GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiJavni natječaj za prodaju nekretnina u k.o. Mali Lošinj
20.6.2018. - Natječaj


Temeljem čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br.  91/96,  68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 90/10, 143/12 i 152/14), članka 48. st. 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) i Odluke Gradskog vijeća Grada Kutine od 17.05.2018. godine, Odluke Gradskog vijeća Grada Popovače od 07.06.2018. godine i Odluke Općinskog vijeća Općine Velika Ludina od 17.05.2018. godine, Grad Kutina, Grad Popovača i Općina Velika Ludina objavljuju 

JAVNI NATJEČAJ 

za prodaju nekretnina u suvlasništvu Grada Kutine, Grada Popovače i Općine Velika Ludina u k.o. Mali Lošinj. 

  1. Raspisuje se Javni natječaj za prodaju nekretnine u suvlasništvu Grada Kutine, Grada Popovače i Općine Velika Ludina na:

 - č. zem.  9155/1 vrt od 2389 m2 iz zk. ul. 6783 k.o. Mali Lošinj:  suvlasništvo Grada Kutine  u 1256/3000 dijela, Grada Popovače u 574/3000 dijela i Općine Velika Ludina u 170/3000 dijela te  svih prava na cijeloj navedenoj čestici kao i prava na  č. zem. 9155/2 šuma iz zk. ul. 6764 k.o. Mali Lošinj i  č.z. 1510 ZGR izgrađen teren (zgrada u zk.ul. 4832) iz zk. ul. 56 k.o. Mali Lošinj te svih prava na cijeloj navedenoj čestici. 

Početna cijena za nekretnine iznosi 11.186.406,00 kn, a jamčevina 1.118.640,60 kn.

Cijenom  nisu obuhvaćena porezna davanja koja plaća kupac.

Napomena: zemljišnoknjižno stanje nije sređeno, za nekretnine su u tijeku sudski sporovi i to: pred Trgovačkim sudom u Rijeci, posl br. P-548/2016, P-124/2016 i P-1658/2012 te zemljišnoknjižni postupci kod Općinskog suda u Rijeci, Stalna služba u Malom Lošinju  Z-2581/2012 (Z-3109/13) i Z-3469/14 (Z-25595/16).

Kupac se obvezuje stupiti u sudske postupke na mjesto Prodavatelja. U slučaju da to nije moguće jer se tome protive drugi sudionici postupka, Kupac se obvezuje u postupcima sudjelovati kao umješač na strani Prodavatelja, te snositi troškove postupka koje bi imali Prodavatelji.

 

II.        Opis nekretnina koje su predmet prodaje: 

Čestica 1510 i 9155/1 k.o. Mali Lošinj, prema važećem planu uređenja Grada Mali Lošinj nalazi se u zoni sportsko-rekreacijske namjene, a č.z.9155/2 izvan zone predviđene za gradnju. Na nekretninama je izgrađena zgrada koja ima 4 etaže (podrum, prizemlje, I. kat i potkrovlje) bruto pov. 663,60 m2, NKP 508,49 m2 i plinska stanica za potrebe zgrade  bruto pov. 7,5 m2.  Za zgradu je izdana uporabna dozvola. U naravi radi se o objektu koji je bio u funkciji ugostiteljske djelatnosti i kampu. 

III.      Pravo sudjelovanja u ovom Javnom natječaju imaju fizičke i pravne osobe (u daljnjem tekstu: podnositelj ponude), koje prema pozitivnim propisima Republike Hrvatske mogu stjecati vlasništvo nekretnina u RH. 

IV.      Rok za dostavu ponuda je 20.07.2018. godine u 12,00 sati (bez obzira na način dostave) i teče od dana objave natječaja u Večernjem listu, tj. od 20.06.2018. godine.  Istog dana natječaj će biti objavljen i na oglasnoj ploči i internet stranicama Grada Kutine, Grada Popovače i Općine Velika Ludina. 

V.        Podnositelj ponude koji se natječe dužan je za sudjelovanje u postupku uplatiti jamčevinu koja iznosi 10% od utvrđenog iznosa početne cijene za predmet prodaje iz toč. I  ovog Javnog natječaja.

Jamčevina se uplaćuje na račun Grada Kutine IBAN:  HR3323400091822000008, koji se vodi kod Privredna banka Zagreb d.d. 

uz naznaku: JAMČEVINA  ZA  KUPNJU NEKRETNINA, model: HR68, poziv na broj: 7757-OIB uplatitelja. 

VI.      Pisane ponude dostavljaju se u zatvorenoj omotnici poštom preporučeno ili neposrednom dostavom na adresu: GRAD KUTINA, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prodaju nekretnina, 44320 Kutina, Trg Kralja Tomislava 12, s naznakom: «NATJEČAJ ZA KUPNJU NEKRETNINE - NE OTVARAJ» i obavezno sadrži:

-  pisanu ponudu u kojoj su naznačene nekretnine iz natječaja te iznos (isključivo u kunama) koji podnositelj nudi kao kupoprodajnu cijenu,

-  dokaz o uplati jamčevine (nalog za plaćanje) u izvorniku ili dokaz o plaćanju putem  interneta,

- javnobilježnički ovjerenu izjavu u kojoj ponuditelj pod materijalnom i kaznenom odgovornošću jamči da nema dospjelih financijskih obveza, odnosno dugovanja prema Gradu Kutina, Gradu Popovača i  Općini Velika Ludina i Republici Hrvatskoj, s bilo koje osnove,

-  podatak o osobnom identifikacijskom broju (OIB) i broju žiro-računa ili tekućeg računa ponuditelja te SWIFT CODE banke ako se ponuda dostavlja iz inozemstva,

-  osobni identifikacijski dokument podnositelja za fizičke osobe, u preslici,

- dokaz o registraciji pravne osobe (ako je podnositelj pravna osoba), ne stariji od 6 mjeseci, u preslici,

- javno ovjerovljenu izjavu ponuditelja da je upoznat s pravnim i stvarnim stanjem nekretnina, da isto prihvaća te da zbog pravnih ili stvarnih nedostataka,  za slučaj da mu ponuda bude prihvaćena i da se sklopi ugovor,  isti iz tih razloga neće pobijati. 

VII.     Svaka dostavljena ponuda koja se odnosi na predmet prodaje iz toč. I. ovog Javnog natječaja, smatrat će se valjanom ukoliko sadrži sve tražene podatke i propisanu dokumentaciju, te ukoliko je pravovremeno dostavljena.

Nerazumljive, neodređene, nepotpune i nepravovremene ponude, kao i ponude u kojima je iznos ponuđene kupoprodajne cijene niži od onog određenog u početnoj cijeni, smatrat će se nevaljanima. 

VIII.    Sve pristigle ponude otvoriti će Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja na sjednici otvorenoj za javnost koja će se održati dana 20.07.2018. godine, u Gradskoj vijećnici Grada Kutine, Kutina, Trg kralja Tomislava 12 s početkom u 12,00 sati.

            Nakon okončanja postupka otvaranja dostavljenih ponuda, Povjerenstvo će sastaviti zapisnik o otvaranju ponuda te će predložiti utvrđivanje najpovoljnijeg ponuditelja.

Kriterij za odabir je isključivo ekonomski – najpovoljnija cijena.

Konačnu odluku o utvrđivanju najpovoljnijih ponuditelja za predmet prodaje iz ovog Javnog natječaja donijet će Gradsko vijeće Grada Kutine i Grada Popovače i Općinsko vijeće Općine Velika Ludina.

Svaki ponuditelj koji je sudjelovao u ovom Javnom natječaju biti će pisanim putem obaviješten o rezultatima provedenog Javnog natječaja, i to u roku od 15 (petnaest) dana od dana donošenja odluka  gradskih, odnosno općinskih vijeća prodavatelja. 

IX.      Ponuditeljima koji su sudjelovali u ovom Javnom natječaju, a koji nisu izabrani kao najpovoljniji, vratiti će se iznos uplaćene jamčevine u roku od 8 (osam) dana od dana pravomoćnosti odluke o odabiru.

Ponuditelju koji je izabran kao najpovoljniji, uplaćena jamčevina uračunati će se u kupoprodajnu cijenu.

 

OBVEZE NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA (KUPCA): 

X.        Ponuditelj koji je dostavio ponudu, a koji  prije  donošenja Odluke o utvrđivanju najpovoljnijeg ponuditelja ili nakon njihovog donošenja, a prije sklapanja ugovora o kupoprodaji, odustane od kupnje za koju je dostavio ponudu, gubi pravo na povrat  uplaćene jamčevine.

U slučaju iz prethodnog stavka Gradsko vijeće Grada Kutine, Grada Popovače i Općinsko vijeće Općine Velika Ludina posebnim će zaključkom  poništiti izbor takvog ponuditelja kao najpovoljnijeg i može donijeti odluku o izboru sljedećeg najpovoljnijeg ponuditelja, uz uvjet da isti prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuditelja. 

XI.      Ako najpovoljnijim ponuditeljem budu utvrđene dvije ili više osoba koje su podnijele zajedničku ponudu, njihova je obveza glede isplate kupoprodajne cijene solidarna te će kao takva biti utvrđena i ugovorom o kupoprodaji.  

 

ROK PLAĆANJA KUPOPRODAJNE CIJENE      

XII.     Iznos kupoprodajne cijene kupac je dužan uplatiti u roku od 30 (trideset) dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora. Ukoliko kupac zakasni s plaćanjem kupoprodajne cijene, obvezuje se na plaćanje zakonskih zateznih kamata koje teku od dana dospijeća plaćanja do dana isplate.

Ukoliko kupac zakasni s plaćanjem kupoprodajne cijene više od 30 (trideset) dana, prodavatelji imaju pravo jednostrano raskinuti zaključeni kupoprodajni ugovor, a uplaćenu jamčevinu zadržati.

Upis prava vlasništva kupac može ishoditi na temelju kupoprodajnog ugovora i potvrda prodavatelja  kojima se dokazuje isplata cjelokupne kupoprodajne cijene.

 

OSTALE ODREDBE

XIII.    Kupnja nekretnina izloženih na prodaju u ovom Javnom natječaju se obavlja po načelu „viđeno – kupljeno“.

 Prodavatelji ne odgovaraju za eventualnu neusklađenost podataka koji se odnose na površinu, kulturu ili namjenu nekretnina, a koji mogu proizaći iz katastarske, zemljišnoknjižne i druge dokumentacije i stvarnog stanja u prostoru. 

XIV.   Za nekretnine koje se izlažu prodaji ovim Javnim natječajem Grad Kutina organizira uvid na terenu, uz prisutnost ovlaštene osobe, uz prethodnu najavu zainteresiranih ponuditelja na broj tel: 044/ 692 015 i 692 025. 

XV.     Gradsko vijeće Grada Kutine, Grada Popovače i Općinsko vijeće Općine Velika Ludina pridržavaju pravo poništavanja objavljenog Javnog natječaja, u svakoj fazi postupka, bez davanja posebnog obrazloženja. 

XVI.  Za sve ostale upite vezane uz provođenje ovog Javnog natječaja, zainteresirane osobe  mogu  zatražiti objašnjenje ili informaciju putem telefona na broj: 044/ 692 015 i 692 025. 

XVII.   Zemljišnoknjižni, katastarski podaci, uporabna dozvola, podaci o sporovima i sve druge podatke kojima raspolažu prodavatelji za nekretnine koje su predmet ovog Javnog natječaja  mogu se pregledati u prostorijama Grada Kutina uz prethodnu najavu.                       

 

Grad Kutina, Grad Popovača i Općina Velika Ludina


Službeni dio

Popis službenih obavijesti