkom 2. Zakona o trgovačkim društvima na iznos od 3,333 (tricijelatristotridesetitri)
kune, uslijed čega će se sukladno članku 349. stavku 3. u vezi sa člankom 342. stavkom 4. Zakona o
trgovačkim društvima izvršiti spajanje dionica, na način da će se tako dobivene 3 (tri) redovne
dionice pojedinačne nominalne vrijednosti od 3,333 (tricijelatristotridesetitri) kune spojiti u 1
(jednu) redovnu dionicu pojedinačne nominalne vrijednosti od 10,00 (trideset) kuna, a radi obveze
zaokruživanja nominalne vrijednosti dionice na 10,00 (deset) kuna, ostatak od 3.923.969,33
(trimilijunadevetstodvadesetitritisućedevestošezdesetidevetkunaitridesetitrilipe) kuna koji
preostane nakon pokrića ukupnog gubitka Društva iz članka 2. ove Odluke prenosi se u kapitalne
rezerve Društva.
Dioničarima koji na dan izrade obračuna spajanja na računima vrijednosnih papira nemaju upisan
broj dionica koji je višekratnik broja 3 (tri), broj dionica upisan na svakom računu vrijednosnih papira
će biti umanjen na prvi sljedeći manji cijeli broj dionica koji podijeljen s brojem 3 (tri) daje cijeli broj
Novih dionica uz istodobnu obvezu Društva da takvim dioničarima, svakom od njih, isplati razliku u
novcu u iznosu od 15,21 (petnaestkunaidvadesetjednulipu) kuna za svaku dionicu za koju je broj
dionica upisan na računu vrijednosnih papira bio umanjen. Navedeni iznos utvrđen je na temelju
prosječne cijene dionica ostvarene na uređenom tržištu Zagrebačke burze u zadnja tri mjeseca prije
dana donošenja odluke o sazivanju glavne skupštine Društva.

Članak 4.
Nakon provedenog pojednostavnjenog smanjenja temeljnog kapitala spajanjem dionica, novi
temeljni kapital Društva iznosi 42.903.930,00
(četrdesetdvamilijunadevetstotritisućeidevetstotrideset) kuna i podijeljen je na 4.290.393
(četirimilijunadvjestodevedesttisućatristodevedesetitri) nematerijalizirane redovne dionice svaka u
nominalnom iznosu od 10,00 (deset) kuna.

Članak 5.
Uprava Društva se zadužuje da poduzme sve radnje vezane za upis Odluke u sudski registar
Trgovačkog suda u Zagrebu i u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb.

Članak 6.
Pojednostavnjeno smanjenje temeljnog kapitala spajanjem dionica smatra se provedenim danom
upisa ove Odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

Ad 3.
Donosi se
Odluka o izmjeni Statuta

Članak 1.
U članku 7. stavak 1. i 2. Statuta mijenjaju se i glase:
„Temeljni kapital Društva iznosi 42.903.930,00
(četrdesetdvamilijunadevetstotritisućeidevetstotrideset) kuna.“
„Temeljni kapital Društva dijeli se na 4.290.393
(četirimilijunadvjestodevedesttisućatristodevedesetitri) nematerijalizirane redovne dionice koje
glase na ime, svaka u nominalnom iznosu od 10,00 (deset) kuna.“

Članak 2.
U članku 13. stavak 2. alineja 4. mijenja se i glasi:
„- osnivanje, mijenjanje ili prestanak prava ili obveza Društva (i u slučaju kad se posao zaključuje sa
istom trećom osobom sklapanjem više vezanih pravnih poslova, izjava ili drugih radnji kojima se
osnivaju, mijenjaju ili prestaju prava ili obveze za Društvo), a koje pravo ili obveza ispunjavaju bilo
koji od sljedećih uvjeta:
• premašuje vrijednost od 35.000.000,00 (tridesetpetmilijuna) kuna,
• premašuje vrijednost od pet (5) % godišnjeg prihoda Društva ostvarenog u prethodnoj
godini,
• koji se utvrđuje za razdoblje od jedne (1) godine,“
Članak 3.
Ovlašćuje se Nadzorni odbor da utvrdi i izradi pročišćeni tekst Statuta.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja, a primjenjivat će se s danom upisa u sudski registar
Trgovačkog suda u Zagrebu.
________________________________________________________________________________
Na izvanrednoj Glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati i glasovati svi dioničari Društva, ako Upravi
Društva pisanim putem prijave svoje sudjelovanje do 5.10.2017. godine.
Prijave za sudjelovanje dostavljaju se Upravi Petrokemije d.d., Aleja Vukovar 4, Kutina.
Dioničarom Društva smatra se svaki subjekt upisan u Knjigu dionica na dan 5.10.2017. godine prema
popisu koji sastavlja Središnje klirinško depozitarno društvo na kraju radnog vremena toga dana.
Dioničare – fizičke osobe mogu na Glavnoj skupštini zastupati opunomoćenici s punomoći
ovjerenom kod javnog bilježnika ili ovjerenoj od ovlaštene osobe u Službi pravnih poslova, Upravna
zgrada Petrokemije d.d., Aleja Vukovar 4, Kutina, radnim danom od 8 do 12 sati.
Dioničari – pravne osobe moraju ovlast za zastupanje imati potpisanu od ovlaštene osobe ovjerenu
pečatom te sastavljenu na poslovnom papiru te pravne osobe koji sadrži podatke iz članka 21.
Zakona o trgovačkim društvima.
Uvid u materijale za izvanrednu Glavnu skupštinu moguć je u PF Financije i kontroling Društva, Ulica
kralja Petra Krešimira IV., Kutina, radnim danom (od ponedjeljka do petka) od 8 do 14 sati, počevši
od objave poziva, kao i na web-stranicama Društva www.petrokemija.hr, na kojima će biti objavljeni
podaci u smislu članka 280.a Zakona o trgovačkim društvima.
U skladu s člankom 277. st. (4) Zakona o trgovačkim društvima dioničari se izvještavaju da:
– dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva imaju
pravo zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se taj njihov zahtjev
objavi. Takav zahtjev mora imati obrazloženje i prijedlog odluke i mora se primiti u Društvu
najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan
primitka zahtjeva u Društvu;
– svaki dioničar ima pravo podnijeti protuprijedlog prijedlogu odluke koji je Glavnoj skupštini dala
Uprava Društva i/ili Nadzorni odbor, uključujući i prijedlog dioničara za izbor člana nadzornog
odbora ili imenovanja revizora Društva. Takav zahtjev mora biti primljen u Društvu najmanje 14
dana prije dana održavanja Glavne skupštine (pri čemu nekorištenje ovim pravom nema za
posljedicu gubitka prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini Društva). Ako se zahtjev
podnese u navedenom roku, Uprava Društva će takav zahtjev dostaviti svim osobama navedenim u
čl. 281. Zakona o trgovačkim društvima, osim u slučajevima iz čl. 282. st. (2) i čl. 283. Zakona o
trgovačkim društvima;
– svaki dioničar ima pravo tražiti da mu Uprava Društva na Glavnoj skupštini da obavještenja o
poslovima Društva ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu Glavne
skupštine, osim u slučajevima predviđenim u čl. 287. st. (2) Zakona o trgovačkim društvima.
Registracija sudionika Glavne skupštine obavljat će se 11.10.2017. godine na ulazu u Upravnu
zgradu Petrokemije d.d., Aleja Vukovar 4, Kutina, od 10 do zaključno 11.30 sati, poslije čega
registracija neće biti moguća. Molimo dioničare da se registriraju na vrijeme.
Ako na izvanrednoj glavnoj skupštini ne budu ispunjeni uvjeti u pogledu kvoruma propisani
odredbama Statuta Društva, novo zasjedanje izvanredne Glavne skupštine s istim dnevnim redom i
istim prijedlogom odluka održat će se 26.10.2017. godine u 12,00 sati.
Ovaj poziv za izvanrednu Glavnu skupštinu objavit će se na internetskim stranicama sudskog registra
Trgovačkog suda u Zagrebu, na internetskim stranicama Zagrebačke burze d.d. (www. zse. hr), putem
HINA-e, na internetskim stranicama Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (www. hanfa. hr) i
na internetskim stranicama Društva (www. petrokemija. hr).
Svaki dioničar, odnosno njegov zastupnik ili opunomoćenik, snosi troškove svog sudjelovanja u radu
izvanredne Glavne skupštine Društva.
Petrokemija, d.d.
tel 044 647 270

1.9.2017. - GospodarstvoBroj čitanja: 1431 ... Autor: Radio Moslavina ...