GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiJavni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta
26.4.2018. - Natječaj


Temeljem Programa razvoja poslovnih zona Grada Kutine za razdoblje 2017.-2021. godine (Projekcija 2022.-2026.) i Zaključka Gradonačelnika Grada Kutine od 24.04.2018. godine, Grad Kutina objavljuje   

Javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta

 prikupljanjem pisanih ponuda 

Predmet prodaje je građevinsko zemljište u Kutini, Poslovna zona Kutina, namijenjeno proizvodnim djelatnostima, radionicama, uslužno-sevisnim i sličnim radno-intenzivnim djelatnostima koje ne djeluju štetno na okoliš i to: 

  1. 1.k.č.br. 8237/1 PAŠNJAK I ŠUMA POD HUSAINOM od 6134 m2, zk.ul.br. 6921, k.o. Kutina, PZK II
  2. 2.k.č.br. 8349 ORANICA U KRČU od 1273 m2, zk.ul.br. 3660 k.o. Kutina. PZK III
  3. 3.k.č.br. 8350 ORANICA U KRČU od 397 m2, zk.ul.br. 3660 k.o. Kutina, PZK III

 

POČETNA CIJENA:  25,oo (dvadesetpet) kn/m². 

UVJETI PLAĆANJA: moguće obročno plaćanje sukladno naslovno naznačenom Programu razvoja poslovnih zona. 

Kupac snosi troškove ovjere ugovora, poreza, zemljišnoknjižne provedbe. Založno pravo neće se uknjižiti u slučaju uplate kupoprodajne cijene u cijelosti.

Nekretnina se kupuje po sistemu „viđeno-kupljeno”. 

Polog – jamčevinu u iznosu 10% početne cijene Grad Kutina zadržava kao bespovratna sredstva, u slučaju da investitor odustane od rada u Zoni, odnosno ne ispuni odredbe Programa razvoja poslovnih zona. 

Rok za početak izgradnje objekta je dvije godine od sklapanja ugovora o kupoprodaji. 

Kupac ostvaruje povoljnije uvjete plaćanja komunalnog doprinosa i komunalne naknade  pod sljedećim uvjetima:

1. Dobivanje pravomoćne lokacijske dozvole za građevinu u roku od pet mjeseci od stupanja u posjed parcele u zoni (stupanjem u posjed smatra se Zaključak Gradskog vijeća o dodjeli parcele poduzetniku).

2. Dobivanje Potvrde Glavnog projekta ili pravomoćne građevne dozvole za građevinu,  u roku od pet mjeseci od ishođenja lokacijske dozvole.

3. Ukoliko investitor ne ispuni uvjete iz točke 1. ili 2; a bez opravdanog razloga kojeg odobrava Gradsko vijeće, gubi pravo na parcelu, te je obvezan, u roku od 30 dana, vratiti nekretninu u vlasništvo Gradu Kutini. Grad Kutina će vratiti investitoru sva sredstva kojima je plaćeno zemljište, uz zadržavanje pologa u iznosu od 10% od početne cijene. 

Ukoliko kupac, u roku tri godine od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji zemljišta, predmetno zemljište želi prodati, ili ako nakon isteka roka od tri godine kupac zemljište nije priveo namjeni (izgradio poslovni objekt), dužan je predmetno zemljište vratiti Gradu Kutina. Svi navedeni i ostali uvjeti dodatno će biti uređeni ugovorom o kupoprodaji. 

Ponuditelj u ponudi treba naznačiti ime i prezime, odnosno naziv trgovačkog društva, adresu/sjedište, OIB, oznaku zemljišta (katastarske čestice) i površinu zemljišta za koje se natječe, visinu ponuđene cijene po m2, te priložiti Poslovni plan investicije i potpisanu Izjavu o prihvaćanju svih odredbi Programa razvoja poslovnih zona Grada Kutine za razdoblje 2017.-2021. god. (obrazac Izjave preuzeti u Gradskoj upravi ili na www.kutina.hr). 

Nadmetati se mogu sve pravne i fizičke osobe koje na račun Grada Kutine HR3323400091822000008, Model  HR68, poziv na broj: 7757 – OIB uplatitelja, uplate jamčevinu u iznosu 10 (deset) % početne cijene i preslik naloga o plaćanju jamčevine dostave uz ponudu, zajedno s preslikom rješenja o upisu u sudski/obrtni registar ili za fizičke osobe preslikom domovnice, te preslik osobne iskaznice. 

Ponude se šalju  na adresu: GRAD KUTINA, Trg kralja Tomislava 12/I, s naznakom PONUDA ZA KUPNJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA, PZK-  ne  otvarati. Rok dostavljanja ponuda je 10 (deset) dana od dana objave natječaja u Moslavačkom listu.

Ponuda može obuhvaćati više nekretnina, ali jamčevina se uplaćuje posebno za svaku nekretninu. Nepotpune ponude ili ponude zaprimljene izvan roka - neće se razmatrati.

Kriteriji za odabir ponuditelja propisani su Programom razvoja poslovnih zona. Prvi najpovoljniji ponuditelj koji odustane od ponude gubi pravo na povrat jamčevine.

Prodavatelj pridržava pravo da odustane od prodaje u svako doba prije potpisivanja kupoprodajnog ugovora. Zaključak o izboru najpovoljnije ponude dostavit će se svim sudionicima natječaja u roku 15 dana od izbora. Ponuditelju koji ne uspije u nadmetanju, jamčevina će biti vraćena bez kamata. 

Informacije na tel. 044/692-025, 692-015

 

OBJAVLJENO U MOSLAVAČKOM LISTU DANA 26.04.2018. GODINE

 Službeni dio

Popis službenih obavijesti