GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Od nove godine niže cijene odvoza komunalnog otpada


U Kutini; 4. siječnja 2017. godine

PRIOPĆENJE O SNIŽENJU CIJENE KOMUNALNE USLUGE PRIJAMA, PRIJEVOZA I ZBRINJAVANJA KOMUNALNOG OTPADA •    EKO MOSLAVINA d.o.o. za komunalno gospodarstvo sa sjedištem u Kutini, vrši uslugu prijama, prijevoza izbrinjavanja komunalnog i drugog neopasnog otpada fizičkim i pravnim osobama u  geografskom obuhvatu gradova Kutine i Popovače te općine Velika Ludina

•     Poreznom reformom sa 01. siječnjem 2017. godine nastupile su promjene u porezu na dodanu vrijednost pa tako i u dijelu koji se odnosi na našu djelatnost.

•     Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost od 09. prosinca 2016. godine, 01.siječnja 2017. godine određena je primjena obračuna umanjene stopa PDV-a u iznosu od 13 % na javnu uslugu  prikupljanja  miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i odvojenog sakupljanja otpada prema posebnim propisima.

•    EKO MOSLAVINA d.o.o. je sa 30.prosincem 2016. godine Gradskim viječima gradova Kutine i Popovače i Općinskom vijeću općine Velika Ludina proslijedila na suglasnost prijedloge Cjenika svojih usluga.

•    U novim prijedlozima Cjenika na oporezivu uslugu  obračunat je PDV po smanjenoj stopi od 13 % , sa novim nižim, konačnim cijenama.
Primjena novih cijena sukladno Zakonu ide za sve usluge koje se obavljaju od 01. siječnja 2017. godine.

•    Obzirom da se radi o zakonskoj obvezi, te da je korekcija tehničke prirode na postojeće cjenike očekujemo promptnu suglasnost JLS.

Direktni efekti ovog sniženja mogu se izraziti kroz:

•    Kod pravnih osoba snižena stopa PDV-a praktički nema utjecaja jer se radi o porezu koji je povrativ. No realno je to mani angažman sredstava, za iznos sniženja stope PDV-a u okviru ukupne cijene usluge, što nije zanemarivo obzirom na cijenu kapitala.

•    Predmetno sniženje prije svega svoj najveći efekt ima kod fizičkih osoba – građana, korisnika ove usluge.

•    Utjecaj ove smanjene stopa PDV-a direktno utjeće na smanjenje konačne cijene usluge građanima  i to:

-    za građane sa jednim odvozom tjedno to je smanjenje od 7,98 % odnosno izraženo u novcu to je smanjene od  4,30 kuna mjesečno,

-    za građane sa dva odvoza tjedno to je smanjenje od 8,15 %, odnosno izraženo u novcu to je smanjenje od 4,90 kuna mjesečno.

-    Praktički to znaći da će svaki građanim ostvariti uštedu u odnosu na dosadašnju cijenu usluge na niviu jednomjesečne naknade.

•    Predmetno smanjenje stope PDV-a za ovu komunalnu uslugu ozbiljan je doprinos smanjenu troška građanima. Ako tome dodamo da je u 2015. godini EKO MOSLAVINA d.o.o. svim svojim korisnicima smanjila za 5 % cijenu ove komunalne usluge  može se zaključiti da je u odnosu na 2014 godinu cijena prijama, prijevoza i zbrinjavanja komunalnog otpada građanima Kutine, Popovače i Velike Ludine smanjena u prosjeku za 7,8 kuna na mjesečnoj bazi.

•    Efekte ovogovo smanjenje osjetit će ukupno nešto više od 9.830 domačinstava geografskog obuhvata gradova Kutine ( 6.440 domačinstava ), Popovače (2.830 domaćinstava  ) i općine Velika Ludina ( 560 domaćinstava).

           Direktor: Slavko Sokol dipl. ing.Eko Moslavina - zahtjev za suglasnost JLS4.1.2017. - GospodarstvoBroj čitanja: 1044 ... Autor: Radio Moslavina ...