GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiPoziv na prethodnu provjeru znanja
25.4.2018. - Natječaj


REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD KUTINA
Povjerenstvo za provedbu natječaja
KLASA: 112-01/18-01/8
URBROJ: 2176/03-08-01/04-18-6
Kutina, 24. travnja 2018.

Na temelju članka 20., a vezano na članak 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11 i 4/18), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na radno mjesto - referent za komunalne i opće poslove u Upravni odjel za komunalni sustav, građenje i zaštitu okoliša Grada Kutine, Odsjek za komunalni sustav, zaštitu okoliša i investicijsko održavanje, objavljuje

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

(PISANO TESTIRANJE I INTERVJU) KANDIDATA 

  1. Prethodna provjera znanja i sposobnosti provodi se za kandidate čije su prijave pravodobne i uredne te koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja za prijam u službu na radno mjesto - referent za komunalne i opće poslove- 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za komunalni sustav, građenje i zaštitu okoliša Grada Kutine, Odsjek za komunalni sustav, zaštitu okoliša i investicijsko održavanje, objavljenog 6. travnja 2018. godine u Narodnim novinama br. 32/18. Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju mogu pristupiti 3 kandidata koji ispunjava formalne uvjete natječaja.
  2. O pristupanju pismenom testiranju kandidati će biti osobno obaviješteni telefonskim putem. 
  3. Ostalim podnositeljima prijava uputit će se pisana obavijest o razlozima zbog kojih  nisu stekli status kandidata, odnosno zbog čega ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja. 
  4. Pisano testiranje održat će se u srijedu, 2. svibnja 2018. godine u 12.00 sati u vijećnici Grada Kutine, Trg kralja Tomislava 12., Kutina. Testiranje će trajati 60  minuta. Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku ispravu i kemijsku olovku. Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koji kandidata priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme. 
    Ako se kandidat navedenog dana ne odazove pozivu do 12.00 sati, bez obzira na razloge, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj. Smatrat će se da je prijavu povukao i ako na pisanom testiranju remeti mir i/ili pravila ponašanja s kojima će biti upoznat, ili ne predoči osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku ispravu. 

  5. Ako ostvari najmanje 50% bodova na pisanom testiranju iz svakog dijela provjere  znanja, Povjerenstvo će s kandidatom isti dan obaviti intervju.    
  6. Ovaj poziv objavljuje se na web stranici Grada Kutine www.kutina.hr i na oglasnoj  ploči Gradske uprave Grada Kutine.

 

                                                                                                    POVJERENSTVO 

Službeni dio

Popis službenih obavijesti