GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiJavni poziv za provedbu mjera Programa potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Kutine za 2018. godinu
10.7.2018. - Gradska uprava


  Na temelju Programa potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Kutine za razdoblje 2016. – 2018. godine („Službene novine Grada Kutine“ broj 4/16, 8/16, 1/17, 7/17) i Odluke o raspisivanju javnog poziva za provedbu mjera Programa potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Kutine za 2018. godinu (KLASA: 320-21/16-01/42, URBROJ: 2176/03-06-01/08-18-437 od 15. lipnja 2018. godine), gradonačelnik Grada Kutine objavljuje

 

JAVNI POZIV

 za provedbu mjera Programa potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Kutine

za 2018. godinu

 

I.

   Provedbom predmetnog Programa utvrđuje se za koje grane u poljoprivredi će se isplaćivati potpora, iznos potpore, uvjeti za ostvarivanje potpore, te prava i obveze korisnika predmetnih potpora.

   Navedenim Programom obuhvaćene su poticajne mjere za razvoj ratarske, stočarske, voćarsko-vinogradarske, povrtlarske, cvjećarske i ekološke proizvodnje na području Grada Kutine, te drugih grana iz nadležnosti poljoprivrede.

 

II.

   Temeljem točke I. ovog Poziva potpore će se davati za slijedeće poljoprivredne djelatnosti:

1. Sukladno Uredbi 1408/2013:

 • Mjera 1.1 Okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta
 • Mjera 1.2. Uzorkovanje tla i kalcifikacija poljoprivrednog zemljišta
 • Mjera 1.3. Podizanje protugradnih mreža
 • Mjera 1.4. Navodnjavanje i zaštita od mraza
 • Mjera 1.5. Ekološka proizvodnja u poljoprivredi
 • Mjera 1.6. Proizvodnja gljiva
 • Mjera 2.1. Umjetno osjemenjivanje
 • Mjera 2.2. Kupnja vode za OPG
 • Mjera 2.3. Nabava goveda i vlastiti uzgoj junica
 • Mjera 2.4. Pčelarska proizvodnja
 • Mjera 3.1. Plastenici i staklenici
 • Mjera 5.1. Premija osiguranja biljne i stočarske proizvodnje
 • Mjera 6.1. Legalizacija objekata za poljoprivrednu namjenu
 • Mjera 7.1. Nabavka loznih cijepova i voćnih sadnica

 

2. Sukladno Uredbi 1407/2013:

 • Mjera 4.1. Poticanje poljoprivrednih proizvođača za područje distribucije vlastitih proizvoda
 • Mjera 8.1. Edukacija i stručno osposobljavanje poljoprivrednih proizvođača
 • Mjera 8.2. Poticanje razvoja udruga
 • Mjera 9.1. Poticanje razvoja zadruga

 

III.

  Zahtjev za dodjelu potpora treba dostaviti na propisanom obrascu s popratnom dokumentacijom, poštom ili osobno, u pisarnicu Grada Kutine, Trg kralja Tomislava 12, 44320 KUTINA, u zatvorenoj kuverti, s naznakom – «POTPORA – (navesti vrstu potpore za koju se traži novčana potpora) – NE OTVARAJ»

  Krajnji rok za dostavu zahtjeva je do 1. listopada 2018. godine bez obzira na način dostave.

 

IV.

   Uvjete, prava, obveze i obrazac za prijavu na potporu iz točke II. ovog Poziva podnositelji zahtjeva podižu u Upravnom odjelu za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj Grada Kutine, Odsjeku za gospodarstvo i upravljanje gradskom imovinom, Trg kralja Tomislava 12, te na portalu Grada Kutine www.kutina.hr, a sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 044/692-028, 692-015.

V.

   Potpore iz točke II. ovog Poziva objavit će se u «MOSLAVAČKOM LISTU», na oglasnoj ploči Gradske uprave i Mjesnih odbora Grada Kutine i na portalu Grada Kutine www.kutina.hr, a rok za podnošenje zahtjeva je naveden u točki III. navedenog Poziva, uz obvezu podnošenja dokumentacije koje po javnom pozivu svi zainteresirani moraju priložiti.

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

GRAD KUTINA

GRADONAČELNIK

Više o tome ...

Službeni dio

Popis službenih obavijesti