GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiJavni natječaj - referent za komunalne i opće poslove
9.4.2018. - Natječaj


REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD KUTINA
UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV,
GRAĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA

Trg kralja Tomislava 12, 44320 Kutina
Tel: 044/681-081        Fax:044/683-463

KLASA: 112-01/18-01/8
URBROJ: 2176/03-04/01-18-1
Kutina, 28. ožujka 2018.

Pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav, građenje i zaštitu okoliša Grada Kutine, na temelju članka 17. i 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11 i 4/18), raspisuje

JAVNI NATJEČAJ 

za prijam u službu u Upravni odjel za komunalni sustav, građenje i zaštitu okoliša, Odsjek za komunalni sustav, zaštitu okoliša i investicijsko održavanje na radno mjesto:

  • referent za komunalne i opće poslove – 1 izvršitelj/icana neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od 3 mjeseca.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost) te sljedeće posebne uvjete:

- srednja stručna sprema ekonomske struke ili druge društvene struke
- najmanje jedna (1) godina radnog iskustava na odgovarajućim poslovima
- položen državni stručni ispit
- poznavanje rada na računalu

Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu da ga polože u roku od godine dana od dana prijma u službu.

U službu ne može biti primljena osoba kod koje postoje zapreke prijma u službu propisane člancima 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Uz osobno potpisanu prijavu na javni natječaj potrebno je priložiti:

  • životopis
  • dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice)
  • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika svjedodžbe)
  • dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (preslika svjedodžbe)
  • dokaz o radnom stažu (elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
  • dokaz o radnom iskustvu od najmanje 1 godine na odgovarajućim poslovima (potvrda dosadašnjih poslodavaca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa, preslika ugovora o radu, rješenja i sl. iz kojih mora biti vidljivo ostvareno radno iskustvo u trajanju od najmanje 1 godine na poslovima tražene stručne spreme i struke),
  • izvornik uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 3 mjeseca)
  • osobno potpisanu izjavu kandidata u izvorniku o nepostojanju zapreka iz čl. 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (izjavu nije potrebno ovjeravati),
  • dokaz o poznavanju rada na računalu (svjedodžba, potvrda, osobno potpisana izjava i slično)

 

Kandidat koji bude izabran dužan je priložiti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, nakon obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Ukoliko izabrani kandidat u određenom roku ne dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, smatrat će se da ne ispunjava uvjete propisane natječajem.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.) te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se na adresu: Grad Kutina, Povjerenstvo za provedbu natječaja, Trg kralja Tomislava 12, 44320 Kutina, u roku 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“.
Prijave se dostavljaju u zatvorenoj kuverti s naznakom: „Ne otvaraj – za natječaj za referenta za komunalne i opće poslove“

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Postupak prijma u službu obuhvaća obveznu provjeru znanja i sposobnosti kandidata.

Na web stranici Grada Kutine, www.kutina.hr, dostupan je opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje.

Prethodnoj provjeri znanja mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju opće i posebne uvjete iz javnog natječaja.

Na web stranici www.kutina.hr i oglasnoj ploči Gradske uprave objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Ako kandidat ne pristupi provjeri smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.                                                                         

 

pročelnik

Eduard Gelešić, dipl.ing.građ.

 

 

Natječaj  je objavljen u „Narodnim novinama“ br. 32/2918 od 6. travnja 2018. godine.

 


Službeni dio

Popis službenih obavijesti