GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiZakup neizgrađenog građevinskog zemljišta u poljo. svrhe
8.2.2019. - Natječaj


Temeljem Odluke o upravljanju imovinom u vlasništvu Grada Kutine (Službene novine Grada Kutine br. 9/15, 1/16, 7/16 i 2/17) i Odluke gradonačelnika o  početku postupka nadmetanja za zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta od 7.2.2019. (KLASA: 944-01/19-01/1, URBROJ: 2176/03-06-01/03-19-3), Grad Kutina, dana 8.2.2019. godine objavljuje

 

N A D M E T A NJ E

za zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta u svrhu obavljanja poljoprivredne djelatnosti

prikupljanjem pismenih ponuda

 

 

Predmet nadmetanja je davanje u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta i to table zemljišta koja se sastoji od sljedećih čestica na području k.o. Selište :

 

K.č.br. u k.o. Selište

Naziv nekretnine

Površina u zakupu u m2

Početni iznos godišnje zakupnine za tablu u kn

Dio 4622/4

ORANICA U SLATINI

7000

974,00

 

4644/10

ORANICA U SLATINI

2744

 

Građevinsko zemljište daje se u zakup u svrhu obavljanja poljoprivredne djelatnosti.

Kriterij izbora najpovoljnije ponude je najveći ponuđeni iznos godišnje zakupnine za tablu. Zakupnik uzima u zakup zemljište obuhvaćeno tablom (cjelinom) koja se sastoji od naprijed navedenih čestica.

Zemljište se ustupa u zakup na vrijeme od 5 godina s mogućnošću raskida ugovora pisanim putem prije isteka ugovorenog roka trajanja ugovora u slučaju neizvršenja ugovornih obveza (ili neurednog izvršenja) odnosno nastanka razloga od interesa za Grad Kutinu.

Najpovoljniji ponuditelj je dužan najkasnije u roku od 30 dana od dana dostave obavijesti o odabiru, s Gradom Kutina sklopiti Ugovor o zakupu neizgrađenog građevinskog zemljišta u svrhu obavljanja poljiprivredne djelatnosti, u protivnom će se natječaj poništiti u tom dijelu predmeta zakupa ili će se odabrati po cijeni sljedeća prihvatljiva ponuda.         

Najpovoljniji ponuditelj je onaj koji je, osim ispunjavanja svih uvjeta natječaja, ponudio najviši iznos zakupnine ili ostvario pravo prvenstva.

Prvenstveno pravo zakupa imaju fizičke i pravne osobe koje su sudjelovale u natječaju i to slijedećim redoslijedom:

 • suvlasnik zemljišta
 • dosadašnji zakupnik
 • -osoba čije zemljište u vlasništvu ili zakupu graniči sa zemljištem koje se daje u zakup
 • -osoba čije je zemljište u vlasništvu ili zakupu bliže zemljištu koje se daje u zakup
 • razvojačeni hrvatski branitelji i članovi obitelji poginuloga, umrloga, zatočenoga ili nestalog hrvatskog branitelja, koji se bave gospodarskom djelatnošću
 • pravna osoba registrirana za obavljanje gospodarske djelatnosti

Sve navedene osobe dužne su u svojoj ponudi priložiti odgovarajuće isprave kojima dokazuju svoj status.

Prijašnji zakupnik obvezan je dati Izjavu o nastavku korištenja zemljišta od dana prestanka ugovora o zakupu kojom dokazuje kontinuirani posjed nekretnine.

Osobe imaju pravo prvenstva prema utvrđenom redoslijedu pod uvjetom da prihvate najvišu cijenu postignutu natječajem od strane ponuditelja koji ispunjava natječajne uvjete. Ako osoba ostvaruje dvije ili više prednosti, uzima se u obzir samo redoslijed prvenstva.

 

Nadmetati se mogu sve pravne i fizičke osobe. Ponuda za sudjelovanje mora sadržavati:

 • podatke o fizičkoj ili pravnoj osobi ponuditelju (ime, prezime, adresa, OIB, kontakt)
 • presliku dokumenata kojima ponuditelji dokazuju svoj identitet (preslik osobne iskaznice za fizičke osobe, odnosno preslik rješenja o registraciji za pravne osobe ili preslik obrtnice)
 • ponuđeni iznos zakupnine
 • potvrdu Upravnog odjela za financije Grada Kutine o podmirenim dospjelim obvezama prema Gradu Kutini
 • potvrdu Porezne uprave o podmirenju dospjelih obveza prema Republici Hrvatskoj
 • Izjavu o nastavku korištenja zemljišta od dana prestanka ugovora o zakupu (prijašnji zakupnik)

            Na natječaju ne mogu sudjelovati osobe koje na dan otvaranja ponuda imaju nepodmirena dospjela dugovanja prema Gradu Kutini. Takve ponude će biti isključene.

Ponude se šalju u zatvorenoj omotnici sa naznakom "PONUDA ZA ZAKUP NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA – ne otvarati -" na adresu: Grad Kutina, Trg kralja Tomislava 12, Kutina.

Rok za dostavu ponuda je 21.2.2019. godine (bez obzira na način dostave) i teče od dana objave oglasa na Oglasnoj ploči Grada Kutine i internetskim stranicama Grada Kutine, odnosno od 8.2.2019. godine.

Odluke koje nisu podnesene u roku ili potpune u smislu uvjeta ovog natječaja, bit će isključene.

Otvaranje ponuda nije javno.

 

GRAD KUTINA

Upravni odjel za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj

 

 

 

KLASA: 944-01/19-01/1

URBROJ: 2176/03-06-01/03-19-4

Kutina, 8.2.2019.

 


Službeni dio

Popis službenih obavijesti

huluhub.com
srtipe.com izmir escort
www.periporn.com canli sohbet hatti
contos eroticos gays incesto sunny leoan sex videos video porno anale italiani isola adamo ed eva uncensored film porno trackid=sp 006
ankara escort ankara escort bayan