GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijesti


Gradska uprava: POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE I INTERVJU) KANDIDATA
20.9.2019.

REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

GRAD KUTINA

Povjerenstvo za provedbu natječaja

KLASA: 112-01/19-01/4

URBROJ: 2176/03-05-01/04-19-6

Kutina, 19. rujna 2019.

 

Na temelju članka 20., a vezano na članak 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11 i 4/18), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na radno mjesto viši stručni suradnik za razrez i naplatu javnih prihoda u Upravni odjel za financije, Odsjek za razrez i naplatu javnih prihoda, objavljuje

 

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE I INTERVJU) KANDIDATA

 

 1. Pisano testiranje provodi se za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja za prijam u službu na radno mjesto - viši stručni suradnik za razrez i naplatu javnih prihoda - na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca u Upravni odjel za financije, Odsjek za razrez i naplatu javnih prihoda. Povjerenstvo je utvrdilo da prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti može pristupiti četvero kandidata čije su prijave pravodobne, uredne i koji ispunjavaju sve formalne uvjete iz natječaja.

   

 2. Kandidati koji mogu pristupiti testiranju o tome će biti obaviješteni elektroničkim putem, a kandidatima čije prijave nisu pravodobne i uredne i koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja uputit će se pisana obavijest putem pošte.

   

 3. Prethodna provjera znanja i sposobnosti održat će se u utorak, 1. listopada 2019. godine u 9:00 sati, u Gradskoj vijećnici Grada Kutine, Trg kralja Tomislava 12., Kutina. Testiranje će trajati 60 minuta. Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku ispravu i kemijsku olovku. Pozvani kandidati dužni su predočiti izvornik diplome o traženoj stručnoj spremi. Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koji kandidata priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

   

 4. Ako se kandidat navedenog dana ne odazove pozivu do 9:00 sati, bez obzira na razloge, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj. Smatrat će se da je prijavu povukao i ako na pisanom testiranju remeti mir i/ili pravila ponašanja s kojima će biti upoznat, ili ne predoči osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku ispravu i izvornik diplome o traženoj stručnoj spremi.

   

 5. Ako ostvari najmanje 50% bodova na pisanom testiranju iz svakog područja provjere

  znanja, Povjerenstvo će s kandidatom isti dan obaviti intervju. 

     

 6. Ovaj poziv objavljuje se na web stranici Grada Kutine www.kutina.hr i na oglasnoj ploči Gradske uprave Grada Kutine

 

                                                                                                 POVJERENSTVO                                 


Pročitajte obavijest.

Gradska uprava: POZIV NA INTERVJU kandidatima za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Gradu Kutini
20.9.2019.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

GRAD KUTINA

Povjerenstvo za provedbu postupka

prijma na stručno osposobljavanje

 

KLASA: 112-06/19-01/9                                                                   

URBROJ:  2176/03-04/01-19-7

Kutina, 20. rujna 2019.

 

Povjerenstvo za provedbu postupka prijma osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Gradu Kutini objavljuje

 

POZIV NA INTERVJU

kandidatima za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

u Gradu Kutini

 

 1. Intervju se provodi za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva za prijam osoba na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Grad Kutinu, KLASA: 112-06/19-01/1, URBROJ:2176/03-04/01-19-3 od 26. kolovoza 2019. godine. a koji je objavljen na stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Grada Kutine 27. kolovoza 2019. godine

   

 2. Povjerenstvo za provedbu postupka prijma na stručno osposobljavanje utvrdilo je da su na Javni poziv zaprimljene dvije pravodobne prijave od kojih je jedna prijava uredna te kandidat ispunjava sve uvjete propisane Javnim pozivom. O intervjuu podnositelj prijave biti će obaviješten elektroničkim putem na e-mail adresu navedenu u prijavi.

   

 3. Intervju će se održati 27. rujna 2019. godine, u zgradi gradske uprave, Trg kralja Tomislava 12., Kutina, I kat, soba br. 7., s početkom u 9.00 sati.

   

         Na intervju je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu.

         Ne postoji mogućnost naknadnog održavanja intervjua, bez obzira na razloge koji        podnositelja prijave priječe da istom pristupi u naznačeno vrijeme.  

         Ako se podnositelj prijave navedenog dana ne odazove pozivu, bez obzira na razloge, smatrat će se da je povukao prijavu.

   

 4. Intervju će obuhvatit slijedeća područja:

1.Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine br. 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17);

2. Statut Grada Kutine (Službene novine Grada Kutine br. 4/18-pročišćeni tekst)

3. Odluku o ustrojstvu upravnih tijela Grada Kutine (Službene novine Grada Kutine 5/17)       

 

5.  Ovaj poziv objavljuje se na web stranici Grada Kutine www.kutina.hr i na oglasnoj ploči   Grada Kutine

 

POVJERENSTVO


Pročitajte obavijest.

Aktualnosti: Obavijest o zatvaranju prometa – Europski tjedan mobilnosti u Kutini 18. rujna
17.9.2019.
Zbog obilježavanja Europskog tjedna mobilnosti u Kutini promet će na dan 18. rujna (srijeda) biti zatvoren u ulicama Trg kralja Tomislava i Crkvena ulica i to u vremenu od 9:00 – 20:00 sati:

- Trg kralja Tomislava od križanja s Kolodvorskom ulicom do križanja sa ulicom A. Šenoe
- Crkvena ulica od skretanja u Ul. Grofova Erdodyja do ulice Trg kralja Tomislava

Pročitajte obavijest.

Savjetovanje s javnošću - otvoreno: Odluka o uređenju cestovnog prometa
16.9.2019.
Grad Kutina stavlja na javno savjetovanje Odluku o uređenju cestovnog prometa.

Pročitajte obavijest.

Aktualnosti: Petrokemija d.o.o. - OBAVIJEST O STARTU POSTROJENJA UREA 2
13.9.2019.

Tijekom dana (13. rujna 2019.) uslijedit će start Postrojenja za proizvodnju uree u Proizvodnji gnojiva Petrokemije d.d.
U vrijeme odvijanja ovih aktivnosti moguća je pojava kratkotrajnog povećanja emisija otpadnih plinova u zrak i buke.
Iako se ne očekuje prekoračenje graničnih vrijednosti kvaliteta zraka intenzivno će se nadzirati mjerenjima na postajama lokalne mreže, kao i na državnoj mjernoj postaji Kutina 1.                                     Petrokemija d.d.


Pročitajte obavijest.

Gradska uprava: Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2019.-2020.)
12.9.2019.
Dana 30. srpnja 2019. Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je otvoreni trajni Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava “ Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2019.-2020.)” ukupne vrijednosti  25.000.000,00 HRK. 

Pročitajte obavijest.

Društvene djelatnosti: JAVNI POZIV UČENICIMA SREDNJIH ŠKOLA
9.9.2019.

Grad Kutina na temelju Odluke Gradonačelnika o sufinanciranju prijevoza učenika Srednjih škola s područja Grada Kutine za 2019./20. školsku godinu, donesene 28.kolovoza 2019.godine upućuje JAVNI POZIV UČENICIMA SREDNJIH ŠKOLA s područja Grada Kutine koji svakodnevno putuju u školu.

 


Pročitajte obavijest.

Aktualnosti: Petrokemija d.d. Kutina - OBAVIJEST O STARTU POSTROJENJA AMONIJAK I UREA
9.9.2019.

U vremenu od  8. rujna do 11. rujna 2019. uslijedit će start postrojenja za proizvodnju amonijaka i uree u Proizvodnji gnojiva Petrokemije d.d.

U vrijeme odvijanja ovih aktivnosti moguća je pojava kratkotrajnog povećanja emisija otpadnih plinova u zrak i buke.

Iako se ne očekuje prekoračenje graničnih vrijednosti kvaliteta zraka intenzivno će se nadzirati mjerenjima na postajama lokalne mreže, kao i na državnoj mjernoj postaji Kutina 1.


 

Petrokemija d.d.


Pročitajte obavijest.

Aktualnosti: Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2020. godinu
5.9.2019.

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske objavljuje  Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2020. godinu.


Pročitajte obavijest.

Aktualnosti: Petrokemija d.d. Kutina - Obavijest o obustavi postrojenja za proizvodnju amonijaka
4.9.2019.
Zbog tehničkog kvara Postrojenje za proizvodnju amonijaka je u obustavi koja će trajati 4. i 5. rujna.
U vrijeme odvijanja ovih aktivnosti moguća je pojava kratkotrajnog povećanja emisija otpadnih plinova u
zrak i buke.
Iako se ne očekuje prekoračenje graničnih vrijednosti kvaliteta zraka intenzivno će se nadzirati mjerenjima
na postajama lokalne mreže, kao i na državnoj mjernoj postaji Kutina 1.

 

                          Petrokemija d.d.


Pročitajte obavijest.

Natječaj: Zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta
30.8.2019.

Grad Kutina raspisuje natječaj za zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta na k.čbr. 3055/4 k.o. Kutina u svrhu poljoprivredne obrade.


Pročitajte obavijest.

Gradska uprava: Poziv za prikupljanje prijedloga za dodjelu priznanja Grada Kutine za 2019. godinu
30.8.2019.

Grad Kutina objavljuje Poziv za prikupljanje prijedloga za dodjelu priznanja Grada Kutine za 2019. godinu.


Pročitajte obavijest.

Gradska uprava: JAVNI POZIV za prijam osobe na stručno osposobljavanje za rad bez zasnovanja radnog odnosa
27.8.2019.

Gradonačelnik Grada Kutine raspisuje Javni poziv za prijam osobe na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Grad Kutinu u trajanju od 12 mjeseci, u Upravnom odjelu za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj, Odsjeku za gospodarstvo i upravljanje gradskom imovinom za radno mjesto Viši stručni suradnik za upravljanje imovinom Grada - 1 polaznik/ica.


Pročitajte obavijest.

Natječaj: OŠ Mate Lovraka - Javni poziv za izbor pomoćnika u nastavi
26.8.2019.

U sklopu projekta „Učimo zajedno II“ (u daljnjem tekstu: projekt) raspisuje se Javni poziv za izbor pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama, a koji su na temelju rješenja o primjerenom programu školovanja integrirani u redovni sustav osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja u 5 škola čiji je osnivač Grad Kutina (Osnovna škola Vladimira Vidrića, Osnovna škola Mate Lovraka, Osnovna škola Stjepana Kefelje, Osnovna škola Zvonimira Franka i Osnovna škola Banova Jaruga).


Pročitajte obavijest.

Natječaj: OŠ Vladimira Vidrića - Javni poziv za izbor pomoćnika u nastavi
26.8.2019.
U sklopu projekta „Učimo zajedno II“ (u daljnjem tekstu: projekt) raspisuje se Javni poziv za izbor pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama, a koji su na temelju rješenja o primjerenom programu školovanja integrirani u redovni sustav osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja u 5 škola čiji je osnivač Grad Kutina (Osnovna škola Vladimira Vidrića, Osnovna škola Mate Lovraka, Osnovna škola Stjepana Kefelje, Osnovna škola Zvonimira Franka i Osnovna škola Banova Jaruga).

Pročitajte obavijest.


Stranica 1 od 34 Predhodna [1][2][3][4][5][6] Sljedeća

Službeni dio

Popis službenih obavijesti

huluhub.com
srtipe.com izmir escort
www.periporn.com canli sohbet hatti
contos eroticos gays incesto sunny leoan sex videos video porno anale italiani isola adamo ed eva uncensored film porno trackid=sp 006