GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiNatječaj za zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta za postavljanje kioska
13.12.2018. - Natječaj


Temeljem Odluke o upravljanju nekretninama u vlasništvu Grada Kutine (Službene novine Grada Kutine br. 9/15, 1/16, 7/16 i 2/17) i Odluke gradonačelnika o početku postupka nadmetanja za zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta od 12.12.2018., Grad Kutina dana 13.12.2018. godine objavljuje

NATJEČAJ ZA ZAKUP ZEMLJIŠTA (LOKACIJA)
 ZA POSTAVLJANJE KIOSKA NA PODRUČJU GRADA KUTINE

ZEMLJIŠTE KOJE SE DAJE U ZAKUP:

Dio 3628/2 PARK, upisana u z.k.ul. 7109 k.o. Kutina, u Kolodvorskoj ulici 28 u Kutini, na zelenoj površini uz pješačku stazu, površine 20,00 m2 u svrhu trgovine novinama, duhanom i galanterijom i ostalom robom široke potrošnje.

 

Zemljište se daje u zakup na vrijeme od 5 godina.

Početna cijena mjesečne zakupnine utvrđuje se u iznosu od 46,00 kn/m2 (bez PDV-a).

Ponuda treba sadržavati:
- obrtnicu ili registraciju tvrtke iz koje je vidljivo da obavljaju djelatnost koja odgovara namjeni loakcije za postavljanje kioska

-potvrdu Upravnog odjela za financije Grada Kutine o podmirenim dospjelim obvezama prema Gradu Kutini

-potvrdu Porezne uprave o urednom izvršavanju svih dospjelih poreznih obveza i obveza doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, a kojom ponuditelj dokazuje da je podmirio obvezu plaćanja svih navedenih dospjelih poreznih obveza, ne starija od 30 dana do dana objave natječaja (osim ako je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja obveza, pod uvjetom da se osoba pridržava rokova plaćanja i o tome dostavi dokaz)

-jamstvo za ozbiljnost ponude u iznosu od 1.000,oo kn koje se plaća na žiro račun Grada Kutina br. HR3323400091822000008, uz poziv na broj: 22 7706-OIB (može preslika)

  • ponuđeni iznos zakupnine

Dopušteno je dostaviti preslike dokumenata.

 

Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

Rok za podnošenje ponuda je 10 dana (bez obzira na način dostave), a teče od 13.12.2018. godine-dana objave obavijesti o natječaju u Večernjem listu, odnosno objave teksta natječaja na Oglasnoj ploči Grada Kutine i internetskim stranicama Grada Kutine. Ponude na natječaj dostavljaju se na adresu: Grad Kutina, Trg kralja Tomislava 12,  44320 Kutina, u zatvorenoj omotnici s naznakom „za natječaj-kiosci-ne otvaraj“.

Najpovoljnijom ponudom za zakup svake od lokacija smatrat će se ona koja, uz ispunjavanje uvjeta ovog natječaja sadrži i najviši iznos ponuđene zakupnine/m2 lokacije. Na ugovorne odredbe primjenjuju se, između ostalog i odredbe Zaključka o dopuni Zaključka o određivanju visine troškova, naknada i cijena u gospodarenju građevinskim zemljištem (Službene novine Grada Kutine br. 5/2004.)

Otvaranje ponuda nije javno.

 

KLASA: 944-01/18-01/59
URBROJ: 2176/03-06-01/03-18-6
Kutina, 13.12.2018.                                                                                             

Grad Kutina

Upravni odjel za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj


Službeni dio

U Kutini

Prekosutra : Kino pod zvijezdama
30.06.2019 : Banova u srcu

Popis službenih obavijesti