GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijesti


Jednostavna nabava: OGŠ - Nabava pijanina
24.1.2019.

OGŠ Borisa Papandopula Kutina objavljuje Odluku o odabiru za nadmetanje jednostavne nabave u predmetu – glazbeni instrumenti - pijanino.


Pročitajte obavijest.

Jednostavna nabava: OŠ VLADIMIRA VIDRIĆA: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE- Svježe meso i njegove prerađevine; Kruh, peciva i ostali pekarski proizvodi; Voće i povrće; Ostali prehrambeni proizvodi; M
11.1.2019.
Sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave Grada Kutine KLASA: 402-01/17-01/127, URBROJ 2176/03-05/04-17-1 i Odlukom o usvajanju Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Grada Kutine KLASA: 003-06/17-01/19, URBROJ: 2176-36-05-17-02 od 12.7.2017., OŠ Vladimira Vidrića objavljuje Dokumentaciju za nadmetanje jednostavne nabave u predmetu Svježe meso i njegove prerađevine; Kruh, peciva i ostali pekarski proizvodi; Voće i povrće; Ostali prehrambeni proizvodi; Materijal i sredstva za čišćenje;

Pročitajte obavijest.

Javna nabava: Pučko otvoreno učilište Kutina: Odluka o početku postupka nabave promotivnih materijala u sklopu projekta "Tik-tak, vrijeme je za kulturu" UP.04.2.1.04.0158
10.1.2019.

Javni naručitelj Pučko otvoreno učilište Kutina objavljuje Odluku o početku postupka nabave promotivnih materijala u sklopu projekta "Tik-tak, vrijeme je za kulturu" UP.04.2.1.04.0158 s namjerom sklapanja ugovora s najpovoljnijim ponuditeljem sukladno članku 8. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave (KLASA:402-01/17-01/127, URBROJ: 2176/03-05/04-17-1 od 19.5.2017.). 


Pročitajte obavijest.

Javna nabava: Pučko otvoreno učilište Kutina: Odluka o početku postupka nabave cateringa u sklopu projekta "Tik-tak, vrijeme je za kulturu" UP.04.2.1.04.0158
10.1.2019.

Javni naručitelj Pučko otvoreno učilište Kutina objavljuje Odluku o početku postupka nabave cateringa u sklopu projekta "Tik-tak, vrijeme je za kulturu" UP.04.2.1.04.0158 s namjerom sklapanja ugovora s najpovoljnijim ponuditeljem sukladno članku 8. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave (KLASA:402-01/17-01/127, URBROJ: 2176/03-05/04-17-1 od 19.5.2017.)


Pročitajte obavijest.

Savjetovanje s javnošću - zatvoreno: PRIJEDLOG ODLUKE O VISINI PAUŠALNOG POREZA PO KREVETU ODNOSNO PO SMJEŠTAJNOJ JEDINICI U KAMPU NA PODRUČJU GRADA KUTINE
9.1.2019.
Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (»Narodne novine«, br. 106/18.) jedinice lokalne samouprave su, počev od 2019. godine, obvezne donijeti odluku kojom će propisati visine paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici koje ne mogu biti manje od 150,00 kuna niti veće od 1.500,00 kuna.

Pročitajte obavijest.

Gradska uprava: Javni poziv za uvid u spis predmeta
9.1.2019.


REPUBLIKA HRVATSKA
Sisačko-moslavačka županija
Grad Kutina
Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo
KLASA: UP/I-350-05/18-01/000017
URBROJ: 2176/03-09/01-19-0007
Kutina, 07.01.2019.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
MOSLAVINA d.o.o., HR-44320 Kutina, Zagrebačka 1

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za
- građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava - Ulični vodovod u Ulici Zbora narodne garde naselja Banova Jaruga
na građevnoj čestici – k.č.br. 868, 861, 856, 199/2, 200, 201/6, 737, 738, 724/2 i 725/1 k.o. Banova Jaruga (Banova Jaruga, Ulica Zbora narodne garde).
II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 18.01.2019. (petak) u 09:00 sati, na lokaciji – Kutina, Trg kralja Tomislava 12, I. kat, soba 11.
III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.
Pročitajte obavijest.

Jednostavna nabava: OŠ Mate Lovraka - Dokumentacija za nadmetanje za provedbu postupka jednostavne nabave Ostali prehrambeni proizvodi /nabava robe/
8.1.2019.

Sukladno Pravilniku o provedbi  postupaka jednostavne nabave Grada Kutine KLASA:402-01117-011127, URBROJ.2176103-05104-17-1, OŠ Mate Lovraka objavljuje dokumentaciju za nadmetanje za provedbu postupka nabave Ostali prehrambeni proizvodi /nabava robe/. Rok za dostavu ponuda je 17.1.2019. do 9:00 sati


Pročitajte obavijest.

Jednostavna nabava: OŠ Mate Lovraka - Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu Svježe meso i mesne prerađevine
8.1.2019.

Sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave Grada Kutine (Službene novine Grada Kutine br. 3117), OŠ Mate Lovraka objavljuje odluku o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave Svježe meso i mesne prerađevine


Pročitajte obavijest.

Jednostavna nabava: OŠ Mate Lovraka - Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu Kruh, peciva i ostali pekarski proizvodi
8.1.2019.

Sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave Grada Kutine (Službene novine Grada Kutine br. 3117), OŠ Mate Lovraka objavljuje odluku o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave Kruh, peciva i ostali pekarski proizvodi.

 


Pročitajte obavijest.

Natječaj: Javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta prikupljanjem pisanih ponuda
8.1.2019.

Javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta prikupljanjem pisanih ponuda 

Predmet prodaje je k.č.br. 8265/2 LIVADA NOVOGRADIŠKA ULICA, površine 554 m2, zk.ul.br. 2347 k.o. Kutina, Poslovna zona Kutina I  

 


Pročitajte obavijest.

Jednostavna nabava: POU - Odluka o odabiru - Dizalo
4.1.2019.

Sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave Grada Kutine (Službene novine Grada Kutine 3/17), Grad Kutina objavljuje odluku o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave radova ugradnje vertikalno podizne platforme sa svrhom rješavanja pristupačnosti objektima osoba sa invaliditetom - Pučko otvoreno učilište Kutina. 


Pročitajte obavijest.

Natječaj: Javni poziv za sufinanciranje javnih potreba u sportu
4.1.2019.

Zajednica sportskih udruga Grada Kutine dana 04. siječnja 2019. godine raspisuje Javni poziv za sufinanciranje javnih potreba u sportu na području Grada Kutine za 2019. godinu.


Pročitajte obavijest.

E-Oglas: Poziv na uvid u spis predmeta - V. Preloga bb
3.1.2019.
Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje građevine gospodarske namjene (proizvodno poslovna), 2. skupine - strojna obrada metalnih profila i limova na novoformiranoj građevnoj čestici – k.č.br. 8237/1 k.o. Kutina (nastala od k.č.br. 8237/1 i dijela k.č.br.9791/1 k.o. Kutina) u Kutini, V.Preloga bb.

Pročitajte obavijest.

Natječaj: Poništenje dijela natječaja za prodaju građevinskog zemljišta
21.12.2018.

 

Poništava se dio Javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta prikupljanjem pisanih ponuda, objavljen dana 20.12.2018. godine u Moslavačkom listu, web stranicama Grada Kutine i oglasnoj ploči Grada Kutine, na način da se poništava prodaja nekretnine iz točke II.:

  • k.č.br. 8365/2 livada Novogradiška ulica u Poslovnoj zoni Kutina I, površine 554 m2, zk.ul.br. 2347 k.o. Kutina

Ponuditeljima koji su uplatili jamčevinu za navedenu nekretninu izvršit će se povrat uplaćene jamčevine.


Pročitajte obavijest.

Jednostavna nabava: Odluka o odabiru tiskarske usluge
20.12.2018.

Sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave Grada Kutine (Službene novine Grada Kutine 3/17), Grad Kutina objavljuje odluku o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave TISKARSKIH USLUGA za projekt „Grad Kutina - informiraj se i recikliraj“.


Pročitajte obavijest.


Stranica 3 od 33 Predhodna [1][2][3][4][5][6] Sljedeća

Službeni dio

Popis službenih obavijesti