GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiOglas za prijam u službu administrativno-financijskog stručnjaka
20.2.2018. - Natječaj


KLASA: 112-01/18-01/3
URBROJ: 2176/03-04/01-18-1
Kutina, 19. veljače 2018.

Na temelju članka 19. stavka 1. i članka 29. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 i 4/18) pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj objavljuje

OGLAS

 za prijam u službu administrativno-financijskog stručnjaka, 1 izvršitelj, na određeno vrijeme za trajanja projekta Poduzetnički inkubator Kutina – PUNK, radi obavljanja privremenih poslova.

Opći uvjeti za prijam u službu:

 1. punoljetnost
 2. hrvatsko državljanstvo
 3. zdravstvena sposobnost

Posebni uvjeti za prijam u službu:

Sveučilišni prvostupnik struke ili stručni prvostupnik ekonomske struke, najmanje šest (6) mjeseci radnog iskustva na poslovima pripreme i provedbe EU projekata (izrada zahtjeva za nadoknadom sredstava te priprema, prikupljanje i dokumentiranje sve popratne dokumentacije naročito financijske dokumentacije), poznavanje rada na računalu.

Uz osobno potpisanu prijavu na oglas potrebno je priložiti:

 • životopis
 • presliku osobne iskaznice
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika)
 • dokaz o radnom stažu - elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • dokaz o traženom radnom iskustvu od najmanje 6 mjeseci na poslovima pripreme i provedbe EU projekata (potvrda dosadašnjih poslodavaca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa, preslika ugovora o radu, rješenja i sl. iz kojih mora biti vidljivo ostvareno radno iskustvo u trajanju od najmanje 6 mjeseci na poslovima pripreme i provedbe EU projekata te tražene stručne spreme i struke),
 • uvjerenje da osoba nije pod istragom i da se ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci)
 • -vlastoručno potpisanu izjavu o nepostojanju zapreka iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (izjavu nije potrebno ovjeravati)
 • dokaz iz kojega je vidljivo poznavanje rada na računalu (preslika potvrde, svjedodžbe, vlastoručno potpisana izjava i slično)

Potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidat dostavlja nakon obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Služba se zasniva na određeno vrijeme, radi obavljanja privremenih poslova na provedbi EU projekta Poduzetnički inkubator – PUNK – do završetka projekta, 2. studenog 2018. godine. Probni rok je 2 mjeseca.

Na oglas se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na oglas dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz da je nezaposlen.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.

S kandidatima koji ispunjavaju opće i posebne uvjete iz oglasa, Povjerenstvo za provedbu oglasa, obaviti će prethodnu provjeru znanja i sposobnosti, putem pisanog testiranja i intervjua.

Na web stranici Grada Kutine, www.kutina.hr, dostupni su podaci o području provjere znanja i sposobnosti, način provjere, pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata, podaci o plaći i opis poslova. Na istoj web stranici objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti najmanje pet dana prije održavanja.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatra se da je povukao prijavu na oglas.

Prijave na oglas s potrebnim prilozima dostavljaju se na adresu: Grad Kutina, Povjerenstvo za provedbu oglasa, Trg kralja Tomislava 12, 44320 Kutina, u roku od 8 dana od dana objave oglasa u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područna služba u Kutini.

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj kuverti s naznakom „Ne otvaraj – prijava na oglas za prijam u službu – administrativno-financijski stručnjak, Projekt PUNK“.

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijave.

pročelnik

Hrvoje Krmelić, dipl.ing.agr.


Službeni dio

Popis službenih obavijesti