GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiPoziv na intervju kandidatima za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
6.6.2018. - Natječaj


REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD KUTINA
Povjerenstvo za provedbu  postupka
prijma na stručno osposobljavanje

KLASA: 112-06/18-01/4
URBROJ:  2176/03-04/01-18-6
Kutina, 6. lipnja 2018.

Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Gradu Kutini objavljuje 

POZIV NA INTERVJU

kandidatima za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

u Gradu Kutini 

I. Intervju se provodi za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva za prijam osoba na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Grad Kutinu, KLASA: 112-06/18-01/4, URBROJ:2176/03-04/01/18-3 od 22. svibnja 2018. godine.

II. Povjerenstvo za provedbu postupka prijma na stručno osposobljavanje utvrdilo je da je na Javni poziv zaprimljena jedna pravodobna i uredna prijava uredna te da kandidat ispunjava sve uvijete propisane Javnim pozivom. O intervjuu podnositelj prijave biti će osobno obaviješten telefonskim putem. 

III. Intervju će se održati 14. lipnja 2018. godine, u Gradskoj upravi Grada Kutine, Trg kralja Tomislava 12., Kutina, I kat, soba br. 5. s početkom u 9.00 sati. 

       Na intervju je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu.

       Ne postoji mogućnost naknadnog održavanja intervjua, bez obzira na razloge koji        podnositelja prijave priječe da istom pristupi u naznačeno vrijeme.  

       Ako se podnositelj prijave  navedenog dana ne odazove pozivu, bez obzira na razloge, smatrat će se da je povukao prijavu. Smatrat će se da je prijavu povukao i ako remeti mir i/ili pravila ponašanja, ili ne predoči osobnu iskaznicu. 

IV. Intervju će obuhvatit slijedeća područja:

1.Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine br. 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17);

2. Statut Grada Kutine (Službene novine Grada Kutine br. 4/18-pročišćeni tekst)

3. Odluku o ustrojstvu upravnih tijela Grada Kutine (Službene novine Grada Kutine 5/17)        

V.  Ovaj poziv objavljuje se na web stranici Grada Kutine www.kutina.hr i na oglasnoj ploči Grada Kutine

 

POVJERENSTVO


Službeni dio

Popis službenih obavijesti