GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiJavni poziv za prijem na stručno osposobljavanje
24.5.2018. - Natječaj


Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11 i 4/18) i Plana prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u upravna tijela Grada Kutine za 2018. godinu (KLASA:112-06/18-01/4, URBROJ: 2176/03-04/01-18-1 od 26. travnja 2018. godine), gradonačelnik Grada Kutine raspisuje 

JAVNI POZIV

za prijam osobe na stručno osposobljavanje bez zasnivanja

radnog odnosa u Grad Kutinu 

Prima se osoba na stručno osposobljavanje na određeno vrijeme od 12 mjeseci u Upravni odjel za financije na radno mjesto: 

  1.  Viši/a stručni/a suradnik/ca za razrez i naplatu javnih prihoda - 1 polaznik/ica

Uvjeti: - magistar/ra struke ili stručni/a specijalist/ica ekonomske struke

                   - poznavanje rada na računalu

 

Uvjet magistra struke, odnosno stručnog specijaliste struke, na temelju odredbe članka 35. stavka 1. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 74/10 i 125/14), ispunjavaju i osobe koje su po ranijim propisima stekle visoku stručnu spremu. 

Pored navedenih uvjeta kandidati/kinje moraju ispunjavati i uvjete iz članka 2. stavka 1. točke 1. Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“, broj . 57/12, 120/12 i 16/17) odnosno da su prijavljeni u evidenciji nezaposlenih osoba pri nadležnoj službi za zapošljavanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje duže od 30 dana, sa stečenim akademskim nazivom magistra struke ili stručnog specijalista i da nemaju radnog iskustva na odgovarajućim poslovima te za njih ne smiju postojati zapreke za prijam u službu utvrđene člankom 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11 i 4/18). 

Uz osobno potpisanu prijavu na Javni poziv u kojoj je potrebno navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona, e-mail adresu) obavezno je dostaviti slijedeću dokumentaciju i dokaze o ispunjavanju uvjeta:

  • životopis,
  • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome),
  • dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice)
  • dokaz o nepostojanju odgovarajućeg stručnog i radnog iskustva (elektronički zapis o podacima evidentiranim u evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
  • potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o nezaposlenosti,
  • izvornik uvjerenja o nekažnjavanju (ne stariji od 3 mjeseca),
  • potpisanu izjavu kandidata o nepostojanju zaprekaiz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (izjavu nije potrebno ovjeravati). 

S kandidatima koji su podnijeli pravovremenu i urednu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva, provest će se intervju. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom pozivu. 

Kandidat koji ne pristupi intervjuu, smatrat će se da je povukao prijavu na javni poziv. 

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. 

Popis osoba koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva te vrijeme i mjesto održavanja intervjua bit će objavljeni na web stranici Grada Kutine (www.kutina.hr) najmanje 5 dana prije održavanja intervjua. 

Obavijest o izboru i poziv na potpisivanje ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa biti će poslani samo izabranom kandidatu. 

S kandidatom izabranim na stručno osposobljavanje zaključuje se pisani ugovor u kojem se utvrđuje radno mjesto za čije se poslove provodi stručno osposobljavanje, trajanje stručnog osposobljavanja te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.

Izabrani kandidat ne ostvaruje status službenika, ne zasniva radni odnos i ne prima naknadu za svoj rad, osim naknade koju osigurava Hrvatski zavod za zapošljavanje. 

Po obavljenom stručnom osposobljavanju polaznik imaju pravo polaganja državnog stručnog ispita. Troškove prvog polaganja državnog stručnog ispita snosi Grad Kutina 

Osobe koje se prijavljuju na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa dužne su dostaviti svoju prijavu, sa svim traženim prilozima, na adresu: Grad Kutina (za stručno osposobljavanje), Trg kralja Tomislava 12, Kutina, u roku od 8 (osam) dana od dana objave Javnog poziva od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

          Javni poziv objavljuje se na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (www.hzz.hr) i Grada Kutine (www.kutina.hr). 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO- MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

GRAD KUTINA

GRADONAČELNIK                

                                                               

KLASA: 112-06/18-01/4

URBROJ: 2176/03-04/01-18-3

U Kutini, 22. svibnja 2018.

gradonačelnik

Zlatko Babić, dipl.ing.

Javni poziv je objavljen na stranica HZZ –a 23. svibnja 2018. godine.


Službeni dio

Popis službenih obavijesti