GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Branko Straga izabran za predsjednika Udruge umirovljenika iz Petrokemije


Izborna skupština je održana u prostorijama Doma umirovljenika grada Kutina, a brojnost nazočnih smatra se među najposjećenijim.
Skupštini je prisustvovalo 75 članova, kao i veliki broj gostiju, među kojima su bili: Andrija Rudić gradonačelnik grada Kutine, Tomo Benko ispred Matice umirovljenika Hrvatske, Renato Habek ispred Uprave Petrokemije, Stjepan Jug ispred Udruge umirovljenika iz Lipovljana, Ana Tomac ispred Udruge umirovljenika iz Novske i Josip Prajner ispred Udruge umirovljenika grada Kutina.
Nakon izbora radnih tijela Skupštine, Predsjedništva, zapisničara i ovjerovitelja, te Verifikacijske i Kandidacijske komisije, Skupština je započela sa radom i imala je, osim izbornog i radni karakter, zbog toga što je ocjenjivala izviješća o radu i financijskom poslovanju, te izviješće o nalazu Nadzornog odbora. 
U svom uvodnom govoru, predsjednica Cecilija Mihalić se najprije zahvalila na odazivu članstva na Skupštini, dosadašnjoj dobroj suradnji, kao i vjeri da će tako biti i u buduće.
Da bi tijek rada Skupštine tekao sukladno Poslovniku o radu, predložila je pripremljen Dnevni red, a koga je dala na usvajanje i koji je jednoglasno prihvaćen.
U svom izvješću o dosadašnjem radu, Predsjednica je osim okvirnih aktivnosti svoje izlaganje usmjerila na rad pojedinih Komisija kao radnih tijela Upravnog odbora i ocijenila je taj rad kao vrlo dobar.
Financijsko poslovanje je predstavio tajnih Udruge Ivan Mikulić i naglasio je da je isto vođeno sukladno zakonskim propisima, što je isto potvrdio i Nadzorni odbor u svom izvješću.
Nakon rasprave i usvajanja spomenutih izviješća, dana je razrješnica dosadašnjim tijelima Udruge, kao što je obavljen i izbor novog Predsjednika i novog Upravnog odbora, kako slijedi:
Za predsjednika je izabran Branko Straga, a za dopredsjednika Milka Mikulić, za koje je i utvrđeno i ovlaštenje za zastupanje Udruge.
Za članove Upravnog odbora izabrani su: Cecilija Mihalić, Emilija Polgar, Branko Žiljak, Anđelka Vugrin, Marko Nježić, Stjepan Valjavec, Ljubica Bobinac, Ljudmila Vasiljević i Vladimir Podvalej.
Za Nadzorni odbor izabrani su: Katica Zagorac, Ljerka Jevremović i Nikola Vukelić.
Za Likvidatora izabran je Ivan Mikulić.
Nakon radnog i izbornog dijela rada Skupštine, riječ su uzeli gosti: Andrija Rudić, Renato Habek, Stjepan Jug, Ana Tomac, Josip Prajner i Tomo Benko i u svom obraćanju su ocijenili rad udruge dobrim i kvalitetnim, naglasili su i svoju spremnost za suradnju i u budućem vremenu, kao i pomoć u granicama svojih mogućnositi, a gradonačelnik Andrija Rudić obećao je i nešto izdašniju financijsku pomoć, nego što je to bilo do sada.
Nakon završenog rada Skupštine, pripremljen je i domjenak za sve prisutne, a nakon domjenka tu je i nezaobilazni zabavni dio. U tom dijelu uz živu muziku mnogi umirovljenici su i zaplesali. (M. Nj.)

20.3.2017. - DruštvoBroj čitanja: 1053 ... Autor: Radio Moslavina ...