GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijesti9. sjednica Gradskog vijeća Grada Kutine
10.5.2018. - Gradska uprava


REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD KUTINA
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/18-01/3
URBROJ: 2176/03-04/01-18-1
Kutina, 9. svibnja 2018.

Na temelju članka 71. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kutina („Službene novine Grada Kutine“ br. 9/09, 3/13, 4/13 - pročišćeni tekst i 2/18), Predsjednik Gradskog vijeća Grada Kutine 

S A Z I V A 

9. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kutine za dan 17. svibnja 2018. godine (četvrtak) s početkom u 14:00 sati u gradskoj vijećnici, Trg kralja Tomislava 12, Kutina.

Za sjednicu Gradskog vijeća predlaže se sljedeći 

D N E V N I  R E D 

 1. Aktualni sat 
 2. Izvješća o radu ustanova za 2017. godinu:
  1. Dječji vrtić Kutina
  2. Knjižnica i čitaonica Kutina
  3. Muzej Moslavine Kutina
  4. Športski centar Kutina
  5. Vatrogasna postrojba Kutina

    

 3. Izvješća o radu za 2017. godinu:

                 a) Zajednica športskih udruga Grada Kutine

                 b) Gradski savez KUD-ova

                 c) Vatrogasna zajednica Grada Kutine 

 4. Izvješće Policijske postaje Kutina o stanju sigurnosti na području Grada Kutine za 2017. godinu 
 5. Izvješće Postaje prometne policije Kutina o sigurnosti prometa na području Grada Kutine za 2017. godinu 
 6. Izvješće o stanju nezaposlenostii zapošljavanju za područje Grada Kutine u 2017. godini 
 7. Prijedlog Odluke o kreditnom zaduženju Grada Kutine 
 8. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Kutine za 2018. godinu 
 9. Prijedlog Odluke o donošenju V. izmjena i dopuna Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Kutine 
 10. Prijedlog Odluke o donošenju I. izmjena i dopuna Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja 11 
 11. Prijedlog odluka o odabiru najpovoljnije ponude za povjeravanje obavljanja komunalnih poslova temeljem ugovora za:
  1. pojačano održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Kutine u 2018. godini.
  2. održavanje i obnova horizontalne prometne signalizacije na nerazvrstanim cestama Grada Kutine u 2018. godini

     

 12. Prijedlog Odluke o  prodaji nekretnina u k.o. Mali Lošinj 
 13. Prijedlog Odluko o davanju suglasnosti za kreditno zaduženje EKO MOSLAVINE d.o.o. Kutina 
 14. Prijedlog Odluke o odobrenju obročne otplate kupoprodajne cijene nekretnina Marici Lisac 
 15. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude po Javnom natječaju za prodaju građevinskog zemljišta u Poslovnoj zoni Kutina II 
 16. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude po Javnom natječaju za prodaju građevinskog zemljišta u Poslovnoj zoni Kutina III 

  

Predsjednik Gradskog vijeća

 Davor Kljakić, mag. ing. traff.

 

Javnost rada:

Javnost rada gradskog vijeća propisana je člankom 104. i s 105. poslovnika rada Gradskog vijeća Grada Kutine i Odlukom predsjednika Gradskog vijeća Grada Kutine  kojom se zbog tehničkih mogućnosti propisuje najveći broj građana koji mogu pratiti sjednicu.

Tijekom trajanja sjednice građani će moći pratiti video prijenos.

 


Službeni dio

Popis službenih obavijesti