GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiJavni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta, prikupljanjem pisanih ponuda
4.10.2018. - Natječaj


Temeljem Programa razvoja poslovnih zona Grada Kutine za razdoblje 2017.-2021. Godine /Projekcija 2022.-2026./ („Službene novine Grada Kutine” br. 5/17, 9/18)  i Zaključka Gradonačelnika Grada Kutine od 04.10.2018. godine, Grad Kutina objavljuje

   

Javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta,

 prikupljanjem pisanih ponuda

 

Predmet prodaje je građevinsko zemljište u Kutini, Poslovna zona Kutina I, i to:

 

k.č.br. 8266/4 POD HUSAIN LIVADA, površine 425 m2, zk.ul.br. 7199 k.o. Kutina                  - početna cijena:  25,oo (dvadesetpet) kn/m².

 

Nadmetati se mogu pravne i fizičke osobe koje na račun Grada Kutine HR3323400091822000008, Model  HR68, poziv na broj: 7757 – OIB uplatitelja, uplate jamčevinu u iznosu 10 (deset) % početne cijene i preslik naloga o plaćanju jamčevine dostave uz ponudu, zajedno s preslikom rješenja o upisu u sudski/obrtni registar ili za fizičke osobe preslikom domovnice, te preslik osobne iskaznice.

 

Ponude se šalju  na adresu: GRAD KUTINA, Trg kralja Tomislava 12/I, s naznakom PONUDA ZA KUPNJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA, PZK I-  ne  otvarati. Rok dostavljanja ponuda je 10 (deset) dana od dana objave natječaja u Moslavačkom listu.

Nepotpune ponude ili ponude zaprimljene izvan roka - neće se razmatrati.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda koja uz ispunjavanje uvjeta iz ovog nadmetanja sadrži i najviši iznos kupovne cijene nekretnine Prvi najpovoljniji ponuditelj koji odustane od ponude gubi pravo na povrat jamčevine. U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatrat će se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu, uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuditelja.

Prodavatelj pridržava pravo da odustane od prodaje u svako doba prije potpisivanja kupoprodajnog ugovora. Zaključak o izboru najpovoljnije ponude dostavit će se svim sudionicima natječaja u roku 15 dana od izbora. Ponuditelju koji ne uspije u nadmetanju, jamčevina će biti vraćena bez kamata.

 

Kupac snosi troškove ovjere ugovora, poreza, zemljišnoknjižne provedbe.

 

Informacije na tel. 044/692-025, 692-015


Službeni dio

Popis službenih obavijesti