GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiNadmetanje za ustupanje u zakup poslovnog prostora
27.9.2018. - Natječaj


Na temelju čl. 46. Statuta Grada Kutine (Službene novine Grada Kutine br. 6/09, 3/13 4/13, pročišćeni tekst) te u skladu sa Odlukom o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Kutine (Službene novine Grada Kutine br. 2/16 i 2/17) i Zakonom o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine br. 125/11 i 64/15), Gradonačelnik Grada Kutine objavljuje sljedeće

 

NADMETANJE

za ustupanje u zakup poslovnog prostora prikupljanjem pisanih ponuda

 

            Predmet nadmetanja je davanje u zakup poslovnog prostora u zgradi stare škole u  Stupovači, izgrađene na k.č.br. 2238 k.o. Stupovača, ukupne površine 91,72 m2, u svrhu obavljanja trgovačke djelatnosti.

            Početni iznos mjesečne zakupnine iznosi 1.700,00 kn + PDV. Ponuđena visina mjesečne zakupnine mora biti izražena u kunama. Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i najviši iznos zakupnine.

            Poslovni prostori daju se u zakup na vrijeme od 5 godina s mogućnošću raskida prije isteka ugovorenog roka zbog nastanka razloga od interesa za Grad Kutinu.

      Zakupnik nema pravo poslovni prostor ili dio poslovnog prostora dati u podzakup, osim uz suglasnost zakupodavca.

      Poslovni prostor se daje u stanju u kakvom se nalazi, a zakupnik snosi troškove uređenja prostora za obavljanje utvrđene djelatnosti, režijske troškove, komunalnu naknadu i solemnizaciju ugovora o zakupu. Zakupnik je dužan o svom trošku izvršiti popravke oštećenja poslovnog prostora koje je sam prouzročio ili su prouzročile osobe koje se koriste poslovnim prostorom zakupnika.

      Zakupnik je dužan ishoditi od zakupodavca suglasnost prije započinjanja bilo kakvih radova vezanih uz adaptaciju i rekonstrukciju poslovnog prostora koji prelaze okvire redovnog održavanja te po okončanju radova  dužan je dostaviti troškovnik ovlaštenog izvođača radova za namjeravane radove ili na drugi način dokazati visinu ulaganja. Zakupnik koji ulaže vlastita sredstva u sanaciju poslovnog prostora, neophodnog za obavljanje djelatnosti, a ne radi se o tekućem održavanju, svoje odnose sa zakupodavcem, vezane za sanaciju prostora uredit će posebnim ugovorom.

Nadmetati se mogu sve fizičke i pravne osobe koje na žiro račun Grada Kutine br. HR332340009-1822000008, uz poziv na broj: 68 7706 – OIB uplate iznos jamčevine od 1.000,00 kn i preslik naloga o plaćanju jamčevine, dostave uz ponudu. Na natječaju ne mogu sudjelovati osobe koje na dan otvaranja ponuda imaju nepodmirena dospjela dugovanja prema Gradu Kutini i Republici Hrvatskoj. Takve ponude će biti isključene.

Prvenstveno pravo zakupa ostvaruju hrvatski invalidi Domovinskoga rata, razvojačeni hrvatski branitelji, članovi obitelji hrvatskih branitelja i civila poginulih, zatočenih ili nestalih i udruge invalida domovinskoga rata i druge udruge za koje to odredi ministar rada i mirovinskog sustava. Navedenim osobama koje sudjeluju u natječaju bit će pisanim putem omogućeno ostvarenje prvenstvenog prava na sklapanje ugovora o zakupu na način da prihvate najpovoljniju ponudu na natječaju u roku od 3 (tri) dana od dana dostave te obavijesti. Navedene osobe mogu ostvariti pravo prvenstva samo ako na natječaju sudjeluju isključivo kao fizičke osobe i ako do sada to pravo nisu ostvarivali.

Ponuda za sudjelovanje u natječaju mora sadržavati:

  1. ime i prezime ponuditeljai njegovo prebivalište (za fizičke osobe), odnosno naziv tvrtkesa adresom sjedišta (za pravne osobe), OIB i brojem telefona za kontakt
  2. preslik osobne iskaznice (ili domovnice)i obrtnice za fizičke osobe (kojom se dokazuje da natjecatelj ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti koja je određena kao namjena poslovnog prostora), odnosno za pravne osobe-original ili ovjerenu presliku rješenja o upisu u sudski registar sa svim prilozima iz kojeg je vidljivo da je tvrtka registrirana za djelatnost koja je oglašena ovim natječajem
  3. potvrdu Upravnog odjela za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj Grada Kutine o podmirenim dospjelim obvezama prema Gradu Kutini
  4. potvrdu Porezne uprave o urednom izvršavanju svih dospjelih poreznih obveza i obveza doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, a kojom ponuditelj dokazuje da je podmirio obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje
  5. ponuđeni iznos mjesečne zakupnine u kunama
  6. dokaz o izvršenoj uplati jamčevine (može preslika)
  7. dokaz kojim osobe iz st. 1. čl. 58. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovi njihovih obitelji dokazuju svoj status, zajedno sa rješenjem uvjerenja Republičkog fonda MIORH da ne koriste mirovinu ostvarenu na osnovu Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji- a u svezi ostvarivanja prava prvenstva na natječaju

Ako najpovoljniji ponuditelj u roku od 30 dana od dana dostave odluke o odabiru, bez opravdanog razloga ne potpiše ugovor o zakupu poslovnog prostora, smatrat će se da je odustao od sklapanja ugovora, te se odabire drugi najpovoljniji ponuditelj koji udovoljava svim uvjetima natječaja ili se natječaj poništava.

Zakupnik se uvodi u posjed po potpisivanju ugovora o zakupu, te je dužan početi obavljati djelatnost u roku od 30 dana od dana uvođenja u posjed.

Najpovoljniji ponuditelj nema pravo na povrat jamčevine ako odustane od zaključenja ugovora i (ili) ne preuzme poslovni prostor odmah po potpisivanju ugovora, odnosno u roku od 30 dana od dana primopredaje prostora ne počne s obavljanjem djelatnosti. Ostalim ponuditeljima koji nisu uspjeli u natječaju jamčevina se vraća najkasnije u roku od 30 dana od dana dostave odluke o izboru, bez prava na kamatu.

Grad Kutina pridržava pravo u bilo kojem trenutku odustati od provođenja natječajnog postupka i istoga poništiti.

Ponude se šalju u zatvorenoj omotnici sa adresom ponuditelja i sa naznakom "PONUDA ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA - ne otvarati -" na adresu: Grad Kutina, Trg kralja Tomislava 12, Kutina.

Rok za dostavu ponuda je 10 (deset) dana (bez obzira na način dostave), a teče od dana objave natječaja u Večernjem listu. Nepotpune, nepravovremene i nejasne ponude neće se razmatrati.

Ugovor o zakupu sklopit će se kao ovršna isprava, a na trošak zakupnika.

U slučaju neispunjenja obveza od strane najpovoljnijeg ponuditelja, smatrat će se da je isti odustao od potpisa ugovora o zakupu te nema pravo na povrat uplaćene jamčevine.

Otvaranje ponuda nije javno.

 

 

KLASA: 372-01/18-01/9

URBROJ: 2176/03-06-01/03-18-6

 

Kutina, 27.9.2018.

 

                                                                                                                                                             Grad Kutina

Upravni odjel za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj


Službeni dio

Popis službenih obavijesti