GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiNATJEČAJ ZA DAVANJE STANA U NAJAM
25.1.2018. - Natječaj


Na temelju  Odluke o raspisivanju natječaja za davanje stana u najam od 22. siječnja 2018. godine (KLASA: 371-01/18-01/1, URBROJ: 2176/03-05/06-18-2) Gradonačelnik Grada Kutine raspisuje

 

NATJEČAJ ZA DAVANJE STANA U NAJAM

 

A.        STAN KOJI SE DAJE U NAJAM:

1.         garsonijera neto korisne površine 23,96 m2, koja se nalazi u prizemlju stambene zgrade u Kolodvorskoj ulici broj 46 u Kutini

 

B.        UVJETI NATJEČAJA:

I.         Na natječaj za davanje stana u najam mogu se prijaviti građani koji udovoljavaju sljedećim kriterijima:

1.         koji su državljani Republike Hrvatske,

2.         koji imaju prebivalište na području Grada Kutine najmanje 5 (pet) zadnjih godina,

3.         ako podnositelji prijave i članovi njegova obiteljskog domaćinstva nemaju na području Hrvatske u vlasništvu kuću ili stan ili drugu nepokretnu imovinu veće vrijednosti niti ne koriste stan u položaju zaštićenog najmoprimca, te

4.         ako se nisu prodajom kuće ili stana ili druge nepokretne imovine veće vrijednosti dovele u teže stambene prilike, odnosno na drugi način otuđile takvu svoju imovinu u zadnjih 10 godina.

•     Napomena za točku 3. i 4.: Nepokretna imovina veće vrijednosti smatra se svaka takva imovina čija tržišna vrijednost prelazi 20 tisuća EUR-a.

 

II.        Podnositelji prijave na natječaj dužni su uz prijavu priložiti:

1.         domovnicu

2.         uvjerenje nadležne policijske uprave o prebivalištu za sebe i članove obiteljskog domaćinstva

3.         pisanu izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika da podnositelj i članovi obiteljskog domaćinstva nemaju na području Republike Hrvatske u vlasništvu kuću ili stan ili neku drugu nepokretnu imovinu veće vrijednosti (čija tržišna vrijednost prelazi 20 tisuća EUR-a) niti ne koriste stan u položaju zaštićenog najmoprimca te da nisu takvu svoju imovinu otuđili u zadnjih 10 godina, uvjerenje Odjela za katastar nekretnine Kutina o neposjedovanju nekretnina za podnositelja zahtjeva i članove obiteljskog domaćinstva, potvrda Zemljišnoknjižnog odjela Općinskog suda u Kutini da podnositelj zahtjeva i članovi obiteljskog domaćinstva nisu evidentirani kao vlasnici stana ili kuće

4.         dokaz o stambenom statusu (ugovor o najmu sklopljen sa fizičkom ili pravnom osobom, a u slučaju da ugovor nije sklopljen, ovjerene izjave podnositelja prijave i ovjerene izjave dva svjedoka o stambenom statusu, potvrda pravne osobe o smještaju, te prema potrebi druge isprave, Odluka o privremenom ili nužnom smještaju kojom se dokazuje stanovanje u tako dodijeljenom prostoru, ovjerene izjave podnositelja prijave i ovjerene izjave dva svjedoka o stanovanju s roditeljima ili supružnikovima roditeljima, te relevantna dokumentacija koja ukazuje na površinu stambenog prostora (Izvadak iz zemljišnih knjiga ili Ugovor o kupoprodaji stana ili kuće kojim se dokazuje vlasništvo i površina stana ili kuće)),

5.         potvrdu poslodavca o ostvarenom radnom stažu u RH ili elektronički zapis, odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO

6.            potvrda Ministarstva obrane ili Ministarstva unutarnjih poslova o statusu hrvatskog branitelja i vremenu provedenom u obrani suvereniteta Republike Hrvatske

7.         broj članova obiteljskog domaćinstva- rodni list za podnositelja zahtjeva koji nije u braku (samca), vjenčani list za supružnike, za izvanbračnu zajednicu kod javnog bilježnika ovjerene izjave podnositelja zahtjeva, izvanbračnog supružnika i dva svjedoka dana pod kaznenom odgovornošću o postojanju izvanbračne zajednice i njenom trajanju i rodne listove za oboje izvanbračnih supružnika, rodni listovi za sve ostale članove obiteljskog domaćinstva

8.         rješenje nadležnog tijela o utvrđenju invalidnosti/tjelesnog oštećenja za sebe i članove obiteljskog domaćinstva

9.         samohranost roditelja- pravomoćna presuda o razvodu braka, odluka o roditeljskoj skrbi ili smrtni list za supružnika, uvjerenje nadležnog centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju, rodni list za dijete iz kojeg je vidljivo da ima samo jednog roditelja

10.       dokaz o visini primanja za sebe i članove obiteljskog domaćinstva u 2017. godini- potvrda Ministarstva financija- Porezne uprave o visini dohotka i primitaka ostvarenih u 2017. godini za sve punoljetne članove obiteljskog domaćinstva. Za sve zaposlene članove obiteljskog domaćinstva- potvrda poslodavca o isplaćenoj plaći za listopad, studeni i prosinac 2017. godine. Za nezaposlene u 2017. godini- potvrda iz evidencije nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Za djecu sa navršenih 16 godine- potvrda o redovnom školovanju.

III.      Prijave dostavljene na natječaj bez priložene tražene dokumentacije navedene pod točkama od B.I.l. do B.I.4. kao i one koje budu dostavljene van roka natječaja neće se uzimati u razmatranje odnosno smatrat će se nevažećim.

Prijave dostavljene na natječaj bez priloženih ostalih dokumenata traženih ovim natječajem pod točkama od B.II.1. do B.II.10. neće biti bodovane po svim točkama za koje nedostaju traženi dokumenti.

Isprave se mogu priložiti u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidat će predočiti original.

 

C.        ROK NATJEČAJA I NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVA NA NATJEČAJ:

IV.      Rok za prijavu na natječaj za davanje stana u najam je 15 dana računajući od dana objave u "Moslavačkom listu". Prijava za natječaj podnosi se na obrascu „Prijava na natječaj za davanje stanova u najam“, koji se podiže u Gradskoj upravi, soba 6 ili se može skinuti sa web stranice Grada Kutine.

 

V.        Prijava na natječaj podnosi se neposredno na urudžbeni zapisnik ili putem pošte na adresu Grad Kutina, Trg kralja Tomislava 12, 44320 Kutina.

 

D.        REZULATI NATJEČAJA:

VI.      Na temelju zaprimljenih prijava na natječaj, Povjerenstvo će utvrditi listu reda prvenstva za davanje stana u najam. Lista prvenstva za davanje stana u najam objaviti će se na oglasnoj ploči Grada Kutine. Podnositelji prijava imaju pravo prigovora na utvrđenu listu reda prvenstva za davanje stana u najam, a prigovor se podnosi Gradonačelniku Grada Kutine u roku 8 dana od dana objave liste prvenstva za davanje stana u najam na oglasnoj ploči.

 

Informacije na telefon: (044) 692-025, 692-015

 

OBJAVLJENO U MOSLAVAČKOM LISTU DANA 25.01.2018. GODINESlužbeni dio

Popis službenih obavijesti