GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Natječaji

Aktualno | Arhiva

Natječaj: Obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Grada Kutine 25.1.2016.

Na temelju članka 6. stavak 1. Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Grada Kutine („Službene novine Grada Kutine“ broj: 8/15.), gradonačelnik Grada Kutine donio je Odluku o raspisivanju javnog natječaja za obavljanje prijevoza pokojnika 11. siječnja 2016. godine, te se na temelju iste objavljuje

Pročitajte više...

Natječaj: Usluge cateringa u sklopu projekta EU - Pučko otvoreno učilište Kutina 21.1.2016.

Na temelju čl. 6. Pravilnika o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti, POU Kutina donosi Odluku o početku postupka bagatelne nabave: Usluge cateringa u sklopu projekta “E – programi stručnog usavršavanja – palijativna skrb”. Rok za dostavu ponuda do 28. siječnja 2016. godine do 12,00 sati. Otvaranje ponuda neće biti javno.

Pročitajte više...

Natječaj: Nabava promo materijala u sklopu projekta EU - Pučko otvoreno učilište Kutina 5.1.2016.

Sukladno Pravilniku o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti KLASA: 400-01/15-01/07 URBROJ: 2176-102-01/1-15-2 od 23. prosinca 2015. godine, POU Kutina objavljuje javni poziv za dostavu ponuda za nabavu promo materijala u sklopu projekta EU. Rok za dostavu ponuda je do 12. siječnja 2016. godine do 12,00 sati.

Pročitajte više...

Natječaj: Prodaja službenog vozila u vlasništvu POU Kutina 30.12.2015.

Na temelju članka 29. i 35. Statuta Pučkog otvorenog učilišta Kutina i Odluke Upravnog vijeća POU Kutina od 23.12.2015. godine raspisuje javni natječaj za prodaju službenog vozila u vlasništvu Pučkog otvorenog učilišta Kutina.

Pročitajte više...

Natječaj: Nabava električne energije 23.12.2015.

Grad Kutina objavljuje obavijest o provođenju zajedničke javne nabave električne energije. Poziv za nadmetanje objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave. Rok za dostavu ponuda je 1.2.2016. godine do 9,00 sati.

Pročitajte više...


Stranica 4 od 38 Stranica. Prethodna  [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  Sljedeća

E-oglasi

Aktualno | Arhiva

E-Oglas: Poziv za uvid u spis predmeta - izdavanje građevinske dozvole V. Preloga 15.3.2018.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevineinfrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije javna rasvjeta, 2. skupine, na katastarskim česticama 9791/2,k.o. Kutina, 2001/6 k.o. Husain, KUTINA, V.PRELOGA. Pročitajte više...

E-Oglas: Lokacijska dozvola- uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Kutina s pripadajućim ispustom 8.3.2018.

Grad Kutina, Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo, rješavajući po zahtjevu koji je podnijela tvrtka MOSLAVINA d.o.o., HR-44320 Kutina, Zagrebačka 1, OIB 98526328089 zastupana po opunomoćeniku tvrtki "Infraterra" d.o.o. Kutina, na temelju članka 115. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13. i 65/17.) izdaje Lokacijsku dozvolu. Lokacijska dozvola se izdaje za planirani zahvat u prostoru: građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda - uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Kutina s pripadajućim ispustom, 2. skupine.

Pročitajte više...

E-Oglas: Javni poziv za uvid u spis predmeta - MOSLAVINA d.o.o. 26.2.2018.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za - građenje građevineinfrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda - uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Kutina s pripadajućim ispustom, 2. skupine, na građevnoj čestici koja sadrži katastarske čestice br. 9144, 9145, 9146, 9147/1, 9147/2, 9147/3, 9148, 9149/1, 9149/12, 9149/13, 9150, 9152/1, 9153/1, 9154, 9155, 9156, 9152/3, 9231/2, 9359/1, 9457, 9821, 9454/3, 9454/4, 9454/5, 9820, 9817/1, 7125/10, 7125/5, 9557, 7121, 7789/2, 7646/1, 9843. k.o. Kutina i katastarske čestice br. 3755 i 3582 k.o. Ilova. Pročitajte više...

E-Oglas: Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš 20.2.2018.

Gradonačelnik Grada Kutine, donosi Odluku  kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za V. (ciljane) Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Kutine

Pročitajte više...

E-Oglas: Nadmetanje za zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta 1.2.2018.

Grad Kutina, dana 31.1.2018. objavljuje nadmetanje za zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta na k.č.br. 8003/2 k.o. Kutina u svrhu obavljanja gospodarske djelatnosti. Pročitajte više...


Stranica 1 od 21 Stranica. Prethodna [1][2][3][4][5][6] Sljedeća

Službeni dio