GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiOdluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš
10.4.2019. - E-Oglas


Na temelju članka 64.  stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/18, 78/15, 12/18, 118/18) i članka 29. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš  (NN 3/17), te članka 46. Statuta Grada Kutine (“Službene novine Grada Kutine br. 6/09, 3/13, 4/13 počišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Kutine 09.04.2019., donosi 

O D L U K U

o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš

II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja gradskog groblja u Kutini 

I. 

            Donošenjem ove Odluke započinje postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja gradskog groblja u Kutini. 

            Postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja gradskog groblja u Kutini provodi Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Kutine. 

II.           

            Razlozi za pokretanje izrade II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja gradskog groblja u Kutini utvrđeni su u Odluci o izradi II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja gradskog groblja u Kutini od 28.03.2019. 

            U članku 3. predmetne Odluke navedeni su sljedeći razlozi za donošenje Nacrta:

 

Izradi ID DPU gradskog groblja u Kutini pristupit će se zbog:

-      potrebe rekonstrukcije i sanacije postojeće mrtvačnice s naglaskom na uređenju sanitarnog čvora za posjetitelje groblja i spremišta alata i ostalih strojeva groblja

 • izgradnje kosturnice
 • gradnje dviju nadstrešnica uz rub ceremonijalnog prostora
 • rješavanja pješačkih staza unutar groblja i novih površina za parkiranje osobnih vozila
 • planiranja uređenja prostora oko Križa
 • planiranja novih grobnih površina u skladu s izvedenim stanjem
 • djelomične izmjene i dopune odredbi za provedbu, a vezano za prije spomenute zahvate • izmjena i dopuna koje će proizaći iz zahtjeva javnopravnih tijela određenih posebnim propisima vezanih za izradu ID DPU gradskog groblja u Kutini.

   

  III.

   

              Nositelj izrade II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja gradskog groblja u Kutini, Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo.

              Izrađivač Plana je Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

              Osnovni ciljevi pokretanja izrade II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja gradskog groblja u Kutini, navedeni su u članku 6. Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja gradskog groblja u Kutini  i glase:

   

  Ciljevi i programska polazišta za izradu ID DPU-a su:

 •  

 

 1. Popis predloženih izmjena i dopuna plana:
  • planirati površinu za moguću rekonstrukciju i sanaciju postojeće mrtvačnice (dogradnja uz južno pročelje s ciljem osiguranja prostora za javne sanitarije i spremište grobne opreme i strojeva) zajedno s površinom za izgradnju planirane nadstrešnice uz rub ceremonijalnog trga
  • istražiti mogućnost uređenja novih grobnih polja na području obuhvata (s posebnim naglaskom na iznalaženju rješenja kod postojeće vododerine i uz rub postojeće šume na mjestu židovskog grobnog polja) te njihovo rješenje uskladiti s postojećim stanjem na terenu (naročito se to odnosi na visinske razlike)
  • planirati položaj i površinu za izgradnju kosturnice te po potrebi i novi način uređenja prostora za polaganje urni
  • istražiti mogućnosti dodatnog uređenja prostora oko glavnog križa
  • istražiti prostorne mogućnosti za uređenje novih površina za parkiranje uz Cvjetnu ulicu te povezivanja istih s ceremonijalnim trgom
  • istražiti mogućnosti za razmještaj površina za postavu kioska ili izgradnju građevina za potrebe prodaje cvijeća, svijeća i ostale grobne opreme
  • -odrediti površinu za uređenje parkovne površine na prostoru groblja sa smjernicama za njeno uređenje i održavanje
  • utvrditi uvjete za bolju odvodnju oborinskih uvjeta na području groblja.
 1. Izmjene i dopune temeljem zahtjeva javnopravnih tijela određenih posebnim propisima vezano za planirane, ciljane izmjene i dopune Plana;
 2. Druge promjene koje mogu proizaći tijekom postupka izrade II. ID DPU gradskog groblja u Kutini.

IV.

 

            Radnje koje će se provesti u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja gradskog groblja u Kutini na okoliš provode se sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša, Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš i odredbama posebnih propisa iz područja iz kojega se Plan donosi i to redoslijedom provedbe kako je utvrđeno u Prilogu I. ove Odluke. 

V. 

            Mišljenje da li za II. Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja gradskog groblja u Kutini potrebno provesti postupak glavne ocjene o prihvatljivosti plana ili programa  za ekološku mrežu u odnosu na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže obavit će se prema Zakonu o zaštita prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19) provest će se  u okviru postupka ocjene o potrebi strateške procjene. 

VI.           

            U postupku ocjene o potrebi strateške procjene prema ovoj Odluci sudjelovat će tijela i osobe koje su navedene u Prilogu II. ove Odluke. 

VII. 

            Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo je o ovoj Odluci dužan informirati javnost sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša i odredbama Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša ( NN 64/08) kojima se uređuje informiranje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša. 

VIII. 

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u Službenim novinama Grada Kutine.  

 

 

 

KLASA: 350-04/19-01/1                                                                   Gradonačelnik
URBROJ: 2176/03-09-01/02-19-1
Kutina, 09.04.2019.                                                                     Zlatko Babić, dipl.ing


Službeni dio

Popis službenih obavijesti

huluhub.com
srtipe.com izmir escort
www.periporn.com canli sohbet hatti
contos eroticos gays incesto sunny leoan sex videos video porno anale italiani isola adamo ed eva uncensored film porno trackid=sp 006
ankara escort ankara escort bayan