GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiPOZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE I INTERVJU) KANDIDATA
9.4.2018. - Natječaj


REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD KUTINA

Upravni odjel za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj
Povjerenstvo za provedbu natječaja

KLASA: 112-01/18-01/6
URBROJ: 2176/03-06-02/01-18-5
Kutina, 06. travnja 2018.

Na temelju članka 20., a vezano na članak 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na radno mjesto viši referent za projekte i razvoj u Upravni odjel za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj, Odsjek za razvoj i upravljanje projektima na radno mjesto, objavljuje 

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE I INTERVJU) KANDIDATA 

 1. Pisano testiranje provodi se za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja za prijam u službu na radno mjesto - viši referent za projekte i razvoj - na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj, Odsjek za razvoj i upravljanje projektima. Povjerenstvo je utvrdilo da prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, a to je:
  1. Kristina Prevendar Kunić
  2. Domagoj Šepak
  3. Meditta Hajdinac 
 2. Ostalim podnositeljima prijava uputit će se pisana obavijest o razlozima zbog kojih nisu stekli status kandidata, odnosno zbog čega ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

  Ne postoji zakonska mogućnost osporavanja navedene obavijesti. 

 3. Kandidati pozvani na pisano testiranje (pod. Točkom I.) trebaju doći u Gradsku upravu, Trg kralja Tomislava 12., Kutina, I kat, soba br.7, u ponedjeljak, 16. travnja 2018. godine u 9:00 sati. Testiranje će trajati 60 minuta. Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu i kemijsku olovku. Pozvani kandidati dužni su predočiti izvornik Diplome o traženoj stručnoj spremi. Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge kojikandidata priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

  Ako se kandidat navedenog dana ne odazove pozivu do 9:00 sati, bez obzira na razloge, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj. Smatrat će se da je prijavu povukao i ako na pisanom testiranju remeti mir i/ili pravila ponašanja s kojima će biti upoznat, ili ne predoči osobnu iskaznicu ili putovnicu i izvornik Diplome o traženoj stručnoj spremi. 

 4. Ako ostvari najmanje 50% bodova na pisanom testiranju iz svakog područja provjere znanja, Povjerenstvo će s kandidatom isti dan obaviti intervju.    
 5. Ovaj poziv objavljuje se na web stranici Grada Kutine www.kutina.hr i na oglasnoj ploči Gradske uprave Grada Kutine

                                                                                                    POVJERENSTVO                                 


Službeni dio

Popis službenih obavijesti