GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiJavna rasprava o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja središta grada Kutine
2.7.2018. - Gradska uprava


REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD KUTINA
Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

Klasa: 350-02/17-01/10
Urbroj: 2176/03-09-01/02-18-12
Kutina, 23.06.2018.

Na osnovu članka 96. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17; dalje Zakon), Odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja središta grada Kutine (Službene novine Grada Kutine 7/17; dalje: Plan), Zaključku o utvrđivanju Prijedloga Plana za javnu raspravu (Klasa: 350-02/17-01/10, Urbroj: 2176/03-09-01/02-18-11), Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Kutine objavljuje

JAVNU RASPRAVU

o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna

Detaljnog plana uređenja središta grada Kutine

 

1. Javni uvid u trajanju od 8 dana započinje 2. srpnja 2018. godine, a završava 9. srpnja 2018. godine. Prijedlog Plana, tijekom javnog uvida, bit će izložen u prostorijama Grada Kutine, svakog radnog dana od 08,00 sati do 14,00 sati. Uvid u Prijedlog Plana u vrijeme trajanja javnog uvida moguć je i na mrežnim stranicama Grada Kutine – www.kutina.hr.

2. Javna rasprava započinje 2. srpnja 2018. godine.

3. Javno izlaganje održat će se u ponedjeljak 2. srpnja 2018. godine u Gradskoj vijećnici Grada Kutine u Kutini, Trg kralja Tomislava 12, s početkom u 11,00 sati.
4. Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi propisan je člankom 100. Zakona, na slijedeći način:

· da imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog Plana,

· da postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganja,

· da daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,

· da upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe u roku određenom u ovoj objavi. Javnopravno tijelo koje je dalo, odnosno trebalo dati zahtjeve za izradu Plana u javnoj raspravi sudjeluje davanjem mišljenja o prihvaćanju tih zahtjeva, odnosno mišljenja o primjeni posebnog propisa i/ili dokumenta koji je od utjecaja na Plan.

 

5. Pozivaju se svi zainteresirani da u propisanom roku sudjeluju u javnoj raspravi. Rok za dostavu pisanih očitovanja, mišljenja, prijedloga i primjedbi na prijedlog Plana je do zaključno 9. srpnja 2018. godine na adresu Grad Kutina, Trg kralja Tomislava 12. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

      PROČELNICA:

Snježana Šlabek Ohman, dipl.ing.arh.Službeni dio

Popis službenih obavijesti