GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiNatječaj za imenovanje pročelnika
4.1.2018. - Natječaj


KLASA:  112-01/17-01/8

URBROJ: 2176/03-04/01-17-1

Kutina, 29. prosinca 2017.

 

Gradonačelnik Grada Kutine, na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08 i 61/11), raspisuje 

JAVNI NATJEČAJ

 

I. za imenovanje pročelnika/ce Službe za opće poslove – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca

II. za imenovanje pročelnika/ce Upravnog odjela za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca

III. za imenovanje pročelnika/ce Upravnog odjela za društvene djelatnosti, socijalnu skrb i civilno društvo – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca

IV. za imenovanje pročelnika/ce Upravnog odjela za komunalni sustav, građenje i zaštitu okoliša – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, u probni rad od tri mjeseca

V. za imenovanje pročelnika/ce Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, u probni rad od tri mjeseca

 

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost) te sljedeće posebne uvjete:

 

za radno mjesto pod točkom I.: magistar prava ili stručni specijalist pravne struke, najmanje pet (5) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom, položen državni stručni ispit, poznavanje jednog stranog jezika, poznavanje rada na računalu.

 

za radno mjesto pod točkom II.: magistar struke ili stručni specijalist agronomske, ekonomske ili pravne struke, najmanje pet (5) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom, položen državni stručni ispit, poznavanje jednog stranog jezika, poznavanje rada na računalu.

 

za radno mjesto pod točkom III.: magistar struke ili stručni specijalist društvene struke, najmanje pet (5) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom, položen državni stručni ispit,  poznavanje jednog stranog jezika, poznavanje rada na računalu.

 

za radno mjesto pod točkom IV.: magistar struke ili stručni specijalist prirodne, tehničke ili građevinske struke, s najmanje pet (5) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom, položen državni stručni ispit, poznavanje jednog stranog jezika, poznavanje rada na računalu.

 

– za radno mjesto pod točkom V.: magistar struke ili stručni specijalist građevinske, arhitektonske ili pravne struke, najmanje pet (5) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za upravljanje upravnim tijelom, položen državni stručni ispit, položen stručni ispit po posebnom propisu za osobe koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva, poznavanje jednog stranog jezika, poznavanje rada na računalu.

 

Uvjet magistra ili stručnog specijaliste na temelju odredbe članka 35. stavka 1. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 74/10 i 125/14) ispunjavaju i osobe koje su po ranijim propisima stekle visoku stručnu spremu.

 

Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu da ga polože u roku od godine dana od dana imenovanja.

 

U službu ne može biti primljena osoba kod koje postoje zapreke prijma u službu propisane člancima 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

 

Uz osobno potpisanu prijavu na javni natječaj potrebno je priložiti

 • životopis
 • dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice)
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome)
 • dokaz o položenom državnom stručnom ispitu, a za radno mjesto pod točkom V. i dokaz o položenom stručnom ispitu po posebnom propisu za osobe koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva (preslika svjedodžbe)
 • dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje pet godina (potrebno je dostaviti dokumente navedene u točki a i b) a) elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje

  b) preslika ugovora o radu ili rješenja o rasporedu ili potvrdu poslodavca koja mora sadržavati vrstu poslova koju je kandidat obavljao, vrstu stručne spreme za te poslove i vremenska razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove)

 • izvornik uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 3 mjeseca)
 • ·osobno potpisanu izjavu kandidata u izvorniku o nepostojanju zapreka iz čl. 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (izjavu nije potrebno ovjeravati),
 • dokaz o poznavanju rada na računalu (svjedodžba, potvrda, osobno potpisana izjava i slično)
 • dokaz o poznavanju jednog stranog jezika (preslika potvrde, svjedodžbe, osobno potpisana izjava i slično).

 

Kandidat koji bude izabran dužan je priložiti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, nakon obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o imenovanju.

 

Ukoliko izabrani kandidat u određenom roku ne dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, smatrat će se da ne ispunjava uvjete propisane natječajem.

 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.) te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).

 

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se na adresu: Grad Kutina, Povjerenstvo za provedbu natječaja, Trg kralja Tomislava 12, 44320 Kutina, u roku 10 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“.

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj kuverti s naznakom: „Ne otvaraj – za natječaj za imenovanje pročelnika ____ (i navesti radno mjesto za koje se podnosi prijava).

 

Ukoliko jedan kandidat podnesi prijave na natječaj za više radnih mjesta pročelnika, obvezan je uz svaku prijavu dostaviti svu traženu dokumentaciju.

 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

 

Postupak prijma u službu obuhvaća obveznu provjeru znanja i sposobnosti kandidata.

 

Na web stranici Grada Kutine, www.kutina.hr, dostupan je opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje.

 

Prethodnoj provjeri znanja mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju opće i posebne uvjete iz javnog natječaja.

 

Na web stranici www.kutina.hr i oglasnoj ploči Gradske uprave objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

 

Ako kandidat ne pristupi provjeri smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

 

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijave.

                                                                         

               

gradonačelnik

Zlatko Babić, dipl.ing.

 

Narodne novine - tekst natječaja

Ostvarivanje prava hrvatskih branitelja pri zapošljavanju


Službeni dio

Popis službenih obavijesti